Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’a göre istihdam edilmek üzere 2 (iki) Eczacı alınacaktır.

Not

 1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
 2. ECZACI pozisyonu için Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a ait I sayılı Cetvel uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için mülakat değerlendirmesi yapılacaktır.

Genel Şartlar

 1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır,
 2. İlan başvuru tarihinin son günü itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,
 5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
 6. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani olmamak,
 7.  7/24 kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma planı dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak,
 8. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

 • Başvuru yapacak adayların, https://idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=333330 internet adresinde bulunan (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Sözleşmeli (657 S.K. 4/B ) Personel İşlemleri) Başvuru Formunu eksiksiz şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası 3. Kat Personel Daire Başkanlığı Efeler/AYDIN adresine şahsen yapması veya posta yolu ile göndermesi gerekmektedir.
 • Posta yoluyla yapılan başvurular ilan tarihinin son günü itibari ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ulaşması gerekmekte olup, ilan tarihinin son gününden sonra Başkanlığımıza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler

 1. Başvuru Formu (https://idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=333330 internet adresinden temin edilecektir.)
 2. Öğrenim Belgesi (Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı nüshası ya da barkodlu/kare kodlu e-devlet çıktısı)
 3. 1 Adet Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak ve başvuru formunda ilgili alana yapıştırılacaktır.)
 4. Özgeçmiş

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

Mülakata katılacak aday listesi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 2 (iki) gün içerisinde www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecek ve mülakat sonucu başarılı bulunanlar, mülakat tarihi itibariyle en geç 2 (iki) gün içerisinde www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır.

Mülakat sonucu atanmaya hak kazanan adayların, mülakat sonucu ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslimine müteakip yapılacak olan arşiv araştırması sonucuna göre atama yapılır. Atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayan aday hakkından feragat etmiş sayılır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına ve Programlara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Genel Açıklamalar

 1. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
 2. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.
 4. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 5. Profesör ve Doçent kadro başvuruları için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilana çıkılan birime şahsen müracaat edilmesi gerekmekte olup, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Adaylardan İstenen Belgeler

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

 • Başvuru dilekçesi (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan),
 • Özgeçmiş ve Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi,
 • İki (2) adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneği,
 • Lisans – Yüksek Lisans – Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Diplomalarının ve Doçentlik Belgesinin, ilana çıkılan birimin amiri veya noter tarafından onaylı örneklerini,
 • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi kadrosu dışında herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi, 7) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (Aday tarafından imzalı) – (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar- >Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)
 • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi, (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)İlan metni,
 • Doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgelerden oluşmak üzere; 1 (bir) takım fiziki dosya ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 6 (altı) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin aşağıda belirtilen Not-1 ve Not-2 çerçevesinde teslim edilmesi gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

 1. Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan),
 2. Özgeçmiş ve Yayın Listesi,
 3. İki (2) adet fotoğraf,
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneği,
 5. Lisans – Yüksek Lisans – Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Diplomalarının ve Doçentlik Belgesinin, ilana çıkılan birimin amiri veya noter tarafından onaylı örneklerini,
 6. Üniversitemiz kadrosu dışında herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,
 7. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (Aday tarafından imzalı) – (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan) (10. maddede belirtilen çalışma ve yayınlara ilişkin puanlama yapılacaktır.)
 8. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi, (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)
 9.  İlan metni,
 10.  Adayın ÜAK’ya Doçentlik unvanı için başvuru yaptığı tarih ile kadro ilanına başvurduğu tarih arasında A1 – A5’den en az 50 puan almış olduğunu gösteren bilimsel çalışma ve yayınları ile birlikte ilan açıklamasında belirtilen şartları taşıdığını gösteren çalışma ve yayınlardan oluşmak üzere; 1 (bir) takım fiziki dosya ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin aşağıda belirtilen Not-1 ve Not-2 çerçevesinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Not-1: Yukarıda belirtilen tüm belgelerin, 1 (bir) takım dosya içerisinde fiziki olarak hazırlanması, ayrıca CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin içerisine (ıslak imza gereken yerlerin imzalanarak taratılması şartıyla) yüklenmesi ve belirtilen belgelerin eksiksiz ve istenilen şekilde teslim edilmesi önem arz etmektedir.

Not-2: Başvuru yapacak aday tarafından ayrıca hazırlanmak üzere; yukarıda belirtilen tüm belgelerin (10. maddede belirtilen bilimsel çalışma ve yayınlara ilişkin belgeler hariç) yarım kapak dosya içerisinde de eksiksiz şekilde hazırlanarak teslim edilmesi gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların;

 1. Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan),
 2. Özgeçmiş ve Yayın Listesi,
 3. İki (2) adet fotoğraf,
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneği,
 5. Lisans – Yüksek Lisans – Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Diplomalarının, ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneklerini,
 6. Üniversitemiz kadrosu dışında herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,
 7. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (Aday tarafından imzalı) – (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)
 8. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi, (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)
 9. İlan metni,
 10. Bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgelerden oluşmak üzere; 2 (iki) takım fiziki dosya ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 5 (beş) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin aşağıda belirtilen Not-1 çerçevesinde başvuru yapılan Fakülte Dekanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.
  Not-1: Yukarıda belirtilen tüm belgelerin, 1 (bir) takım dosya içerisinde fiziki olarak hazırlanması, ayrıca CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin içerisine (ıslak imza gereken yerlerin imzalanarak taratılması şartıyla) yüklenmesi ve belirtilen belgelerin eksiksiz ve istenilen şekilde teslim edilmesi önem arz etmektedir.

Genel Notlar

 • İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
 • Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 • İdare gerekli gördüğü takdirde “İlanın” her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*