Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Eski̇şehi̇r Osmangazi̇ Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Sürekli İşçi Alımı yapılacak.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları
 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden
ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK
ŞEKİLDE YARALANAN İŞÇİ ALIM İLANI  
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere Noter Kurası ve Sözlü Sınav ile 9 (Dokuz) Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Sürekli İşçi alınacaktır.

Aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.
Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır.
Şartlara durumu uyan adayların, ilanın İŞKUR internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını Eskişehir İş Kurumu İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresinden yapmaları gerekmektedir.
Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz www.ogu.edu.tr internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin işlemleri, ilan/kura/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, öncelik durumu ve ilan şartlarını taşıyıp taşımadıklarını sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dâhil edilecektir.
• Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katına kadar aday asil ve 3 katı oranında yedek olmak üzere ve öncelik hakkına sahip olanların dört katına kadar asil ve 3 katı oranında yedek olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.

GENEL ŞARTLAR
1
. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. 18-35 yaş arasında (son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 35 yaşını tamamlamamış) olmak,
3. İlköğretim veya Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu (son başvuru tarihi itibariyle) olmak,
4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyor olmak.
(Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),
5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
6. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
7. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak,
8. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,
9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak veya muaf olmak),
10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
11. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak, şartları aranır.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ESKİ HÜKÜMLÜ /TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN) İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri ifade eder.
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri ifade eder.
Üniversitemiz birimlerinde; temizlik hizmeti, taşıma, kaldırma, istifleme, park bahçe bakımı, çevre temizliği ve benzeri işleri yapacaktır.

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1
. Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda yapılır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.
2. Kura işleminin 20.03.2023 tarihinde saat 14.00 ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca duyurulacaktır.
3. Kura sonucunda ismi asil listede olup, süresi içinde evrak teslim etmeyen, eksik evrak teslim eden veya sözlü mülakata katılmayan adayların yerine kurada yedek olarak belirlenen adaylar sırayla sözlü mülakata çağrılacaktır.

KURA İŞLEMİ SONUCUNDA İSMİ ASİL LİSTEDE OLAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ
1
. İstenen belgeler, belge teslim tarihi ve yeri, Üniversitemiz www.ogu.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.
2. Durumlarını belgeleyemeyenler, yanlış beyanda bulunanlar, eksik belge getirenler ve belge kontrolü sonucunda ilan şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar listelerden çıkarılacak ve yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir.
3. Kura sonucunda istenen belgeleri kontrol edilen adaylardan, ilan şartlarını taşıyanlar sözlü sınava alınacaktır.

SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ
1
. Belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesi gereğince sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
2. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemiz www.ogu.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
3. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI;
1
. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
2. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde belirtilen sürede istenilen belgeleri teslim etmeyen veya eksik teslim eden aday sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. İlan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
3. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.
Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
4. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların, sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak olup bu ilan tebligat yerine geçecektir.

SÖZLÜ SINAVI SONUCUNDA ASİL OLARAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1
. İstenen belgeler, belge teslim tarihi ve yeri, Üniversitemiz www.ogu.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.
2. Durumlarını belgeleyemeyenler, yanlış beyanda bulunanlar ve eksik belge getirenler listelerden çıkarılacak ve yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir.

ATAMA İŞLEMLERİ
1
. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asil ve asil sayının iki katı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasından başlamak suretiyle atama yapılabilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
2. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akdi, bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
3. Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip göreve başlamaları sağlanacaktır. Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmayan adayların yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir.

Çalışma Adresi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü 
Tercih Edilen İkametgâh İlçeleri: Eskişehir Merkez ve İlçeleri

KONTENJAN DAĞILIMI 

Meslek Kodu Durumu Öğrenim Durumu İhtiyaç Sayısı Çalışma Şekli
Temizlik Görevlisi Eski Hükümlü/ Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak şekilde yaralanan İlköğretim veya Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak 9 Daimi/ Tam Zamanlı/ Deneme Süreli

Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*