Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sağlık Biriminde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 1 (bir) adet sözleşmeli Tabip alınacaktır.

Genel Şartlar

Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

 1. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 2. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 4. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 5. İlan edilen kadroya Yabancı Uyruklu hekim başvurması halinde; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 12. maddesinde yer alan “yabancı uyruklu hekimlerin Türkiye’de herhangi bir Tıp Fakültesinden mezun ya da denkliği kabul edilmiş diploma sahibi olması, uzman iseler bunların uzmanlık belgelerinin Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine uygunluğunun onaylanmış bulunması zorunludur.” şartını taşıyor olmak.

Özel Şartlar

 1. Yapılacak başvurularda KPSS şartı aranmayacaktır. Asil aday mülakat sonucuna göre belirlenecektir.
 2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 3. Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Başvuru için İstenilen Belgeler

 1. Fotoğraflı Başvuru Formu (Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının web adresinde ilan edilecek olan Başvuru Formu bilgisayar ortamında doldurulacaktır)
 2. Özgeçmiş
 3. Onaylı Mezuniyet Belgesi
 4. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler (SGK Hizmet Dökümü ya da kamu personeli için hizmet belgesi)
 5. Adli Sicil Belgesi (Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır)
 6. Erkek Adaylar İçin Askerlik İle İlişiği Bulunmadığına İlişkin Belge
 7. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

Atanmaya hak kazanan adayın isim listesi, işe başlaması için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde http://atu.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir.

Asil kazanan aday başvuru yapmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

 • Doçent kadrolarına başvuracak adaylar tarafından; birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe; ekinde özgeçmiş, Barkodlu / karekodlu e-Devlet çıktısı veya fotokopileri noterden/resmi kurumlarca onaylanmış (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) doçentlik belgesi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu ile Ek-II Puanlama ve Değerlendirme Tablosunu içeren bir takım fiziksel dosya hazırlanacaktır. Adayların hazırlamış oldukları fiziksel dosya ile birlikte, PDF formatında hazırlanmış özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Bellek ile Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir
 • Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar tarafından; birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe; ekinde özgeçmiş, Barkodlu / karekodlu e-Devlet çıktısı veya fotokopileri noterden/resmi kurumlarca onaylanmış (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu ile Ek-II Puanlama ve Değerlendirme Tablosunu içeren bir takım fiziksel dosya hazırlanacaktır. Adayların hazırlamış oldukları fiziksel dosya ile birlikte, PDF formatında özgeçmiş, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Bellek ile Üniversitemiz ilgili birimlerine şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Genel Şartlar

 •   Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi sunulmalıdır.
 • Erkek adayların askerlik durum belgelerini sunmaları gerekmektedir. (e-Devlet’ten alınabilir.)
 • Adli Sicil belgesini sunmaları gerekmektedir. (e-Devlet’ten alınabilir.)
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları (e-Devlet’ten alınabilir.) onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*