İstanbul Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

İstanbul Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. İstanbul Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve İstanbul Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

İstanbul Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı Yapacak

İstanbul Üniversitesi aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Uygulama/Ders verecek) ve Araştırma Görevlisi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

Başvuru Evrakları

 1. Dilekçe (Aday Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun; Birimini, Bölümünü, Ana Bilim Dalı/Programını, Kadro Ünvanını, Kadro Derecesini, İlan Özel Şartını ve iletişim adresini Telefon Numarası, E-Mail v.s. açıkça belirtecek olup,Yabancı Diller Yüksekokulu için yayınlanan ilana, Yabancı Diller Yüksekokulu https://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/ web sitesinde yer alan Başvuru formu ve Dilekçe örneği doldurarak ilana müracaat edilmesi gerekmektedir.)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Özgeçmiş,
 4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (E-Devlet)
 5. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet)
 6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (Resmi Kurum onaylı belge veya E-Devlet)
 7. Lisans Transkript (Aslı veya Resmi Kurum onaylı belge)
 8. ALES belgesi
 9. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 10. Yabancı Dil belgesi
 11. Sertifika veya Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan özel şartına bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum onaylı belge)
 12. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (E-Devlet)
 13. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet)
 14. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (İlan özel şartına bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum Onaylı Belge veya EDevlet)

Önemli Notlar

 1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
 2. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
 3. Postadaki  gecikmeler  nedeniyle  ilanda  belirtilen  süreler  içinde  ilgili  birimlere  yapılamayan  başvurular  ile  eksik  belgeli  başvurular  dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
 4. İnternet aracılığı ile başvuru alınmayacaktır.
 5. Sınavın kazanılması durumunda, atanmaya hak kazanan aday/adayların belgelerinin asıllarının, Resmi Kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) veya noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur.
 6. İlanın çıkıldığı Birim içinde sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek adayların İlanın çıkıldığı Birim içinde tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanın çıkıldığı Birim içinde birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
 7. İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilen  aday/adayların  sınavı  geçersiz  sayılacak  ve  atamaları  yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi  iptal edilecek ve hiçbir  hak  talep edemeyeceklerdir.
 8. Araştırma Görevlisi kadrosu İlanına başvuracak aday/adayların ilan takviminde belirtilen sonuç açıklama tarihine kadar İlan özel şartını taşımaları, atama işlemi gerçekleştirilirken de lisansüstü öğrencilik durumunun devam etmesi gerekmektedir.
 9. İlana  başvurmak  isteyen  adaylar  kadroya  başvuru  yerinin  iletişim  adreslerine  ilgili  birimin  web  sayfasından  ulaşabilir.  Ön  Değerlendirme  ve Değerlendirme sonuçları ilgili birimin web sayfasında yayımlanacaktır.
 10. İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
 11.  İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İstanbul Üniversitesi Gemi Adamı Kadrosuna 8 Sözleşmeli Personel Alıyor

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nde görev yapmak üzere giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesine göre 8 (Sekiz) adet Gemi Adamı kadrosuna aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklere sahip sözleşmeli personel alınacaktır.

Aranılan Şartlar

 1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
 2.  Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 3. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
 4. 5917 sayılı Kanunun 47. maddesi’nin 5. fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
 5. Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde her pozisyon unvanı için belirtilen asgari niteliklere sahip olmak.

Başvuru Şekli

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak yapılacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Sınav Konuları, Yeri ve Tarihi

Başvuruları kabul edilen adayların başarı sıralamasının belirlenmesi için komisyon tarafından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınav konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.

Yazılı Sınav 08 Aralık 2021 tarihinde saat 10:00 -11:00 arasında, Sözlü Sınav 08 Aralık 2021 tarihinde saat 14:00-17:00 arasında, Uygulamalı Sınav 13 Aralık 2021 tarihinde saat 11:00-15:00 arasında yapılacaktır.

Sınavlara ilişkin giriş yeri ve zamanı ile gerekli görülen bilgilendirmeler www.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçlarının Duyurulması

Her bir unvan için atanmaya hak kazananların başarı sıralaması; yazılı sınavın %40’ı, sözlü sınavın %30’u ve uygulamalı sınavın %30’u hesaplanarak oluşacak sıralamaya göre belirlenecektir.

Sonuçlar sınavların bitiminden itibaren en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Her unvan için kontenjan sayısının 5 (beş) katı yedek belirlenecektir.

Asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 • Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. İdare tarafından ödenmiş olan herhangi bir bedel var ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
 • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İstanbul Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel Alıyor

İstanbul Üniversitesi birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuruda Aranılan Şartlar

 1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
 2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 3. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
 4. Başvuracak adayların 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları gerekmekte olup Lisans için 2020 KPSS-P3; Önlisans için 2020 KPSS- P93 ve Ortaöğretim için 2020 KPSS- P94 puan türü esas alınacaktır.
 5. 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
 6. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Son başvuru tarihi itibariyle (17.11.1991 ve sonrası doğumlu olanlar) 30 (otuz) yaşını doldurmamış olması, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması ve güncel Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı bulunması gerekmektedir.

Başvuru Şekli

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak yapılacaktır. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçlarının Duyurulması

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

Kontenjan sayısının 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir.

İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 • Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
 • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

İstanbul Üniversitesi aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

 1. Özgeçmişlerini,
 2. Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı),
 3. Yabancı Dil Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
 4. Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu,
 5. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF formatinda İmzalı),
 6. Yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını (başlıca araştırma eseri ayrı olarak belirtilmelidir), İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 8 adet PDF formatında https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve başvuru evrakları (basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

 1. Özgeçmişlerini,
 2. Kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı),
 3. Yabancı Dil Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
 4. Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu,
 5. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formunu,
 6. Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF formatinda İmzalı),
 7. Yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını, İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve başvuru evrakları (basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

 1. Özgeçmişlerini,
 2. Kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı),
 3. Yabancı Dil Belgesi, Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
 4. Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu,
 5. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formunu,
 6. Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF formatinda İmzalı),
 7. Yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını, İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve başvuru evrakları (basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte kadronun ilan edildiği birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Evrakları

 1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde bulunan duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.)
 2. Üniversitemiz https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
 3. Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi,
 4. Doçentlik Belgesi ve Diploma Fotokopileri (Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylı veya e-Devlet) (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
 5. Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu
 6. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu,
 7. Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname)
 8. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet),
 9. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
 10. Kimlik Fotokopisi
 11. Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri yayın, makale, kitap (ISBN numarasını gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir örneği (Profesör kadrosuna başvuracaklar için),
 12. Askerlik durum belgesi (e-Devlet),
 13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup, eDevlet veya Resmi Kurum onaylı belge)

Açıklamalar

 1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
 2.  İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
 3.  İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
 4.  Başvurular  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayımı  tarihinden  itibaren  15  (onbeş)  gün  içinde ilgili birimlere yapılacaktır.
 5. İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. (onbeşinci) gündür.
 6. Müracaatlar  Şahsen  veya  Posta  yolu  ile  yapılacaktır.  Postadaki  gecikmeler  ve  ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup,  sorumluluk  başvurana  aittir.  Posta  ile  yapılacak  başvuruların  son  başvuru  tarihi  mesai bitimine  kadar  başvuru  yapılacak  Profesör  ve  Doçent  Kadroları  İçin  İstanbul  Üniversitesi Rektörlüğüne,  Doktor  Öğretim  Üyesi  kadroları  için  ilgili  birimin  Dekanlığına/Müdürlüğüne, Hemşirelik   Fakültesi   için   ise   İstanbul   Üniversitesi   Rektörlüğüne   ulaşması   gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
 7. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci   fıkrasının   (d)   bendi   kapsamında   istihdam   edilerek   doktora   veya   sanatta   yeterlik eğitimlerini   üniversitemizde   tamamlayanların   başvuru   hakkı   bulunmamaktadır.)   belirlenen
  %20’lik     kota     kapsamında     başvuru     yapılabilecek     Doktor     Öğretim     Üyesi     kadrosu bulunmamaktadır.
 8.  Profesör  ve/veya  Doçent  kadrolarına  başvuran  adaylardan  Doçentlik  Sözlü  Sınavına girmemiş   olanlar,   başvuru   işlemlerinden   sonra,   https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_   adresinde bulunan  duyurular/formlar  kısmında  yer  alan  Doçentlik  Sözlü  Sınavı  Başvuru  Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine ayrıca iletmeleri gerekmektedir.
 9. İstanbul  Üniversitesi  Akademik  Yükseltilme  ve  Atama  Kriterlerine,  https://personel. istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/yonergeler  adresinden  ulaşılabilir.  Dr.  Öğretim  Üyesi,  Doçent ve  Profesör  kadrolarına  başvuran  tüm  adayların  bilimsel  dosyalarının  bu  yönergede  yer  alan kriterlere uygunluğu, ilgili akademik birimlerdeki ön inceleme komisyonları ve üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir. (Hemşirelik Fakültesi için sadece Üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir.) Akademik Yükseltilme ve Atamada asgari kriterleri sağlamayan adayların dosyaları jüri değerlendirmesine alınmaz.
 10.  İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilen  aday/adayların atamaları  yapılmayacaktır.  Başvuran  aday/adayların  koşullarının  uygun  olmadığının  sonradan anlaşılması   durumunda   atamaları   yapılmış   olsa   dahi   iptal   edilecek   ve   hiçbir   hak   talep edemeyeceklerdir.
 11.   Kadroya   başvuruda   bulunan   adaylardan   atanmaya   hak   kazananların   atamaları, 05.03.2021  tarihli,  E.16048  sayılı  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı’nın  yazısıyla  bildirilen 03.03.2021  tarihli  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu  Kararıyla  Üniversitemize  vermiş  olduğu atama  izni  kontenjanı  dahilinde  yapılacak  olup,  atama  izni  kontenjanını  aşan  hiçbir  atama gerçekleştirilemeyecektir.
 12. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.
 13. İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Yapacak

İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ıncı maddesine uyarınca 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete‘ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca 9 (dokuz) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,
 2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler)
 4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri) hizmet sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
 5. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 6. Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.
 7. İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek,
 8. “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
 9. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.
 10. Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
 11. Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
 12. Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak.
 13. Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

Başvuru yapılabilecek pozisyonlar

 • Sistem ve Ağ Uzmanı
 • Sistem Güvenlik Uzmanı
 • Sistem Uzmanı
 • Yazılım Geliştirme Uzmanı

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*