Çukurova Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Çukurova Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Çukurova Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Çukurova Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Çukurova Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Çukurova Üniversitesi aşağıda  belirtilen  birimlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununun  ilgili  maddeleri  ile  bu  Kanuna  dayanılarak  Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığı’nca  yayınlanan  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma  Yönetmeliği  ve Çukurova Üniversitesi  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve Atama İlkeleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları

 • Profesör kadroları için, adayların başvurdukları birim/bölüm/anabilim dalınıbelirten  dilekçelerine  (http://personel.cu.edu.tr/tr/#  adresinden  temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doçentlik belgesinin onaylı sureti (e-Devlet  üzerinden  Barkod/Karekodu  okunaklı  olmak  kaydıyla  alınabilir.),  yayın  listelerinin  eklenmesi  ve  bilimsel  çalışma  ve  yayınları  kapsayan  salt okunur altı (6) adet CD ile Çukurova Üniversitesi Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 • Doçent  kadroları  için,  adayların  başvurdukları  birim/bölüm/anabilim dalını  belirten  dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/#  adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doçentlik ve doktora belgelerinin onaylı  sureti  (e-Devlet  üzerinden  Barkod/Karekodu  okunaklı  olmak  kaydıyla  alınabilir.),  yayın  listelerinin  eklenmesi  ve  bilimsel  çalışma  ve  yayınları kapsayan salt okunur dört (4) adet CD ile Çukurova Üniversitesi Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 • Doçent  kadrolarına müracaat  eden adayların “Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri” uyarınca, Doçentlik Belgelerini  sınavsız  almış  adaylardan  Doçentlik  kadrosuna  başvuru  yapacaklar,  Üniversitelerarası  Kurulca  belirlenen  jürilerce  Çukurova Üniversitesi tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde dosyaları işleme alınacaktır.

Önemli Bilgiler

 • 2547 sayılı Kanunun ek 38. maddesi gereğince, aynı kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru hakkı bulunmamaktadır.
 • Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.
 • Öncelikli Alan kapsamında ilan edilen kadrolara atamalar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “Ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen alanlar” için istihdam edilmek üzere belirtilen ilave atama iznine istinaden yapılacaktır.
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu ve Doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla Hitap hizmet dökümü alınabilir)
 • İlanın iptali halinde, başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.
 • Atama işlemleri esnasında kişilerden adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla) tekrar talep edilecektir.
 • Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
 • Atama işlemleri esnasında e-Devlet üzerinden alınan belgelerin asılları/onaylı suretleri talep edilecektir.
 • Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.
 • Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Başvurular, internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor öğretim üyesi kadroları için ilgili birimlere yapılacaktır.
 • Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün (13.10.2021-27.10.2021) olup, süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Çukurova Üniversitesi 15 Öğretim ve Araştırma Görevlisi Alıyor

Çukurova Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi (ders verecek/uygulamalı birim) ve araştırma görevlisi (50/d maddesi) alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
 4. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.
 5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 6. ALES puan türünün hesaplanmasında, atama yapılacak kadroya ilişkin puan türü dikkate alınacaktır.

Özel Şartlar

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

İlanlarda İstenilen Belgeler

 1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan Birim/Bölüm/Anabilim Dalı, unvan ve adayın iletişim bilgileri(adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.)
 2.  Özgeçmiş,
 3. 2 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 5. Lisans ve varsa Lisansüstü Diplomalarının onaylı suretleri, (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir)
 6. Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi, (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir),
 7. Resmi Lisans Transkripti,
 8. Yabancı Dil Belgesi,
 9. ALES Belgesi,
 10. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir. e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla Hitap hizmet dökümü alınabilir),
 11.  Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir)
 12. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir),
 13. İkameti gösterir belge. (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir)

Açıklamalar

 1. Adaylar şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurularını yapacaklardır.
 2. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu
  değildir.)
 3. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
 4. Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi atama iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 6. İlanın iptali halinde, başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.
 7. Atama işlemleri esnasında kişilerden adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla) tekrar talep edilecektir.
 8. Atama işlemleri esnasında e-Devlet üzerinden alınan belgelerin asılları/onaylı suretleri talep edilecektir. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*