Iğdır Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Iğdır Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Iğdır Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Iğdır Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Iğdır Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Iğdır Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alacak

Iğdır Üniversitesi aşağıda  belirtilen  birimlerine,  10.07.2018  tarihli  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  Genel  Kadro  ve  Usulü  Hakkında  2  sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında Yönetmeliğin’ ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar

 •  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük  not  sistemine  eşdeğerliği  Yükseköğretim  Kurulu  kararıyla  belirlenir.  Diğer  not  sistemlerinin  100’lük  not  sistemine  eşdeğerliğine  yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
 •  Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.
 •  İlanlarda,  alanında  tecrübe  sahibi  olmak  şartının,  hangi  öğrenim  düzeyinden  sonrasına  ait  olduğu,  belirli  bir  adayı  tanımlamayacak  şekilde belirtilir.

Özel Şartlar

 1. Öğretim  görevlisi  kadrosuna  başvuracak  adaylarda  en  az  tezli  yüksek  lisans  derecesine  sahip  olmak  veya  lisans  ve  yüksek  lisans  derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 2. Meslek  yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarındaki  öğretim  görevlisi  kadrolarına  başvuracak
  adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Önemli Notlar

 1. Başvurular  şahsen  veya  posta  ile  yapılabilir.  Posta  ile  yapılacak  başvuruların  son  başvuru  tarihine  kadar  Başvuru  yapılacak  İlgili  Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
 2. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
 3. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 4.  Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenilen belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Özgeçmiş,
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 4. Lisans/Lisansüstü (onaylı) Diploma fotokopileri,
 5.  Resmi Transkript Belgesi (onaylı) (Lisans Eğitimi ile ilgili)
 6.  Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi,
 7. ALES Belgesi,
 8.  Son altı ay içinde çekilmiş 2 Adet fotoğraf,
 9. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
 10. Adli sicil kaydı olmadığına dair e-devlet üzerinden alınan belge.
 11. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
 12. Yabancı Dil Belgesi

Detaylı bilgi için tıklayın.

Iğdır Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı Yapacak

Iğdır Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden kura usulü ile “sürekli işçi” alınacaktır.

Genel Açıklamalar

 1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.
 2. Sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecektir.
 3. Adayların başvurmuş oldukları kadro için Üniversite tarafından istenen belgeleri 31 Mayıs04 Haziran 2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan gecikmelerde sorumluluk şahıslara aittir. Belge teslimi sonrası şartları sağlayanlar noter kurasına katılacaklardır. 3. Sürekli işçi talepleri Noter huzurunda kura usulüne göre gerçekleştirilecektir.
 4. Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek kadro sayısının dört katı kadar asil, dört katı kadar yedek aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecektir. Kura çekimi 14.06.2021 tarihinde saat 10.00’da Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığının bulunduğu kattaki ihale salonunda yapılacaktır. Kura çekimi COVID-19 tedbirleri kapsamında www.igdir.edu.tr internet adresinde duyurulacak olan adresten canlı olarak yayınlanacaktır. Herhangi bir değişiklik olması durumunda www.igdir.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır. COVID-19 tedbirleri kapsamında salona adaylar alınmayacaktır.
 5. Aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları, sınav günü, sınav saati, sınav yeri ve diğer her türlü duyurular www.igdir.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.
 6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
 8. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.
 9. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından belirlenecektir.
 10. Sürekli işçi alımımız il düzeyinde (Iğdır il ve ilçelerinde ikamet şartı zorunludur) alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan (https://www.igdir.edu.tr/yonergeler) adresindeki “Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde’’ belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir.

Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması şarttır.) 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Adaylardan İstenen Belgeler

Profesör Adayları İçin Gerekli Belgeler;

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar Öğretim Üyesi Başvuru dilekçelerinde,

 1. Başvurdukları anabilim dalını belirterek,
 2. 2 adet fotoğraf,
 3. Nüfus cüzdan örneği,
 4. Lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş,
 5. Akademik Etkinlik Değerlendirme tablosu (EK-1),yayın listesi ve yayınlardan oluşan 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet taşınabilir belleğe aktararak Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doçent Adayları İçin Gerekli Belgeler

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar,

 1. Dilekçelerine başvurdukları birimi,
 2. Anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş,
 3. Onaylı lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi,
 4. Yabancı dil başarı belgesi,
 5. Doçentlik belgesi,
 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 7. 2 adet fotoğraf,
 8. Akademik Etkinlik Değerlendirme tablosu (EK-1) ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet taşınabilir belleğe aktararak dosyayı Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doktor Öğretim Üyesi Adayları İçin Gerekli Belgeler

Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar Başvuru Dilekçelerinde,

 1. Başvurdukları anabilim dalını belirterek,
 2. 2 adet fotoğraf,
 3. Nüfus cüzdan örneği,
 4. Lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri onaylı örnekleri ile özgeçmiş,
 5. Yayın listesi,
 6. Akademik Etkinlik Değerlendirme tablosu (EK-1) ve yayınlardan oluşan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet taşınabilir belleğe aktararak dosyayı başvuracakları ilgili birimlere vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.)

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*