Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Aydin Adnan Menderes Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

A.        GENEL ŞARTLAR:
1.         657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2.         İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.         Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4.         657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,
5.         Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
6.         Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki pozisyonlar için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mâni olmamak,
7.         Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
8.         Başvuru yapılan pozisyonlara ilişkin ilan niteliklerinde istenilen sertifika ve deneyim belgelerini ibraz etmek, (İlan tarihinden sonra alınan sertifika ve belgeler geçerli sayılmayacaktır),
9.         Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
10.       2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Önlisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94 puanı esas alınacak olup, EN AZ “50” (ELLİ) TABAN PUAN ŞARTI ARANMAKTADIR.

B.        BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve ZAMANI:
Başvuru yapacak adayların, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası Zemin Kat Sözleşmeli Personel Başvuru Ofisine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yolu ile gönderilen başvurular geçersiz sayılacağı için işleme alınmayacak ve işleme alınmayan başvurular ile ilgili adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.
Mazereti sebebiyle şahsen başvuruya gelemeyecek olanlar adına, noterden başvuruya esas vekâlet verilmesi suretiyle yakınlarının şahsen başvuru yapmalarına olanak sağlanacaktır.
Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar son başvuru tarihini takiben 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması dikkate alınarak en geç 10 (on) iş günü içinde http://www.adu.edu.tr/ web adresinde yayımlanacaktır. Adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
B.1        ÖNEMLİ NOT:
1.         Başvuru Formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Doldurulması gereken alanlarda eksiklik olması durumunda (pozisyon, başvuru kodu vb.) adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2.         Başvuru esnasında görevli personelin, başvuruda bulunan adayın başvuru formu ve evraklarını kontrol etme yetkisi bulunmamakta olduğundan, teslim edilen başvuru formu ve evrakların eksiksiz olması adayın sorumluluğundadır.
3.         Başvuru sırasında ibraz edilen sertifika ve deneyim belgeleri, ilgili pozisyonun aranılan nitelikler kısmında belirtilen sertifika ve deneyim belgelerinden farklı isim ve içerikte olması; ayrıca tarihsiz veya ilan yayım tarihinden sonraki bir tarihte alınmış olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

C.        BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
1.         Başvuru Formu, (İlan başvuru tarihleri içinde, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmından temin edilecektir)
2.         Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ya da barkodlu e-Devlet çıktısı,
3.         Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4.         KPSS (B) grubu puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç belgesi,
5.         Aşağıdaki tabloda başvuru yapılacak pozisyon koduna ilişkin aranılan nitelikler bölümünde istenilen sertifika ve belgeler, (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak kaşe ve ıslak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi),
6.         1 adet fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olacak ve başvuru formuna yapıştırılacak).

UNVAN

İLAN
KODU

TAHSİL

ADET

KPSS PUAN
TÜRÜ

ARANILAN NİTELİKLER

BİOLOG

BİO 01

LİSANS

1

P3

– Yükseköğretim Kurumlarının Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun

olmak.

HEMŞİRE

HM 01

LİSANS

16

P3

– Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından

mezun olmak.

HM 02

LİSANS

1

P3

– Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Hemşirelikte Araştırma, Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik, Genel Cerrahi Hemşireliği, Anestezi ve Reaminasyon, Afet Hemşireliği

sertifikalarına sahip olmak.

HEMŞİRE

HM 03

LİSANS

1

P3

– Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Çocuk Acil Servisinde en az 1 yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az 3 yıl deneyime sahip olmak. Pandemi ve Yeni Normal Döneme Uyum, Fitoterapi, Sterilizasyon Dezenfeksiyon, NLP Teknikleri, İleri Yaşam Desteği
sertifikalarına sahip olmak.

HM 04

LİSANS

1

P3

– Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında, Ruh Sağlığı Hastalıkları ve Hemşirelik, İş Yeri Hemşireliği, Spinal Kord Travmalı Hastalarda Otonom Disrefleksi, Oryantasyon Eğitimi Planlama ve İçerik Belirleme ve Dental İmplant Uygulamaları
sertifikalarına sahip olmak.

HM 05

LİSANS

1

P3

– Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Hasta Hakları ve Güvenliği, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Yönetim Uzmanlığı, Covid-19 Korunma ve Hijyen, Fitoterapi
sertifikalarına sahip olmak.

HM 06

LİSANS

1

P3

– Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Hastanelerin Kardiyoloji, Kadın Hastalıkları ve Koroner Yoğun Bakım Servislerinde çalışmış olmak şartıyla toplamda en az 2 yıl deneyime sahip olmak. Temel İlkyardım, Hasta ve Yaşlı Bakımı, İlaçlar ve İlaç Uygulamaları, Pediatri Hemşireliği ve Kardiyo Pulmoner
Resüsitasyon belgelerine sahip olmak.

HEMŞİRE

HM 07

LİSANS

1

P3

– Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Metabolik Asidoz/Alkoloz, Transport Ventilatör, Mekanik Ventilasyon, Çocuklarda Yaşam Desteği ve Hava Yolu Uygulamaları sertifikalarına sahip
olmak.

HM 08

LİSANS

1

P3

– Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Hastanelerin Yenidoğan Servisinde deneyime sahip olmanın yanında, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği, Pediatri Yoğun Bakım Hemşireliği, EKG İnceleme ve Yorumlama, Acil Servis ve Sahada Hasta Yönetimi ve Afet Hemşireliği
sertifikalarına sahip olmak.

HM 09

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 1 yıl deneyime sahip olmanın yanında, Sahada Hasta Yönetimi, İşyeri Hemşireliği, Evde Sağlık Hizmetleri, Acil Serviste Hasta Yönetimi, İlaç Bilgisi ve Güvenli İlaç Uygulamaları sertifikalarına sahip
olmak.

HM 10

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 2 yıl deneyime sahip olmanın yanında, Hijyen ve Sanitasyon, Doğuma Hazırlık, Temel İlk Yardım, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Neonatal Resüsitasyon, Sağlık Hizmetlerinde
İletişim sertifikalarına sahip olmak.

HM 11

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 1 yıl deneyime sahip olmanın yanında, Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği deneyimine sahip olmak. Koroner Yoğun Bakım, Genel Yoğun Bakım, Enfeksiyon Hemşireliği, Mekanik Ventalisyon Eğitimi, Organ Nakil Hemşireliği sertifikalarına sahip
olmak.

HEMŞİRE

HM 12

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 3 yıl deneyime sahip olmanın yanında, Kemoterapi Hemşireliği, Kök Hücre Nakli Hemşireliği, Onkoloji Hemşireliği, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği, Eğitim Hemşireliği sertifikalarına sahip
olmak.

HM 13

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 2 yıl deneyime sahip olmanın yanında, Sağlık Hukuku, Defibrilasyon Uygulamaları, Doğum Ağrısı Yönteminde Kullanılan Nonfarmakolojik Yöntemler, Transport Ventilatör, Kan Gazı Değerlendirmesi sertifikalarına sahip
olmak.

HM 14

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Alanında Sağlık Kuruluşlarında deneyime sahip olmanın yanında, Onkoloji Hemşireliği, Organ Nakli Hemşireliği, Kök Hücre Nakli Hemşireliği, Genel Cerrahi Hemşireliği, Kemoterapi Hemşireliği
sertifikalarına sahip olmak.

HM 15

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Sağlık Kuruluşlarında en az 1 yıl deneyime sahip olmak. Sağlık Bakanlığı onaylı Acil Obstetrik Bakım ve Yenidoğan İşitme Tarama belgelerine sahip olmanın yanında Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği, Enfeksiyondan Korunma, Acil Sağlık Sistemi
sertifikalarına sahip olmak.

HM 16

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Kök Hücre Nakli Hemşireliği, Onkoloji Hemşireliği, Organ Nakli Hemşireliği, Diyaliz Hemşireliği, Acil Serviste ve Sahada Hasta Yönetimi
sertifikalarına sahip olmak.

HEMŞİRE

HM 17

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim Kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği alanı mezunu olmak. Sağlık Kuruluşlarında en az 6 yıl deneyime sahip olmanın yanında, Okul Sağlığı Hemşireliği ve İş Yeri
Hemşireliği belgelerine sahip olmak.

HM 18

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 2 yıl deneyime sahip olmak. All on Four Tedavi Konsepti, Paleo Tipi Beslenme, Pesketaryenlik, SGK Yabancı Sigortalar ve Özel Sağlık Sigorta Süreçleri, Down Sendromlu Çocuklarda Rijit Bantlamanın Kas İskelet Sistemine Etkileri
sertifikalarına sahip olmak.

HM 19

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Alanında Sağlık Kuruluşlarında deneyime sahip olmanın yanında, Onkoloji Hemşireliği, Hematolojik Hastalıklar ve Hemşirelik, Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşireliği, Temel Yaşam Desteği, Sinüs Lifting
sertifikalarına sahip olmak.

HM 20

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 7 yıl deneyime sahip olmanın yanında, Spinal Kord Travmalı Hastalarda Otonom Disrefleksi, Kişilik Bozuklukları ve Gündelik Yaşamdaki İzdüşümleri, Çocuklarda Patolojik Rahatsızlıklar, Klinik Eğitimde Gösterim Beceresi \”Demonstrasyon\”, Kas ve İskelet
Sistemi sertifikalarına sahip olmak.

HM 21

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Obezite Cerrahisi Alanında Sağlık Kuruluşlarında deneyime sahip olmak. Genel Yoğun Bakım Hemşireliği, Ameliyathane Hemşireliği, Genel Cerrahi Hemşireliği, Doğru Emzirme Teknikleri ve Uluslararası Mama Kodu, Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalarına sahip
olmak.

HEMŞİRE

HM 22

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Hastanelerin Acil Servisinde Hemşire olarak en az 5 yıl deneyime sahip olmanın yanında, Ameliyathane Basamakları, Cerrahi Alan Genel Yönetmelikleri, Jinekolojik Aciller ve Doğum, Diyabetik Ayak Bakımı ve Gestasyonel Diyabet sertifikalarına
sahip olmak.

HM 23

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. İş Yeri Hemşiresi olarak deneyime sahip olmanın yanında, Hasta ve Yaşlı Bakım Uzmanlığı, Eğitim Hemşireliği, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Temel İlk Yardım, Hijyen ve Sanitasyon, Klinik Destek
Hizmetleri sertifikalarına sahip olmak.

HM 24

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 5 yıl deneyime sahip olmanın yanında, Hayvan Isırmalarında İlk Yardım, Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım, Boğulmalarda İlk Yardım, Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım, Yanık Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlk Yardım
sertifikalarına sahip olmak.

HM 25

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 1 yıl deneyime sahip olmanın yanında, Otomatik Eksternal Defibrilatör, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Doğuma Hazırlık, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Temel İlk Yardım sertifikalarına sahip
olmak.

HM 26

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 4 yıl deneyime sahip olmanın yanında, Servis Monitörü, Yoğun Bakım Monitörü, Defibrilatör Cihazı, Fetal Page Writer Cihazı, Fetal Monitör Cihazı kullanıcı eğitimi
sertifikalarına sahip olmak.

HEMŞİRE

HM 27

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 3 yıl deneyime sahip olmanın yanında, Hasta Kabul Sekreterliği, Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi, Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşireliği, Anestezi ve Reanimasyon, Kök Hücre Nakli Hemşireliği sertifikalarına sahip
olmak.

HM 28

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 1 yıl deneyime sahip olmanın yanında, Onkoloji Hemşireliği, Hemovijilans Hemşireliği, Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu, Organ Nakli Hemşireliği, Kök Hücre Nakli Hemşireliği sertifikalarına sahip
olmak.

HM 29

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Hastanelerin Endoskopi, Yoğun Bakım ve Obezite Cerrahisi Servislerinde çalışmış olmak şartıyla en az 2 yıl mesleki deneyime sahip
olmak.

HM 30

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Hastanelerin Koroner Yoğun Bakım Servisinde en az 2 yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda 3 yıl mesleki deneyime sahip olmak. Kök Hücre Nakli Hemşireliği, Organ Nakli Hemşireliği, Koroner Hemşireliği, Yara Bakım ve Stoma Hemşireliği, Pediatrik Kardiyak Aciller
sertifikalarına sahip olmak.

HM 31

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezunu olmak. Hastanelerin KVC Yatan Hasta Servisinde en az 2 yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda 3 yıl mesleki deneyime sahip olmak. Termal Aciller, Eğitim Hemşireliği, Jinekolojik Aciller ve Doğum, Spesifik Alan Eğitim Hemşireliği, Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu
sertifikalarına sahip olmak.

HEMŞİRE

HM 32

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Hastanelerin KVC Yoğun Bakım Servisinde en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında, Tıbbi Terminoloji, Fitoterapi, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Sağlık Hukuku, Tıbbi Atıklar sertifikalarına
sahip olmak.

HM 33

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Hastanelerin Koroner Yoğun Bakım Servisinde en az 1 yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak. Yenidoğan Vakalarda Resüsitasyon, Yara Bakımı, Temel EKG Yorumlanması, Genel Yoğun Bakım Hemşireliği, İlk
Yardım sertifikalarına sahip olmak.

HM 34

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Hastanelerin Karma Servisinde mesleki deneyime sahip olmak. Sağlık Bakanlığı onaylı İlkyardımcı Belgesine sahip olmanın yanında EKG Okuma, Hemiplejik Hastalarda Donuk Omuz, Genel Cerrahi Hemşireliği, İş Yeri Hemşireliği
sertifikalarına sahip olmak.

HM 35

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Hastanelerin Yoğun Bakım Servisinde en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında, Doğuma Hazırlık ve Bebek Bakımı, Paleo Tipi Beslenme, Spesifik Alan Eğitim Hemşireliği, Down Sendromlu Çocuklarda Rijit Bantlamanın Kas İskelet Sistemine Etkileri, Covid 19 Vakalarında Resüsitasyon sertifikalarına sahip
olmak.

LABORANT

LB 01

ÖNLİSANS

1

P93

– Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans mezunu olmak. En Az 3 yıl Flebotomist olarak çalışmış olmak şartıyla toplamda 5 yıl deneyime sahip olmak. En az 5 adet tıbbi laboratuvar cihazı kullanıcı eğitim sertifikasına
sahip olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ

ST 01

ÖNLİSANS

1

P93

– Ameliyathane Hizmetleri Önlisans mezunu olmak. Ameliyathane Hemşireliği, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Vaka Yönetimi, EKG Okuma ve Spinal Kord Travmalı Hastalarda Otonom Disrefleksi
sertifikalarına sahip olmak.

ST 02

ÖNLİSANS

1

P93

– Ameliyathane Hizmetleri Önlisans mezunu olmak. Hastanelerde Sterilizasyon Yetkilisi olarak çalışmış olmanın yanında Temel İlkyardım, Hasta Hakları ve Güvenliği, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Sağlık Hizmetlerinde İletişim ve Hasta Kayıt
Kabul sertifikalarına sahip olmak.

ST 03

ÖNLİSANS

1

P93

– Ameliyathane Hizmetleri Önlisans mezunu olmak. Hastanelerde En Az 1 Yıl Deneyime sahip olmanın yanında Kök Hücre Nakli Hemşireliği, Organ Nakli Hemşireliği, Pediatrik Vakalarda Resüsitasyon, Adli Olgulara Yaklaşım ve Covid 19 Vakalarında Resüsitasyon
sertifikalarına sahip olmak.

ST 04

ÖNLİSANS

1

P93

– Ameliyathane Hizmetleri Önlisans mezunu olmak. Hastanelerde Deneyime sahip olmanın yanında Ameliyathane Hemşireliği, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Anestezi ve Reanimasyon, Organ Nakli Hemşireliği, Genel Cerrahi Hemşireliği sertifikalarına sahip
olmak.

ST 05

ÖNLİSANS

1

P93

– İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. En az 4 Yıl deneyime sahip olmanın yanında Diksiyon, Girişimcilik, Topluluk Önünde Konuşma, Liderlik, Hitabet, Vücut Dili, Etkili İletişim sertifikalarına
sahip olmak.

ST 06

ÖNLİSANS

1

P93

– İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip olmanın yanında Ambulans Şoförlüğü, Acil Kurtarma Teknikleri eğitim belgelerine ve Pandemi Sorumlusu Eğitimi, Çocuklarda Yaşam Desteği, Kronik Yaralar, Yara Yönetimi ve Yara Türleri, Doğum Ağrısı Yönteminde Nonfarmakolojik
Yöntemler sertifikalarına sahip olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ

ST 07

ÖNLİSANS

1

P93

– İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. İlgili alanda en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında toplamda 5 yıl deneyime sahip olmak. İleri Yaşam Desteği, Hastabaşı Monitörü-Yoğun Bakım Ventilatörü- Defibrilatör-Taşınabilir Ventilatör, Neonatal Resüsitasyon, Online Pediatrik Acilleri Tanıma ve Tedavileri, Online Vakalarla Kritik Travma Olgularına Yaklaşım
sertifikalarına sahip olmak.

ST 08

ÖNLİSANS

1

P93

– İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. İlgili alanda en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında toplamda 6 yıl deneyime sahip olmak. Temel Yaşam Desteği, Adli Olgulara Yaklaşım, İlk Yardım, İş Yeri Hemşireliği, Afet Hemşireliği
sertifikalarına sahip olmak.

ST 09

ÖNLİSANS

1

P93

– Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Önlisans programlarının birinden
mezun olmak.

ST 10

ÖNLİSANS

1

P93

– Elektronörofizyoloji Önlisans
mezunu olmak.

RÖNTGEN
TEKNİSYENİ

RT 01

ÖNLİSANS

1

P93

– Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans mezunu olmak. Alanında mesleki deneyime sahip olmanın yanında, Travma Hastalarında Radyolojik Yaklaşım, Bilgisayarlı Tomografi Uygulamalarında Artefakt Oluşumu ve Giderilmesi, Uygulamalı Bilgisayarlı Tomografi, Uygulamalı MR ve Temel İş Sağlığı ve Güvenliği
sertifikalarına sahip olmak.

RT 02

ÖNLİSANS

1

P93

– Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans mezunu olmak. Tıbbi Dokümantasyon, Temel İlk Yardım, Covid-19 Korunma ve Hijyen, Anatomi ve Fizyoloji, Sağlık Hizmetlerinde İletişim sertifikalarına
sahip olmak.

RÖNTGEN
TEKNİSYENİ

RT 03

ÖNLİSANS

1

P93

– Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans mezunu olmak. En az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında, MR Güvenliği, Uygulamalı MRG, İleri MR Uygulamaları, Genel Radyografi, Uygulamalı Bilgisayarlı Tomografi, Radyolojide İş Sağlığı Güvenliği, Hasta ve Çalışanlara Yönelik Radyasyon Güvenliği ve Korunma ve Temel Kullanıcı MR
Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

RT 04

ÖNLİSANS

1

P93

– Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans mezunu olmak. En az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında, Temel İlk Yardım ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
sertifikalarına sahip olmak.

RT 05

ÖNLİSANS

2

P93

– Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Önlisans mezunu olmak.

BÜRO
PERSONELİ

BP 01

LİSANS

1

P3

– Tarih Bölümü Lisans mezunu olmak. Kamu kurumlarında Proje Koordinatörü olup, veri girişlerinde de çalışmış olmak şartıyla toplamda en az 1 yıl deneyime sahip olmak.
Bilgisayar İşletmenliği, Performans Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Planlaması, Liderlik Becerileri ile Sürdürülebilir Yüksek Performans
sertifikalarına sahip olmak.

BP 02

LİSANS

1

P3

– Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans mezunu olmak. Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programını tamamlamış olmak. Alanında en az 4 yıl öğretmenlik deneyimine sahip olmak. Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı, Diksiyon, Vücut Dili, Etkili İletişim ve Bilgisayar İşletmenliği sertifikalarına sahip
olmak.

BP 03

LİSANS

1

P3

– Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Lisans mezunu olmak. Sosyal Hizmet Uzmanı veya Sosyal Destek Hizmetleri Elemanı olarak toplamda en az 1 yıl deneyime sahip olmak. Bağımlılıkla Mücadele, Kolaylaştırıcılık ve Çocuk/Gençlerin Psikososyal Dayanıklılığı, Aile Danışmanlığı, MMPI Uygulayıcı Eğitim ve Çocuklarda Resim
Yorumlama belgelerine sahip olmak.

BÜRO
PERSONELİ

BP 04

LİSANS

1

P3

– İslami İlimler Lisans mezun olmak. Büro Personeli olarak deneyime sahip olmanın yanında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uzmanlık Eğitimi, F Klavye, Halkla İlişkiler ve Büro Yönetimi, Protokol Yönetimi ve Sosyal Davranışlar, Bilgisayar İşletmenliği sertifikalarına sahip
olmak.

BP 05

LİSANS

1

P3

– Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Halk Eğitim Merkezlerinde Çocuk Gelişim Branşında Usta Öğretici olarak çalışmış olmak şartıyla alanında toplamda 2 yıl deneyime sahip olmak. Masal Anlatıcılığı ve Çocuk Resim Analizi, Masal Terapisi, Oyun Terapisi ve Çocuklarda Sınır ve
Mahremiyet belgelerine sahip olmak.

BP 06

LİSANS

1

P3

– Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Lisans mezunu olmak. Büro Personeli olarak deneyim sahibi olmanın yanında, Fotoğraf Eğitimi, Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım, Grafik ve Fotoğraf, Büro Yönetimi ve Sekreterlik ve Bilgisayar İşletmenliği sertifikalarına sahip
olmak.

BP 07

LİSANS

1

P3

– İşletme Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Alanında Deneyim Sahibi Olmak. Bilgisayarlı Muhasebe, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Temel Pazarlama Yönetimi, İleri Excel Geliştirme ve KOSGEB Girişimcilik sertifikalarına sahip
olmak.

BP 08

LİSANS

1

P3

– Ekonometri Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Ekonometri Alanında Deneyim Sahibi Olmak. Bilgisayar İşletmenliği, KVKK Uzmanlık, Protokol Yönetimi ve Sosyal Davranış Kuralları, İşe Alım ve Mülakat Teknikleri ve Stratejik Yönetim
sertifikalarına sahip olmak.

BÜRO
PERSONELİ

BP 09

LİSE

1

P94

– Ortaöğretim mezunu olmak. Kamu kurumlarında Büro Personeli olarak da çalışmış olmak şartıyla toplamda en az 10 yıl deneyime sahip olmak. Etkili İletişim, Ön Büro Hizmetleri, İş Hayatında Etkili Yazışma Teknikleri, Bilgisayar İşletmenliği ve Toplantı
Yönetimi sertifikalarına sahip olmak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

KG 01

ÖNLİSANS

4
(Erkek)

P93

– Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması önlisans programlarının birinden mezun olmak.

– 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.

– 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına/eğitim sertifikasına sahip olmak ve başvuru esnasında ibraz etmek. (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri tarihte belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.),

– 01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

– Erkek adaylarda en az 1.75 cm boyunda olmak. (Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 10’dan az olmadığının, başvuru esnasında herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı olarak belgelendirilmesi gerekmektedir).

– Kazanan adayların, gerek duyulması halinde tarafımızdan yeniden boy/kilo ölçümü yapılacaktır. Adayın yapılan ölçümleri ile ibraz edilen ölçümleri arasında farklılık olması halinde haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.

– Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmeleri istenecektir)

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

KG 02

ÖNLİSANS

2
(Kadın)

P93

– Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması önlisans programlarının birinden mezun olmak.

– 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.

– 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına/eğitim sertifikasına sahip olmak ve başvuru esnasında ibraz etmek. (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri tarihte belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.),

– 01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

– Kadın adaylarda en az 1.65 cm boyunda olmak. (Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 10’dan az olmadığının, başvuru esnasında herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı olarak belgelendirilmesi gerekmektedir).

– Kazanan adayların, gerek duyulması halinde tarafımızdan yeniden boy/kilo ölçümü yapılacaktır. Adayın yapılan ölçümleri ile ibraz edilen ölçümleri arasında farklılık olması halinde haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.

– Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmeleri istenecektir)

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

KG 03

LİSE

5
(Erkek)

P94

– Ortaöğretim mezunu olmak.

– 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.

– 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına/eğitim sertifikasına sahip olmak ve başvuru esnasında ibraz etmek. (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri tarihte belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.),

– 01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

– Erkek adaylarda en az 1.75 cm boyunda olmak. (Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 10’dan az olmadığının, başvuru esnasında herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı olarak belgelendirilmesi gerekmektedir).

– Kazanan adayların, gerek duyulması halinde tarafımızdan yeniden boy/kilo ölçümü yapılacaktır. Adayın yapılan ölçümleri ile ibraz edilen ölçümleri arasında farklılık olması halinde haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.

– Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmeleri istenecektir)

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

KG 04

LİSE

5
(Erkek)

P94

– Ortaöğretim mezunu olmak.

– Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az 1 yıl deneyime sahip olmak.(Meslek kodlu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek)

– 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.

– 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına/eğitim sertifikasına sahip olmak ve başvuru esnasında ibraz etmek. (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri tarihte belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.),

– 01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

– Erkek adaylarda en az 1.75 cm boyunda olmak. (Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 10’dan az olmadığının, başvuru esnasında herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı olarak belgelendirilmesi gerekmektedir).

– Kazanan adayların, gerek duyulması halinde tarafımızdan yeniden boy/kilo ölçümü yapılacaktır. Adayın yapılan ölçümleri ile ibraz edilen ölçümleri arasında farklılık olması halinde haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.

– Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmeleri istenecektir)

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

KG 05

LİSE

3
(Kadın)

P94

– Ortaöğretim mezunu olmak.

– 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.

– 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına/eğitim sertifikasına sahip olmak ve başvuru esnasında ibraz etmek. (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri tarihte belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.),

– 01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

– Kadın adaylarda en az 1.65 cm boyunda olmak. (Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 10’dan az olmadığının, başvuru esnasında herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı olarak belgelendirilmesi gerekmektedir).

– Kazanan adayların, gerek duyulması halinde tarafımızdan yeniden boy/kilo ölçümü yapılacaktır. Adayın yapılan ölçümleri ile ibraz edilen ölçümleri arasında farklılık olması halinde haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.

– Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmeleri istenecektir)

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

KG 06

LİSE

1
(Kadın)

P94

– Ortaöğretim mezunu olmak.

– 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.

– 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına/eğitim sertifikasına sahip olmak ve başvuru esnasında ibraz etmek. (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri tarihte belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.),

– Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az 2 yıl deneyime sahip olmak. (Meslek kodlu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek). Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Eğitimi, X- Ray Cihazı Kullanımı, CTX 9400 Cihazı Kullanımı, Sivil Havacılık Güvenliği, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikaları ile B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.

– 01.01.1987 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

– Kadın adaylarda en az 1.65 cm boyunda olmak. (Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 10’dan az olmadığının, başvuru esnasında herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı olarak belgelendirilmesi gerekmektedir).

– Kazanan adayların, gerek duyulması halinde tarafımızdan yeniden boy/kilo ölçümü yapılacaktır. Adayın yapılan ölçümleri ile ibraz edilen ölçümleri arasında farklılık olması halinde haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.

– Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmeleri istenecektir)

DESTEK
PERSONELİ
(Hasta Bakımı ve Temizliği)

DP 01

LİSE

10
(Erkek)

P94

-Ortaöğretim mezunu olmak.
-Hasta Bakımı ve Temizliği görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
-01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

DESTEK
PERSONELİ
(Hasta Bakımı ve Temizliği)

DP 02

LİSE

15
(Kadın)

P94

-Ortaöğretim mezunu olmak.
-Hasta Bakımı ve Temizliği görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
-01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

DESTEK
PERSONELİ
(İç ve Dış Mekan Temizliği)

DP 03

LİSE

4
(Erkek)

P94

-Ortaöğretim mezunu olmak.
-Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
-01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

DESTEK
PERSONELİ
(İç ve Dış Mekan Temizliği)

DP 04

LİSE

5
(Kadın)

P94

-Ortaöğretim mezunu olmak.
-Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
-01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

DESTEK
PERSONELİ
(Haberleşme
Hizmetleri)

DP 05

LİSE

1

P94

-Ortaöğretim Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı Haberleşme Sistemleri dalı mezunu olmak.
-Alanında Deneyime Sahip Olmak. 01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

DESTEK
PERSONELİ
(Elektrik
Bakım- Onarım)

DP 06

LİSE

1

P94

-Ortaöğretim Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dalı mezunu olmak.
-Alanında deneyime sahip olmak.
-01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

DESTEK
PERSONELİ
(Elektrik
Bakım- Onarım)

DP 07

ÖNLİSANS

1

P93

– Elektrik veya Elektrik Teknolojisi

Önlisans programından mezun olmak.

DESTEK
PERSONELİ
(Şoförlük- Dağıtım ve Taşıma)

DP 08

LİSE

1

P94

-Ortaöğretim mezunu olmak.
-Şoförlük görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
-D Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak. (Eski E sınıfı sürücü belgesi),

DESTEK
PERSONELİ
(Kaynakçı)

DP 09

ÖNLİSANS

1

P93

– Kaynak Teknolojisi, Kaynakçılık Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

DESTEK
PERSONELİ
(Harita Kadastro)

DP 10

ÖNLİSANS

1

P93

– Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun
olmak.

DESTEK
PERSONELİ
(Isıtma ve Soğutma Hizmetleri)

DP 11

ÖNLİSANS

1

P93

– İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Önlisans programlarının
birinden mezun olmak.

DESTEK
PERSONELİ
(Sıhhi Tesisat Bakım- Onarım)

DP 12

ÖNLİSANS

1

P93

– Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Önlisans programlarının
birinden mezun olmak.

DESTEK
PERSONELİ
(Bahçe Bakımı ve Düzenlemesi)

DP 13

ÖNLİSANS

1

P93

-Bahçe Ziraatı, Bitkisel Üretim, Bahçe Tarımı Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
-Bahçe Bakımı ve Düzenlemesi görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

D.        BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1.         Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, ilgili alanlarda 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır.
2.         Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.
3.         Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, asıl ve yedek aday listesinin ilan edildiği tarihte Üniversitemiz http://www.adu.edu.tr/ web sayfasında duyurusu yapılacaktır.
4.         Başvurulan pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5.         İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
6.         Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
7.         Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
8.         İlana ilişkin bütün duyurular Üniversitemiz http://www.adu.edu.tr/ web adresinden yapılacak olup, ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.
9.         İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

BAŞVURU TAKVİMİ

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

İLANA BAŞVURU TARİHİ

18 TEMMUZ 2022

01 AĞUSTOS 2022 MESAİ BİTİMİNE KADAR

ASIL VE YEDEK ADAY
LİSTESİNİN İLAN EDİLMESİ

15 AĞUSTOS 2022 MESAİ BİTİMİNE KADAR

ASIL KAZANAN ADAYLARIN BELGE TESLİM TARİHİ

22 AĞUSTOS 2022 MESAİ BİTİMİNE KADAR

 

Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*