Giresun Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Gi̇resun Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! 5 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak. Son başvuru tarihi: 24.10.2022
Giresun Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları
Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemize bağlı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre \”Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle\” aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

İLAN KODU UNVANI ADEDİ GÖREV YERİ ÖĞRENİM CİNSİYET ARANAN NİTELİKLER
DP 1 DESTEK PERSONELİ
(Isıtma/ Temizlik/Basit Bakım Onarım)
1 MERKEZ YERLEŞKESİ ORTAÖĞRETİM ERKEK 1.Ortaöğretim  kurumlarının  Tesisat  Teknolojisi  ve İklimlendirme Alanı mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim  kurumu  mezun  olup  MEB’dan  onaylı Doğalgaz  Yakıtlı  Kalorifer  Ateşçisi  Sertifikasına sahip olmak.
2.2020 yılı KPSS P94 puanına sahip olmak.
3. 01.01.1982 tarihi ve sonrası doğumlu olmak. 4.Erkek  adaylar  için  muvazzaf  askerlik  çağına gelmemiş    veya    askerlik    çağına    gelmiş    ise muvazzaf   askerlik   hizmetini   yapmış,   erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak. 5.İhtiyaç olması halinde vardiyalı çalışma düzenini
kabul etmek.
DP 2 DESTEK PERSONELİ
(Isıtma/ Temizlik/Basit Bakım Onarım)
1 ŞEBİNKARAHİSAR YERLEŞKESİ ORTAÖĞRETİM ERKEK 1.Ortaöğretim  kurumlarının  Tesisat  Teknolojisi  ve İklimlendirme Alanı mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim  kurumu  mezun  olup  MEB’dan  onaylı Katı  Yakıtlı  Kalorifer  Ateşçisi  Sertifikasına  sahip olmak.
2.2020 yılı KPSS P94 puanına sahip olmak.
3. 01.01.1982 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
4.  Erkek  adaylar  için  muvazzaf  askerlik  çağına gelmemiş    veya    askerlik    çağına    gelmiş    ise muvazzaf   askerlik   hizmetini   yapmış,   erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak. 5.İhtiyaç olması halinde vardiyalı çalışma düzenini
kabul etmek.
DP 3 DESTEK PERSONELİ
(Isıtma/ Temizlik/Basit Bakım Onarım)
1 ALUCRA TURAN BULUTÇU MESLEK YÜKSEKOKULU ORTAÖĞRETİM ERKEK 1.Ortaöğretim  kurumlarının  Tesisat  Teknolojisi  ve İklimlendirme Alanı mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim  kurumu  mezun  olup  MEB’dan  onaylı Katı  Yakıtlı  Kalorifer  Ateşçisi  Sertifikasına  sahip olmak.
2.2020 yılı KPSS P94 puanına sahip olmak.
3. 01.01.1982 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
4.  Erkek  adaylar  için  muvazzaf  askerlik  çağına gelmemiş    veya    askerlik    çağına    gelmiş    ise muvazzaf   askerlik   hizmetini   yapmış,   erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak. 5.İhtiyaç olması halinde vardiyalı çalışma düzenini
kabul etmek.
TS 1 TEKNİSYEN 1 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ORTAÖĞRETİM ERKEK 1.Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dallarından mezun olmak.
2.2020 yılı KPSS P94 puanına sahip olmak.
3. 01.01.1982 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
4.  Erkek  adaylar  için  muvazzaf  askerlik  çağına gelmemiş    veya    askerlik    çağına    gelmiş    ise muvazzaf   askerlik   hizmetini   yapmış,   erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak. 5.İhtiyaç olması halinde vardiyalı çalışma düzenini kabul etmek.
6.Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta   sonları   çalışmaya   herhangi   bir   engeli
olmamak.
TS 2 TEKNİSYEN 1 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ORTAÖĞRETİM ERKEK 1.Ortaöğretim   Kurumlarının   Makine   Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.
2.2020 yılı KPSS P94 puanına sahip olmak.
3. 01.01.1982 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
4.  Erkek  adaylar  için  muvazzaf  askerlik  çağına gelmemiş    veya    askerlik    çağına    gelmiş    ise muvazzaf   askerlik   hizmetini   yapmış,   erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak. 5.İhtiyaç olması halinde vardiyalı çalışma düzenini kabul etmek.
6.Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta   sonları   çalışmaya   herhangi   bir   engeli
olmamak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin \”Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.\” hükmüne uygun olması.
5. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.
6. 2020 KPSS (B) Grubu sınavlarından Ortaöğretim mezunları için KPSS/P94 türünde puan almış olmak.
7. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
8. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ıncı maddesi gereğince \”İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…\” hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
10. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
11. 03.06.2022 tarih ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

DESTEK PERSONELİ (KALORİFERCİ/TEMİZLİK) UNVANINA BAŞVURACAKLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:

Destek Personeli (Kaloriferci/Temizlik) pozisyonu tercih edecek adayların ısıtma hizmetinde çalışacak olup artan zamanlarda temizlik görevi ve amirinin verdiği diğer benzer görevleri yerine getirecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İSTENİLEN BELGELER:

Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de ve Üniversitemizin web sayfasında (www.giresun.edu.tr) yayımlandığı tarih itibariyle, 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Fax, e-posta ve internet kanalı vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

İlan Tarihi : 10.10.2022
Başvuru Tarihi : 10.10.2022
Son Başvuru Tarihi : 24.10.2022
Sonuçların İlanı : 31.10.2022

İstenilen Belgeler : Aşağıdaki tüm belgelerin okunaklı ve net olması, üzerlerinde silinti ve kazıntı olmaması gereklidir.
1. Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.)
2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
3. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
7. Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tecil veya Muafiyet Belgesi.
8. Detaylı Hizmet Dökümü: e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi gerekmektedir.)
9. Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir. Değerlendirmeler, KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayların şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (her kadro sayısı için 10 katı kadar yedek aday belirlenecektir) sırası ile çağrılarak atama yapılacaktır.
Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar da, asıl adayların taşıdığı şartları taşımak zorundadır.
Atanmaya hak kazananların listesinde ismi bulunan adayların, liste internet sitesinde ilan edildiği tarihten 7 (yedi) gün içinde göreve başlayıp başlamayacağını dilekçe ile Giresun Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına bildirmesi gerekmektedir. Bildirimde bulunmayan aday, atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. (Aynı şart yedek listeye sıra geldiğinde de geçerlidir.) 
Asıl ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın işe başlamaktan vazgeçmesi durumunda, “Feragat Dilekçesi” doldurması gerekmektedir. 03.06.2022 tarih ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
Başvuru yapan adaylar ilan metnindeki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İletişim Adresi: Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Güre Mah. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Cad. No: 48 28200 Merkez/GİRESUN
Detaylı Bilgi İçin: 0454 310 10 00 / 1161-1167-1067-1065
Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*