İçişleri Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021

İçişleri Bakanlığı’nda çalışmak isteyen adaylara müjde. İçişleri Bakanlığı bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları

Başlıklar

Merkez ve Taşra Teşkilatında Çalıştırılmak Üzere 4/B Sözleşmeli Personel Alacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen toplam 124 adet boş pozisyona 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Genel Şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarihinden sonra doğanlar),

Ortak Şartlar

 • ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı adayın içerisinde bulunmak,
 • Başvurular sadece bir İl’e veya Bakanlığa yapılır, birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla İl’e ya da Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
 • Avukat, Mühendis(İnşaat, Harita, Makine, Bilgisayar, Yazılım, Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme, Endüstri), Arşiv Uzmanı, Mütercim-Tercüman (İngilizce), Sosyal Çalışmacı ve Psikolog pozisyonlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların aşağıda her pozisyon unvanı için belirtilen özel şartlara ilave olarak;
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Özel Şartlar

AVUKAT:
a-Hukuk Bölümünden mezun olmak,
b-Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

ARŞİV UZMANI:
Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olmak,

 MÜHENDİS:

Bilgisayar Mühendisi:

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

Yazılım Mühendisi:

Fakültelerin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

Makine Mühendisi:

Fakültelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

Elektrik- Elektronik Mühendisi:

Fakültelerin Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

Elektronik Haberleşme Mühendisi:

Fakültelerin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

Harita Mühendisi:                                                                                                                                       
Fakültelerin Harita Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

İnşaat Mühendisi:
Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

Endüstri Mühendisi:
Fakültelerin Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Programları, Endüstri Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

Mütercim-Tercüman (İngilizce):

 1. Fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve Kültürü, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Mütercim- Tercümanlık, İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce), bölümlerinden birisini bitirmiş olmak.
 2. Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde İngilizce YDS belgesine sahip olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE AKADEMİK) bir belgeye sahip olmak.

Psikolog

Fakültelerin Psikoloji bölümünden mezun olmak.

 Sosyal Çalışmacı

 1. Fakültelerin Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden birisini bitirmiş olmak.
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
 3. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

 Çağrı Karşılama Personeli

Ön Lisans Mezunları İçin (Diğer)

 1. Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü hariç ön lisans mezunu olmak,
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
 3. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Ön Lisans Mezunları İçin (Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Mezunları)

 1. İki yıllık yüksekokulların Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak,
 2.  Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
 3. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

 1. Adaylar; giriş (sözlü) sınav başvurularını e- Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapacak olup, ayrıca adaylar başvuru tarihleri arasında Bakanlığımız https://www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğinde yer alan başvuru linki ile de başvuru yapabilmeleri için yönlendirilecektir.
 2. Başvurular 29 Kasım 2021 tarihinde saat:9:30’da başlayıp, 03 Aralık 2021 tarihinde saat:17:30’da sona erecektir.
 3. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.
 4. Giriş (sözlü) sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yükleyeceklerdir.
 5.  Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 6. Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini güncellettirmeleri, bilgileri güncellendikten sonra da başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 7. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yılık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf ve jpeg formatında başvuru sırasında yüklemeleri gerekmektedir.
 8. Avukat pozisyonuna başvuracak adayların barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
 9. Arşiv Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylardan; Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından herhangi birinden mezun olmayıp, programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olan adayların bunu gösterir onaylı transkript belgelerini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.
 10. Mütercim-Tercüman(İngilizce) unvanına başvuran adayların YDS bilgisi otomatik olarak gelmekte olup, uluslararası geçerliğe sahip başka bir belgeden (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE AKADEMİK) en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgeleyen adaylar, söz konusu belgeleri sisteme yüklemek zorundadır.
 11. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
 12.  Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.
 13. Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar güncellemek isteyen adaylar ise; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et” butonuna basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edeceklerdir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonu ile de tekrar başvuru yapabileceklerdir.
 14. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
 15.  Adaylar; istenilen bilgilerinin sınav başvuru aşamasında e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini pdf ya da jpeg formatında yükleyeceklerdir.
 16. Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra “Başvuru Bilgileri” çıktısını alabileceklerdir.
 17. Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 18. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adaylarda Duyuru Şekli

Giriş (sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; ihtiyaç duyulması halinde Bakanlığımız https://www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” bölümünden de yapılabilecektir. Bakanlığımız resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir.

İlgili adaylara ayrıca herhangi bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Adayların, Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım Platformuna başvuru esnasında e- Devlet üzerinden otomatik olarak gelen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adres bilgileri, gerekli durumlarda adaylar ile irtibatta dikkate alınacaktır.

Söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

 1. Müracaatlar tamamlandıktan sonra,
 2. 2020 yılı KPSS puan türü ve yukarıda belirtilen bölümler kapsamında her il ve pozisyon için KPSS puan türleri sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı içerisine giren adayların başvuruları ilgili sınav komisyonunca sistemde yer alan başvuru belgeleri üzerinden kontrol edilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken bilgilerinin ve sisteme yükledikleri evrakların doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir.
 3. Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları reddedilecek olup, adaylara başvurularının reddedildiği SMS ve e-posta yoluyla bildirilecektir. Hatalı bilgi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
 4. Başvurusu kabul edilen adayların tercih ettikleri il ve pozisyon unvanlarına göre lisans mezunları KPSSP(3) puan türü, ön lisans mezunları KPSSP(93) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, sözleşmeli boş pozisyonların dağılımını gösterir Ek-l ve Ek-2 sayılı tablolara göre her il ve pozisyon unvanı için KPSS(B) grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı kadar aday arasına giren adaylardan başvurusu kabul edilen adaylar, giriş (sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır.
 5. İl ve unvan bazlı sınava katılmaya hak kazanan adaylardan; giriş (sözlü) sınavına katılabileceklerin günlü katılım bilgileri Bakanlığımız https://www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” bölümünde ve Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım Platformu üzerinde adayların bilgisine sunulacak olup, adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
 6. Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da giriş (sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına tabi tutulacaktır.
 7. Adaylar, giriş (sözlü) sınavı ile ilgili durumlarını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr) adresi üzerinden takip edebileceklerdir.
 8. Adayların giriş (sözlü) sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

İtiraz

Bu ilanda belirtilen il ve pozisyonlar kapsamında KPSS puan türleri esas alınarak oluşturulan başarı puan sıralamasına göre belirlenen kesin olmayan değerlendirme sonuçlarına itirazlar; 13-14 Aralık 2021 tarihleri arasında hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında,

Kesin olmayan giriş (sözlü) sınav sonuçlarına itirazlar ise; sonuçların duyurulmasından itibaren üç iş günü içinde hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

İtiraz için belirtilen tarih ve saat aralığı dışında Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Sınav Komisyonunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaylara yazılı olarak bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Komisyonunca verilen kararlar kesindir.

Giriş(Sözlü) Sınav Konuları

Avukat Pozisyonu için

657 Devlet Memurları Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, İdare Hukuku konularından,

Mühendis Pozisyonu için

Bilgisayar Mühendisi

Programcılığa Giriş, Veri Yapıları, Bilgisayar Temel Bilgi, Algoritma Yapıları, Ağ (Network) Sistemleri, Veri Tabanı, Web Programcılığı, İşletim Sistemleri, Ağ Mimarileri konularından,

Yazılım Mühendisi

Web Programcılığı, Network, Java, Excel, Sistem Yazılımı, C#, Veri Tabanı, Bilgisayar Temel Bilgi, Programcılık Giriş konularından,

Makine Mühendisi

Malzeme Bilimi ve Akışkanlar Mekaniği, Havalandırma ve Soğutma Sistemleri, Yangın, İş Sağlığı ve Güvenliği konularından,

Elektrik- Elektronik Mühendisi

Elektrik Elektronik Ölçme, Elektrik Devreleri, Devre Analizi, Sinyaller ve Sistemler, Elektrik Makineleri, İletkenler, Genel Network ve Bilgisayar Bilgisi, Elektronik Devre Elemanları, Güç Elektroniği, Mikrodenetleyiciler, Lojik Devreleri, Haberleşme konularından,

Elektronik Haberleşme Mühendisi

Temel Kavramlar ve Ölçme, Güç Elektroniği, Sinyaller ve Sistemler, Elektronik Devreler, Lojik Devre Tasarımı, Sayısal Haberleşme, Analog Haberleşme, Antenler ve Yayılma, Mikroişlemciler konularından,

Harita Mühendisi
Harita Mühendisliği Pozisyonu İçin Lisans Eğitimine Ait Mesleki Bilgiler, Anayasa, 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu Konularından,

İnşaat Mühendisi
Malzeme Bilgisi, Betonarme, Hasar Türleri, Onarım, Güçlendirme, Çelik İnşaat, Geoteknik konularından,

Endüstri Mühendisi
Veri Madenciliği, Karar Destek Sistemleri, Simülasyon ve Modelleme, Belgeleme, Proje Yönetimi, Anayasa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu konularından.

Arşiv Uzmanı Pozisyonu için
3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Devlet Arşivleri Hakkında Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Anayasa konularından,

Mütercim-Tercüman (İngilizce):

Adayı Tanımaya Yönelik İngilizce Sorular, Adayın İş Tecrübesi ve Takım Çalışmasını Ölçmeye Yönelik İngilizce Sorular, Adayın Başvurduğu Alana Olan İlgisini Ölçmeye Yönelik İngilizce Sorular, Kendini İfade Edebilme, Açık ve Anlaşılır İletişim Yeteneklerinin Ölçülmesi İle İlgili İngilizce Sorular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularından,

Sosyal Çalışmacı Pozisyonu için

Sosyal Çalışmacı pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ve Genel Kültür konularından,

Psikolog Pozisyonu için

Psikolojiye Giriş, Sosyal Psikoloji, Geçmişten Günümüze Psikoloji Bilimi, Psikolojide Kuramlar, Psikolojik Bozukluklar, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Davranış Psikolojisi Bilimsel Yöntemler ve Duygu, Stres ve Sağlık konularından,

Çağrı Karşılama Personeli Pozisyonu için

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Uluslararası Anlaşmalar, Coğrafya, Atasözü ve Deyimler, Genel Bilgiler ve Güncel Olaylar konularından

Giriş(Sözlü) Sınavının Şekli ve Usulü

4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

 1.  Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan), ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
 4.  Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
 5. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
 6. Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Giriş (sözlü) sınavında adaylar, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Bu puanların aritmetik ortalaması giriş (sözlü) sınav notunu teşkil eder. Her aday için verilen sözlü sınav puanı adayın başarı puanını oluşturur.

Giriş (sözlü) sınavında başarılı olabilmek için aday notunun 70’den aşağı olmaması gerekir. Başarı puanının aynı olması durumunda KPSS puanı en yüksek olan adaya sıralamada öncelik verilecektir.
Giriş (sözlü) sınavı sonucuna göre, başarı puanı en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere sözlü sınava ilişkin kesin olmayan başarı listesi oluşturulacaktır.

Adaylar Bakanlığımızın https://www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden bilgilendirilecektir.

Bakanlık merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı ayrı olmak üzere her pozisyon unvanı için KPSS puan türüne göre ayrı ayrı ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek aday belirlenerek, adaylar Kesinleşmiş Giriş (sözlü) Sınavı Başarı bilgilerini Bakanlığımızın https://www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden öğrenebileceklerdir.

Giriş (sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak, kesinleşmiş giriş (sözlü) sınav sonuçlarına göre asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

Atama ve Sözleşme İmzalamaya Esas İstenilecek Belgeler

 1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,
 2.  Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, denklik belgesinin aslı veya noterden onaylı fotokopisi,
 3.  Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün http: //personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi görüntü kalitesinde fotoğraf (CD ortamında),
 4.  Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım Platformu üzerinden alınacak “Başvuru Bilgileri” çıktısı,
 5. 2020 yılı KPSS (B) grubu Sınav Sonuç Belgesi,
 6. Avukatlık pozisyonuna başvuracak adaylardan; Avukatlık ruhsatnamesinin baro veya noterden onaylı örneği,
 7.  Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, denklik belgesinin aslı veya noterden onaylı fotokopisi,
 8. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesi,
 9.  http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Örnek Formlar ve Dilekçeler” sayfasından temin edilebilecek Mal Bildirim Formu ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu, Bu bildirim tebligat hükmünde olup, ayrıca ilgili adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Bu bildirim tarihinden itibaren, giriş (sözlü) sınavını asıl olarak kazanan adayların yukarıda belirtilen atama belgelerini, Bakanlığımız merkez teşkilatını tercih eden adaylar için Personel Genel Müdürlüğüne, taşra teşkilatını tercih eden adaylar ise tercih ettikleri Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile gönderilecek atama belgeleri dikkate alınmayacaktır.

Atama ve Sözleşme İmzalama İş ve İşlemleri

İlan edilen pozisyonlar için Bakanlık merkez teşkilatını tercih eden adaylar için sınavı kazanan adayların atama iş ve işlemleri Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce, sözleşme imzalama iş ve işlemlerini ise Bakanlığın ilgili birimlerince gerçekleştirilecektir.

Bakanlığımız taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için sınavı kazanan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri ise adayların başvuru aşamasında tercih ettikleri Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince yapılacaktır.

Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istenilen süre içerisinde teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

Yedek Adayların Atanması

Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

Diğer Hususlar

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş (sözlü) sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar; giriş (sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir.

Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan metninde belirtilmeyen diğer hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Alacak

İçişleri  Bakanlığı  merkez  teşkilatında  Genel  İdare  Hizmetleri  Sınıfında  boş  bulunan  10 adet  İçişleri  Bakanlığı  Dernekler  Denetçi  Yardımcısı  kadrosuna 23-24  Aralık  2021  tarihlerinde Ankara’da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile personel alınacaktır.

Giriş (Sözlü) Sınavına Katılma Şartları

 1. 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinin  (A)  fıkrasında  sayılan şartları taşımak,
 2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari  bilimler fakültelerinden  veya bunlara denkliği  yetkili  makamlarca  kabul  edilen  yurt  içi  ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
 3. Giriş (sözlü)sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarihinden sonra doğanlar),
 4. Görev Yapılmasına engel bir halin olmadığına dair yazılı beyanda bulunmuş olmak,
 5. Sınavın  yapılacağı  dönemde  son  başvuru  tarihi  itibariyle  geçerlilik  süresi  dolmamış “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP23” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak  kaydıyla  ilan  edilen  kadro  sayısının  en  fazla  dört  katı  aday  arasına  girmek  (sıralamaya giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).

Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

 1. Adaylar; giriş (sözlü) sınav başvurularını e- Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe  Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)   adresinden, e-  Devlet  şifresi  ile  elektronik  ortamda  yapacak  olup,  ayrıca  adaylar  başvuru  tarihleri  arasında Bakanlığımız  www.icisleri.gov.tr  adresli  internet  sitesinde  yayımlanacak  sınava  ilişkin  duyuru içeriğinde yer alan başvuru linki ile de başvuru yapabilmeleri için yönlendirilecektir.
 2. Başvurular  22  Kasım  2021  tarihinde  saat:9:30’da  başlayıp  26  Kasım  2021  tarihinde saat:17:30’da sona erecektir.
 3. Kariyer  Kapısı  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)  adresi  üzerinden  başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.
 4. Giriş  (sözlü)  sınavına  başvuracak  adayların  mezuniyet  bilgileri  e-Devlet  üzerinde Yükseköğretim  Kurumundan  otomatik  olarak  gelmektedir.  Bilgilerinde  hata/eksiklik  olan  veya Yükseköğretim  Kurumundan  mezuniyet  bilgileri  gelmeyen  adayların  başvuru  güncel  bilgilerini manuel  olarak  giriş  yapıp,  onaylı  diploma  örneği  veya  mezuniyet  belgelerini  pdf  ya  da  jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 5. Yurt  içindeki  veya  yurt  dışındaki  öğretim  kurumlarından  mezun  olup,  bu  ilanda aranılan  öğrenim  durumuna  ilişkin  denkliği  olan  adayların,  diploma  veya  mezuniyet  belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 6. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
 7. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.
 8. Başvuru   tarihleri   içerisinde   başvurusunu   tamamlayan   ancak   başvurusunu   tekrar güncellemek isteyen adaylar ise; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et” butonuna basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edeceklerdir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” ibaresi yer aldığında,  ekranın  sağ  üst  köşesinde  bulunan  “Yeni  Başvuru”  butonu  ile  de  tekrar  başvuru yapabileceklerdir.
 9. Başvuru  işleminin  hatasız,  eksiksiz  ve  bu  ilanda  belirtilen  hususlara  uygun  olarak yapılmasından,  istenilen  belgelerin  başvuru  aşamasında  sisteme  yüklenmesinden,  başvuruda bulunan  adaylar  sorumludur.  Bu  hususlara  riayet  etmeyen  adaylar  herhangi  bir  hak  talebinde bulunamayacaktır.
 10. Adaylar;   istenilen   bilgilerinin   sınav   başvuru   aşamasında   e-Devlet   üzerinden gelmemesi    halinde,    bilgilerini    beyan    ederek    belgelerini    pdf    ya    da    jpeg    formatında yükleyeceklerdir.
 11. Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra “Başvuru Bilgileri” çıktısını alabileceklerdir.
 12. Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 13. Sınava  katılma  hakkını  elde  edemeyen  başvuru  sahiplerine  herhangi  bir  bildirimde bulunulmayacaktır.

Adaylarda Duyuru Şekli

Giriş   (sözlü)   sınavı   ile   ilgili   duyurular;   ihtiyaç   duyulması   halinde   Bakanlığımız https://www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” bölümünden de yapılabilecektir.

Bakanlığımız resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılan duyurular    tebligat    hükmündedir.    İlgili    adaylara    ayrıca    herhangi    bir    yazılı   bildirimde bulunulmayacaktır.

Adayların,  Kariyer  Kapısı-  Kamu  İşe  Alım  Platformuna  başvuru  esnasında  e-  Devlet üzerinden otomatik olarak gelen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adres bilgileri, gerekli durumlarda adaylar ile irtibatta dikkate alınacaktır.

Söz  konusu  duyuruların  takip  edilmemesi  nedeniyle  oluşabilecek  hak  kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

 1. Sınavın   yapıldığı   dönem   itibarıyla   geçerliliği   bulunan   KPSSP23   puan   türü   ve sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı içerisine giren adaylar, giriş (sözlü) sınava  alınacaktır.  Son  sıradaki  aday ile  aynı  puana  sahip  olan  adaylarda  giriş  (sözlü)  sınavına alınacaktır.
 2. Giriş    (sözlü)    sınavına    katılabileceklerin    günlü    katılım    bilgileri    Bakanlığımız https://www.icisleri.gov.tr  adresli  internet  sitesinin  “Duyurular”  bölümünde  ve  Kariyer  Kapısı- Kamu  İşe  Alım  Platformu  üzerinde  adayların  bilgisine  sunulacak  olup,  adaylara  ayrıca  yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
 3. Adaylar,      giriş      (sözlü)      sınavı      ile      ilgili      durumlarını      Kariyer      Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden takip edebileceklerdir.
 4. Adayların  sınav  saatinden  en  az  yarım  saat  önce  sınava  girecekleri  yerde  hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik  süresi  bitmemiş  pasaport)  herhangi  birini  yanlarında  bulundurmaları  gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
 5. Gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunanlar,  atanma  şartlarını  taşımayanlar  ve/veya  atanma şartlarını kaybedenler ile başvuru aşamasında ilanda istenilen ilgili belgeler dışında farklı belgeler yükleyenler  ve  Bakanlıkça  istenilmesi  durumunda  ilanda  aranılan  şartlara  ilişkin  ilgili  belgeyi ibraz  edemeyenler,  giriş  (sözlü)  sınavına  alınmayacaktır.  Bu  hususların  sonradan  anlaşılması durumunda  ise  ilgili  adaylar  giriş  (sözlü)  sınavını  kazanmış  olsalar  dahi  sınavları  geçersiz sayılarak  atamaları  yapılmayacak,  ataması  yapılmış  olanların  da  atamaları  iptal  edilecektir.  Bu adaylar  hakkında,  ayrıca  5237  sayılı  Türk  Ceza  Kanununun  ilgili  hükümleri  uygulanmak  üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İtiraz

KPSSP23   başarı   puan   sıralamasına   göre   ilan   edilen   kesin   olmayan   değerlendirme sonuçlarına itirazlar;  01-03  Aralık 2021  tarihleri  arasında hafta içi  (09:30  17:30) mesai  saatleri arasında, Kesin  olmayan  giriş  (sözlü)  sınav  sonuçlarına  itirazlar  ise;  sonuçların  duyurulmasından itibaren üç iş günü içinde hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında ilgili Sınav

Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

İtiraz  için  belirtilen  tarih  ve  saat  aralığında  Bakanlığımız  evrak  kaydına  veya  faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Giriş (sözlü) sınavında adaylar, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı  ayrı  100  tam  puan  üzerinden  değerlendirilecektir.  Bu  puanların  aritmetik  ortalaması  giriş (sözlü)  sınav  notunu  teşkil  eder.  Giriş  (sözlü)  sınavında  başarılı  olabilmek  için  aday  notunun 70’den aşağı olmaması gerekir.

Giriş  (sözlü)  sınavı  sonucuna  göre,  başarı  puanı  en  yüksek  puanlı  adaydan  başlanmak üzere  sözlü  sınava  ilişkin  kesin  olmayan  başarı  listesi  oluşturulacaktır.  Adaylar  Bakanlığımızın https://www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden bilgilendirilecektir.

Giriş  (sözlü)  sınavından  en  az  70  puan  almış  olmak,  kesinleşmiş  giriş  (sözlü)  sınav sonuçlarına göre asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

Giriş (Sözlü) Sınavının Şekli ve Konuları

KPSSP23  puanı  en  yüksek  olan  adaydan  başlamak üzere  ilan  edilen  kadro  sayısının  en fazla dört katı kadar aday, KPSS puan sıralamasına göre giriş (sözlü) sınavına alınacaktır. Giriş (sözlü)  sınavında  adaylar,  kendi  mesleki  alanlarına  ilişkin  bilgi  düzeyi  (50)  puan,  bir  konuyu kavrayıp  özetleme,  ifade  yeteneği  ve  muhakeme  gücü  (10)  puan,  liyakati,  temsil  kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10)  puan,  genel  yetenek  ve  genel  kültür  (10)  puan,  bilimsel  ve  teknolojik  gelişmelere  açıklığı
(10)  puan  üzerinden  değerlendirilir.

Sınav  komisyon  başkanı  ve  üyelerinin  yüz  tam  puan üzerinden  verdikleri  puanların  aritmetik  ortalamasının  en  az  yetmiş  puan  olması  şarttır.  Sözlü sınavda  herhangi  bir  kayıt  sistemi  kullanılmayacaktır.

Kesin  başarı  puanı  sözlü  sınavda  alınan nottur. İlan edilen kadro sayısının üzerinde yetmiş veya daha üzeri puan almış olanlar için giriş (sözlü) sınav sonucu kazanılmış hak teşkil etmez.

Atama İşlemlerine Esas İstenilecek Belgeler

 1. Giriş (sözlü) sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylar;
 2. Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  onaylı  örneği  (eğitimini  yurt  dışında tamamlamış   olanlar   için   Yükseköğretim   Kurulu   tarafından   onaylanmış   diploma   denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
 3. Yurt  içindeki  veya  yurt  dışındaki  öğretim kurumlarından  mezun  olup,  ilanda  aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, denklik belgesinin aslı veya noterden onaylı fotokopisi,
 4. Bakanlığımız   Personel   Genel   Müdürlüğünün   https:   //www.icisleri.gov.tr/personel internet  adresinin  “Personel  Kimlik  Kartı”  sekmesinin  “Personel  Kimlik  Kartında  Kullanılacak Fotoğraf   Standartları”   bölümünde  yer   alan   özelliklere   uygun   olarak   çektirilmiş   600*800 boyutlarında 300 dpi görüntü kalitesinde CD ortamında fotoğraf,
 5. Kariyer  Kapısı-  Kamu  İşle  Alım  Platformu  üzerinden  alınacak  “Başvuru  Bilgileri” çıktısı,
 6. Bakanlığımız    Personel    Genel    Müdürlüğünün    https://www.icisleri.gov.tr/personel internet   adresinin   “Örnek  Formlar   ve  Dilekçeler”  linkinden  temin   edilip,   doldurulacak  ve imzalanacak  “Mal  Bildirim  Formu”,  “Kamu  Görevlileri  Etik  Sözleşmesi  Formu”  ve  “Devlet Memurluğuna  İlk  Defa  veya  Yeniden  Atama  Başvuru  Formu”nu  Bakanlığımızca  belirtilen tarihlerde İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şubesi Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.
 7. Bakanlığımızca belirtilen tarihlerde atama evraklarını teslim etmeyen adaylar atanma hakkından  vazgeçmiş  sayılacaklardır.  Bu  durumda  olan  adaylar  herhangi  bir  hak  talebinde bulunamayacaklardır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 7 (yedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Genel Şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapabilirler.)
 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
  dikkate alınır),
 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Özel Şartlar

1. PROJE MİMARI – KATEGORİ A (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az on (10) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) 0.1 derece RMS enstrümante açısal doğruluğa sahip olan ve MUSIC, ESPRIT ve benzeri matematiksel algoritmalar ile çalışan yön bulma almaç sistemleri tasarımı konusunda tecrübeli ve bu sistemleri operasyonel sahada faaliyete almış olmak,
ç) Yılda en az 1.000.000 adet CDR veri seti üzerinde işlem yapmış olan uydusal gerçekzamanlı yüksek çözünürlüklü veri aktarım sistemlerinin demodülasyon ve deşifreleme algoritması konusunda tecrübeli ve bu sistemleri operasyonel sahada faaliyete almış olmak,
d) Anayurt ve sınır güvenliği sistemi, radar, elektronik harp, istihbarat, muhabere komuta kontrol sistemleri, RF karıştırıcı sistemler, radar ikaz almaç sistemleri, dinleme ve kestirme sistemleri konusunda tecrübeli olmak,
e) Radyo frekans, elektromanyetik ve mikrodalga modüllerin teknik özellikleri, tasarım ve üretim süreçlerinde tecrübeli olmak ve simülasyonlarını yapabilmek,
f) RF ve mikrodalga alt malzeme seçim konusunda bilgili olmak,
g) Radar, anten, güç yükselteç, almaç, göndermeç, telsiz sistemlerinin teknik özellikleri, tasarım ve üretim süreçleri konusunda tecrübeli olmak,
ğ) Sayısal ses ve veri haberleşme sistemlerinin teknik özellikleri, tasarım ve üretim süreçleri konusunda tecrübeli olmak,
h) RF elektromanyetik sistem gereksinim özellikleri belirleme ve uygun mimari tasarımı oluşturma konularında tecrübeli olmak,
ı) Analog, sayısal, güç kaynağı, işlemci kartları (FPGA, PCB) tasarımı, kodlaması ve alt bileşenleri konusunda bilgi sahibi olmak,
i) Sayısal sinyal işleme algoritmaları konusunda tecrübeli olmak,
j) Sistem tasarımı, iş dağılım ağacı, teknik maliyet planları, teknik takvim oluşturabilir olmak,
k) Altyüklenici yönetimi konusunda tecrübeli olmak,
l) Çözüm mimarilerine yönelik risk yönetim planlarını yapmak konusunda tecrübeli olmak,
m) Proje yönetim ve sistem mühendisliği standart süreçleri konusunda tecrübeli olmak,
n) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, Git vb.) kullanmış olmak,
o) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.

TERCİHEN;

a) Matlab, Arduino, Spark Genesis, HFSS yazılımlarında bir bölümü ya da tamamı konusunda tecrübeli olmak,
b) DOORS yazılımı kullanabilmek,
c) PMP, PMI sertifikasına sahip olmak.

2. PROJE MİMARI – KATEGORİ B (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az yedi (7) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,
ç) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
e) Çok katmanlı mimarı ve SOA hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) NET Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, Web API, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,
ğ) JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS Teknolojileri vb. Web teknolojilere hakim ve deneyimli olmak,
h) Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ı) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
i) NoSQL veri tabanları konusunda deneyimli olmak ve proje içeriğine göre NoSQL ihtiyaç kapsamını belirleyecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) ELK Stack(Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama(Full-text search) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) Dağıtık ön bellek mimarilerinin(Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m) SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında tecrübe sahibi olmak,
n) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
o) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, Git vb.) kullanmış olmak,
ö) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak,
p) Teknik şartname hazırlık çalışmaları hususunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, bu araçların yöneticiliğini (“Admin” liğini) yapmış olmak ve bu araçların sürüm yükseltme
süreçlerinde bulunmuş olmak.

TERCİHEN;

a) Microsoft Certifıed Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak.

3. KIDEMLİ İŞ ZEKÂSI UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) En az 10000 kullanıcısı olan büyük ölçekli projelerin Bilgi İşlem Departmanında (kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapmış İş Zekâsı Uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek,
c) İş Zekâsı ürünlerinde (Oracle BI, Power BI, IBM Cognos vb.) bilgi sahibi olmak ve en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak,
ç) Oracle BI Administration Tool hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Oracle BI Analytics üzerinde rapor geliştirmiş, rapor ve dashboard konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) DWH ve ODI (Oracle Data Integrator) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) T-SQL, PL/SQL konusunda tecrübeli, query optimizasyonu konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
g) SQL ve veri modelleme konusunda ileri düzey tecrübe sahibi olmak,
ğ) OLAP mimarisinde tecrübe sahibi olmak,
h) Oracle Weblogic Server üzerinden sunucu yönetimi, kullanıcı yönetimi ve yetki kontrolleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı) Veri Kalitesi, Veri Temizliği ve Veri Doğrulama konularında tecrübe sahibi olmak,
i) Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;

a) Oracle Map Builder konusunda tecrübe sahibi olmak,
b) Linux (Oracle Enterprise Linux) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
c) Veri görselleştirme kütüphanesinden D3js hakkında tecrübe sahibi olmak.

4. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak,
c) Red Hat tabanlı işletim sistemleri kurulumu, konfigürasyonu, idamesi ve güvenliği konularında tecrübeli olmak,
ç) VMware sanallaştırma sistemlerinde yönetici (admin) veya uzman pozisyonunda çalışmış olmak,
d) Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetiminde ve depolama ağları (Storage Area Network – SAN) yönetiminde tecrübeli olmak,
e) SCRIPTING (PERL veya SHELL) konusunda tecrübe sahibi olmak,
f) Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak,
g) Bilgi güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak,
ğ) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak,
h) Linux İşletim Sistemlerinde Cluster kurulumu ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı) Linux, fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı,
güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
i) Oracle Weblogic 11g ve 12c uygulama sunucusu kurulum ve yönetimi tecrübesine sahip olmak,
j) Büyük sistemlerde (en az 10.000 kullanıcılı uygulamalar) Weblogic, Apache, IIS vb. ortamların kurulumu ve yönetimine hakim olmak,
k) İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery)
sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak,
l) Yenilenebilir enerji sistemleri ve entegrasyonlari hakkında deneyim sahibi olmak,
m) Sistem topolojileri ve sistem mimarileri ile ilgili deneyim ve bilgi sahibi olmak,
n) Siber güvenlik teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

5. İŞ ZEKASI UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde iş zekası uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak,
c) Microsoft SharePoint ve SQL Server Reporting Services konusunda tecrübeli olmak,
ç) Microsoft Power BI, Qlik Sense, Tableau vb. gibi iş zekası araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft Power BI)
d) Microsoft SSIS, Oracle Data Integrator, Informatica Powercenter vb. gibi ETL araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft SSIS)
e) İyi derecede DAX, SQL, PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,
f) Analitik düşünebilme ve çözüm kabiliyetine sahip olmak,
g) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;

a. Veri ambarı yapılandırması ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,
b. OLAP küpleri, MDX (Multidimensional Expressions) ve SSAS (Microsoft SQL Server
Analysis Services) teknolojilerinde bilgili olmak.

6. SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde siber güvenlik uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 10.000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak,
ç) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 – IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel
Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x
ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
f) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,
g) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
ğ) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
h) Proxy ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
ı) Antivirüs ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
i) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,
j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;

a) Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed Penetration Tester) veya CPTE (Certified Penetration Testing Engineer)
sertifikalarından en az birine sahip olmak,
b) Adli Bilişim (Computer Network Forensic) konusunda bilgi sahibi olmak.

7. SİSTEM UZMANI (1 kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) En az 5.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Exchange 2013/2016/2019 ve SCCM ürünlerinin kullanıldığı bir bilgi işlem biriminde, en az 3 yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak,
c) Microsoft Active Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak
ç) Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi sahibi olmak,
d) Microsoft Windows Sunucularında (2012R2, 2016, 2019) bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,
e) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi olmak,
f) Powershell scripting konusunda ileri seviye deneyim sahibi olmak,
g) Sanallaştırma teknolojileri (VMware veya Hyper-V) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Skype for Business hakkında kurumsal ölçeklerde bilgi sahibi olmak,
h) DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,
ı) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
i) Failover cluster veya Always-on yapılandırmalar konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Başvuru Şekli ve Tarihi

 1. Adaylar; e-Devlet üzerinde İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 15-22.11.2021 tarihleri
  aralığında gerçekleştirilecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 2. Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet
  şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini
  ibraz ederek temin edebilirler.
 3. Başvuru sırasında gerekli olan belgeler;
  a) Özgeçmiş,
  b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge),
  c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma sürelerini gösteren belgelerdir. Mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:
  a. Özel sektörde çalışılan süreler için e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu SGK hizmet dökümü,
  b. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge
  ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
  d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçlarının Duyurulması

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday yazılı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr adresinde 26 Kasım 2021 tarihinde ilan edilecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Sınav Konuları, Yeri ve Tarihi

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır. Yazılı sınav 09 Aralık 2021 Perşembe Günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Çamlıca Mah. 122. Sok. No: 4 Lalegül / Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacaktır. Sözlü sınav 16-17 Aralık 2021 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda (İnönü Bulvarı No: 4 A- Blok Kat: 2 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

Değerlendirme

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dâhil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz edebilecektir.

Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir.

Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Ücret

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (8.772,86) ÖZEL ŞARTLAR
başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya
yetkilidir.

Diğer Hususlar

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir. Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir.

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur

Detaylı bilgi için tıklayın.

Sahil Güvenlik Komutanlığına Uzman Erbaş Alınacaktır

Başvurular, 21-30 Eylül 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

Başvuru Koşulları

 1.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.
 2. En az lise mezunu olmak.
 3. 2021 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).
 4. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.
 5.  Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (21 Eylül 2016 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).
 6.  Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.
 7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.
 8. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “…….. Branşında Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.
 9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
 10.  Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.
 11.  Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki (Eylül 2021) diğer şartları taşıyor olmak.
  İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi:09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında)

Detaylı bilgi için tıklayın.

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 22 (yirmi iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Genel Şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapabilirler.)
 •  Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
  dikkate alınır),
 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Başvuru Şekli ve Tarihi

 • Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan “2021 yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu’ na, 16-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

Başvuru Sırasında Gerekli Olan Belgeler

 • Fotoğraf (JPG, JPEG – çözünürlük 600×800),
 • Özgeçmiş,
 •  SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge),
 • Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
 •  GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi
  gerekmektedir.),
 • GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
 • Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
 • 2019-2020 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi zorunlu değildir.
  İbraz etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.),
 • İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan alınan puanı veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir).

Detaylı bilgi için tıklayın.

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Alımı Yapacak

T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’na 110 (yüz on) kaymakam adayı alınacaktır.

Sınava Başvuru Şartları

 1. Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;
 2. Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.
 3. Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.
 4. 700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK’nın 48/A, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.
 5. 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).
 6. Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Detaylı bilgi için tıklayın.

2 yorum

 1. Merhaba Ankara’da yaşıyorum evliyim 1978 doğumluyum 1996 beri ehliyetim var ve src belgesi var aktif düzenli araç kullanırım sorumluluk sahibiyim sizden rıcam işe ihtiyacım var

 2. Slm ben Hakkari doğumlu yum terör nedeniyle köyümu terkettm vana göç ettim iki çocuk babasıyım kırlarda yim işsiz im allah rızası için bana bir iş ayarlayın çok zor durumdayım bana ardından edin e olur Kulunuz kökeniz olayım 05414289887

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*