Türkiye Ulusal Ajansı Personel Alımı ve İş İlanları 2023

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Türkiye Ulusal Ajansı Personel Alımı ve İş İlanları

Başlıklar

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Personel Alımı Sınav Duyurusu

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi sınav duyurusu.

Genel Bilgiler

T.C. Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığının ilgili kuruluşu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı) sözlü olarak yapılacak giriş sınavı ile 2 erkek Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 2’si engelli olmak üzere 8 Destek Personeli (Hizmetli) alınacaktır. Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27 nci maddesi ile Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve Uzmanlık Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

Sınava Katılım Koşulları

 1. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
 2. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 ve sonrası)
 3. Müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; unvanlarına göre alınacak personel sayısının 4 katı aday arasına girmek (son sıradaki adayla eşit puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılırlar),

Başvuru Tarihleri

Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 24 Ocak 2022 – 14 Şubat 2022

Başvuru Yeri, Şekli ve İstenilen Belgeler

Başvurular, Ajansın https://ikbasvuru.ua.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuru yapabileceklerdir. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır

 1. Yükseköğrenim veya orta öğretim mezuniyet belgesi veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).
 2. KPSS veya EKPSS sonuç belgesi
 3. (Engelli başvuruları için) Engellilik Durumunu gösteren sağlık raporu
 4.  Destek Personeli (Hizmetli) unvanında görev alanı “teknik destek” olarak belirlenen pozisyonlara başvuracak adaylar için belirlenen sertifikaların aslı veya onaylı örneği (ilanda belirtilen mezuniyet alanlarının birinden mezun olmayan adaylar için)
 5. T.C. Kimlik Numarası beyanı
 6.  Adli Sicil Beyanı,
 7. Yazılı özgeçmiş,
 8. Son altı ay içinde çekilmiş 4.5×6 cm ebadında vesikalık fotoğraf

Eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.

Bu başvuru sahiplerinin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup yapılan sıralama neticesinde sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri ile sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri 18 Şubat 2022 tarihinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) www.ua.gov.tr internet adresinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sürekli/geçici engeli veya sağlık sorunu olan adayların, sınav esnasında refakatçi desteği, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmeleri amacıyla, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneğini başvuru formuna yüklemeleri gerekmektedir. Söz konusu adaylar, yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.

İlgili pozisyonlardan herhangi birine yeterli başvuru alınamaması ya da yapılacak sınavlar sonucunda yeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde, diğer pozisyonlardan alım yapılabilecektir.
Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Aday, başvuru süresi içinde başvuru formunda beyan ettiği bilgilerde (iletişim bilgisi, vb.) değişiklik yapabilecektir.

Sözlü Giriş Sınavı

Sözlü Giriş Sınavı 23-26 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır. Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların

 1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3.  Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 5. Genel yetenek ve genel kültürü,
 6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, Giriş Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Değerlendirme

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilir.

Giriş sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla merkezi sınav puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aday asil, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir. Giriş sınavı sonuçları Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir.

Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilmeyecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden on iki ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde sınav sonucuna itirazlarının gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz süresi içinde verilmemiş dilekçeler dikkate alınmaz.

İtirazlar, itiraz süresinin dolmasından itibaren en geç 45 gün içerisinde Giriş Sınav Komisyonunca değerlendirilir. İtiraz sonuçları, itiraz edenlere dilekçelerinde belirttikleri iletişim bilgileri yoluyla bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir.

Sınavda başarılı olup da atanmaya hak kazandığı halde Ajansın internet sitesinde belirtilen süre içerisinde işe başlamak için müracaatta bulunmayanların atamaları yapılmayacaktır. Bunların yerine sınav başarı puanına göre yedek listeden aday çağrılacaktır.

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Ajansın www.ua.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır. Sınavla ilgili sorular için personeltemini@ua.gov.tr adresine e-posta yolu ile ulaşılabilecektir.
İlgililere saygıyla duyurulur.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

T.C. Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığının ilgili kuruluşu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı) yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre Ek 23 üncü ve Ek 27 nci maddeleri ile Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve Uzmanlık Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

Sınava Katılma Koşulları

 1. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
 2. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

Uzman Yardımcısı için;

 1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-1) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 2. İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde giriş sınavının son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az (B) düzeyinde puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,
 3. Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo 1) belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak

Avukat için;

 1. Avukatlık stajını tamamlamış olmak,
 2. Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

Büro Görevlisi ve Sekreter için;

 1. En az lise mezunu olmak,
 2. Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSS

Başvuru Yapılabilecek Pozisyonlar

 • Uzman Yardımcısı,
 • Avukat,
 • Büro Görevlisi
 • Sekreter alınacaktır

Başvuru Yeri, Şekli ve İstenen Belgeler

Başvurular, Ajansın internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

 1. Yüksek öğrenim veya orta öğretim mezuniyet belgesi veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).
 2. KPSS sonuç belgesi
 3. Uzman Yardımcıları için YDS veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,
 4. Avukatlar için stajını tamamladığına dair belge ya da avukatlık ruhsatı
 5. T.C. Kimlik Numarası beyanı
 6. Adli Sicil Beyanı,
 7. Yazılı özgeçmiş,
 8. Son altı ay içinde çekilmiş 4.5×6 cm ebadında vesikalık fotoğraf

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*