Büyükçekmece Belediyesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Büyükçekmece Belediyesi Personel Alımı

19 Şubat 19​58 tarihinde öncelikle nahiye olarak kurulan Büyükçekmece, tarım ve sayfiye kasabası iken 1980 yılından sonra hızla yapılaşmış ve 4 Temmuz 1987 yılında da ilçe statüsüne alınmıştır.

Büyükçekmece halkına şehircilik hizmetlerini en iyi, en güzel şekilde sunmak, gelişen ve değişen dünyada çağın gerekliliklerini yerine getirerek, hizmetleri gerçekleştirmek amacında olan Büyükçekmece Belediyesi, vatandaşlarının ihtiyaçlarına cevap verecek ve mutluluklarını artıracak çalışmaları yapmaktır.

Bu çalışmalar kapsamında mevcut birimleri başta olmak üzere faaliyete geçirdiği faaliyet alanlarında da personel açığı oluşan kurumun yakın zamanda personel alımı yapması beklenmektedir.

Büyükçekmece Belediyesi Personel Alımı

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere; “Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdare Hizmetleri sınıfında 6 ncı derecede boş bulunan 2 (iki) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna memur alınacaktır.

Başvuru Genel ve Özel Şartları

Büyükçekmece Belediye Başkanlığının boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

Başvuru Genel Şartları

İlan edilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1-Türk vatandaşı olmak.
2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6-İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru Özel Şartları

En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Çevre Mühendisi, Orman Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği ve Şehir Plancısı yetiştiren fakülteler ile bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 80 (seksen) ve daha üzeri puan almış bulunmak,
01/01/2022 tarihi itibariyle 32 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1990 tarihinden daha sonraki doğumlular),
Müfettişlik karakter ve niteliklerine haiz olmak,
Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak (sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.),
Yapılacak sınava en fazla ikinci defa giriyor olmak,
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Başvuru ve Adaylardan İstenilen Belgeler

Sınava girmek isteyen adaylar istenen başvuru belgelerini Sınav Başvuru Formu ile Birlikte 31.01.2022 – 04.02.2022 tarihleri arasında Büyükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Fatih Mahallesi Şehremini Sokak No: 1 Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Büyükçekmece / İSTANBUL) bizzat başvuracaktır. Posta ve e-posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru için istenen belgeler;
a) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,
b) Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
c) 4,5×6 cm ebadında 4 adet vesikalık fotoğraf,
d) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı,
e) Adayın el yazısıyla yazılmış özgeçmişi, (Bu özgeçmişinde baba ve ana adları ile ana soyadı, meslek veya işleri; adayın ilk, orta ve yükseköğrenimini yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, yüksek tahsilden sonra ne gibi işler yaptığı vs. belirtilir.)
f) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,
g) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı. (Atanmaya hak kazanan adaylardan alınır)

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 09.02.2022 tarihinde Büyükçekmece Belediye Başkanlığı genel ağ sayfasında (https://www.bcekmece.bel.tr) ilan edilecektir. İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve eposta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi – Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 10 (on) katı aday (toplamda 20 kişi) sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine 09.02.2022 tarihinden itibaren Büyükçekmece Belediye Başkanlığı genel ağ sayfasında (https://www.bcekmece.bel.tr) üzerinden erişebilecektir.

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

Adaylar sözlü sınava, Büyükçekmece Belediyesi genel ağ sayfasından (https://www.bcekmece.bel.tr) temin edecekleri giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden pasaportlarını yanlarında bulunduracaklardır.

Müfettiş Yardımcısı kadroları için yapılacak sözlü sınav 23.02.2022 Çarşamba günü saat 10.00’da Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Dumlupınar Salonunda (Fatih Mahallesi Şehremini Sokak No: 1 Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Büyükçekmece / İSTANBUL) yapılacaktır.

Sözlü sınavda başarılı olan adayların isimleri 01.03.2022 tarihinde Büyükçekmece Belediyesi genel ağ sayfasından (https://www.bcekmece.bel.tr) duyurulacaktır.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü sınavın konuları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Türkçe, Kompozisyon; (Yerel hizmetler konusunda).
 2.  Ekonomi;
  1) Ekonomiye Giriş,
  2) Makro Ekonomi,
  3) Türkiye’nin Ekonomik yapısı. İhale Mevzuatı (Genel Esaslar)
 3.  Hukuk;
  1) Anayasa Hukuku
  2) İdare Hukuku (İdari Yargı, İdari Teşkilat)
  3) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç),
  4) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku
  5) Ceza Hukuku,
  6) Ceza Muhakemesi Hukuku.
 4.  Maliye;
  1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları,
  2) Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları,
  3) Bütçe,
  4) Vergi Usul Hukuku.
 5. Muhasebe;
  1) Genel Muhasebe,
  2) Envanter ve Bilanço,
  3) Bilanço Analizi ve Teknikleri.
 6.  Yabancı Dil;(İngilizce, Almanca, Fransızca Dillerinden biri)
  Sözlü sınavda adaylara yukarıdaki konuların yanında, yerel yönetimler ve genel kültür konuları hakkında sorular sorularak, adayların konuyu kavrama, ifade yeteneği, zamanında ve isabetli karar verme, zeka, temsil kabiliyet, tutum ve davranış gibi kişisel nitelikler de değerlendirilir.

Sınav Değerlendirme – Sonuçlara İtiraz

Giriş sınavı; tek aşamalı ve sözlü olarak yapılacaktır.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının 70’den az olmaması gerekir.

Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının (KPSS) aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır

En yüksek puandan başlamak üzere sıraya konularak giriş sınavı başarı listesi düzenlenir. Adayların başarı dereceleri tespit edilirken, giriş sınav puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan aday öncelik kazanır.

Sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş sınavını kazanan asıl ve asıl aday sayısının yarısı kadar yedek adayların listesi, kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.bcekmece.bel.tr) 01.03.2022 tarihinde ilan edilecek ve giriş sınavında başarılı olan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.bcekmece.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, sınav kuruluna ibraz edilmek üzere Büyükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Fatih Mahallesi Şehremini Sokak No: 1 Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Büyükçekmece / İSTANBUL) itiraz edilebilir.

Tatil ve bayram günleri bu sürenin dışındadır. Posta ya da e-posta ile yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir. Sınav Kurulu itirazı en geç bir hafta içinde değerlendirerek, sonuç ilgiliye bildirilir.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. kimlik numarası, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavını kazanan aday, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde atamaya teşkil olacak belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne müracaat etmediği takdirde hakkını kaybeder.

Yerlerine yedek listedeki adaylardan sıra ile atama yapılır.

Diğer Hususlar

Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için kurumumuzun genel ağ sayfasında (https://www.bcekmece.bel.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.
Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Büyükçekmece Belediyesi İşçi Alımı

Kurum içi yönetimde ve kenti ilgilendiren kararlarda katılımcılık, karar alma, uygulama ve hizmet üretiminde şeffaflık, belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik ilkelerini esas alan Büyükçekmece Belediyesi’nin kadrosuna bu ilkeler doğrultusunda çalıştırmak üzere alacağı personellerini sözleşmeli işçi olarak istihdam edeceği öngörülmektedir.

Büyükçekmece Belediyesi Memur Alımı

Büyükçekmece Belediyesi artan hizmet arzının sonucu olarak memur alacağını duyurdu. Alacağı memur adaylarında aranan özellikler için kurumun İnsan Kaynakları departmanına müracaat edebilirsiniz.

Belediye bünyesinde bulunan Kariyer Merkezi, ilçe halkının meslek sahibi olabilmeleri için hem İŞKUR’la hem de özel şirketlerle bağlantılı olarak çalışmaya devam ediyor. Büyükçekmece Belediyesi memur alımı ilanlarına başvuran kişilerde aranan özelliklerin başında ise yapacağı işe karşı kabiliyetli ve yetenekli olması bulunuyor.

Kişilerin başvurularının değerlendirilmesinde KPSS puanı ve istenen kriterlerin bulunup bulunmaması önemli rol oynuyor. Memur alımına başvuruda bulunmak isteyen adayların belediye tarafından belirtilen tarih aralıklarında, kurumun yetkili merciine bizzat başvurmaları gerekiyor. Açılan kadrolara KPSS puanı sonucunda yapılan tercihlerle yerleşmek de mümkün.

Büyükçekmece Belediyesi İş İlanları

“Daha Çağdaş Büyükçekmece, Daha Mutlu Büyükçekmeceli” hedefi doğrultusunda, mutluluk şehri Büyükçekmece’yi vatandaşlarına sunmak için çalışan Büyükçekmece Belediyesi, bu kapsamda kadrosuna almayı planladığı yeni personeller için resmi internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlayacak.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

 • Zabıta
 • Temizlik İşleri Görevlisi
 • Şoför
 • Güvenlik
 • Park ve Bahçe İşçisi
 • İşçi
 • Memur
 • Arşivci
 • İtfaiye eri

Büyükçekmece Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Büyükçekmece Belediyesi kadrosunda sözleşmeli işçi ya da taşeron işçi olarak çalışmak isteyen vatandaşların belediyenin resmi internet sitesinde yayınlanacak olan iş ilanını detaylı bir şekilde incelemeleri gerekmektedir.

Yayınladığı iş ilanlarında başvuru aşamalarına yer veren kurum, adayların kendilerine uygun olan açık pozisyon için iş başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmaları ya da özgeçmişleri ile birlikte belediyenin insan kaynakları birimine müracaat etmeleri gerektiğini belirtmektedir.

Kurumun insan kaynakları birimi tarafından değerlendirilecek olan başvurulardan kurumun aradığı kriterlere uygun görülen adaylarla iletişime geçilmekte ve adaylar belediye bünyesine mülakat için çağrılmaktadır. Belediye bünyesinde memur olarak kadro almak isteyenlerin ise KPSS’den yeterli puanı almaları ve belediye tarafından yayınlanan açık pozisyonları tercih ederek ÖSYM tarafından ilgili birime yerleştirilmeleri gerekmektedir.

Bilgi için tıklayın.

Güncel Büyükçekmece iş ilanları;

 • Servis Personeli /Garson -Büyükçekmece
 • Baklava Ustası – (Büyükçekmece /Güzelce )
 • Baklava Çırak (Gece) / Büyükçekmece
 • Garson
 • Barmen
 • Resepsiyon Görevlisi
 • Nargile Ustası
 • Tamir Bakım Elemanı
 • Satış Temsilcisi

Ek olarak KariyerYenibiriş ve SecretCV sitelerinden de büyükçekmece iş ilanlarına bakabilirsiniz.

3 Comments

 1. merhabalar,ben ömer çakıroğlu, trabzonluyum büyükçekmecede ikamet etmekteyim tecrübeli şöförüm, çalışmak zorundayım iş arıyorum,bünyenizdeşöför veya kademede çalışmak için muraacatımı degerlerdirirseniz cok sevinirim,ağır vasıta ehiyetim var,geregini bilgilerinize arz eder sagılar sunarım.

 2. buyukcekmecede ıkamet etmekteyım agır vasıta soforum,calısmak zorundayım,sofor olarak ıs bulamassam bana uygun baska ıs olarakta calısırım.ılgı ve alakanıza sımdıden tesekkur ederım.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*