Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nda çalışmak isteyen adaylara müjde. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Personel Alımı ve İş İlanları

Başlıklar

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Personel Alacak

Kurumumuz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 ve 11’inci maddeleri,  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek  üzere  2  Kadın  koruma  ve  güvenlik  görevlisi,  2  Erkek  koruma  ve  güvenlik  görevlisi, temizlik, basit bakım ve ısıtma gibi temel hizmetleri yerine getirmek üzere 5 destek personeli, 1 teknisyen olmak üzere toplam 10 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Genel Şartlar

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde  belirtilen  süreler  geçmiş  veya  hükmün  açıklanmasının  geri  bırakılmasına  karar verilmiş olsa bile;
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
  * Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel  hayata  ve  hayatın  gizli  alanına  ve  cinsel  dokunulmazlığa  karşı  suçlar  ile  uyuşturucu  veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa  karşı  suçlar  ile  uyuşturucu  veya  uyarıcı  madde  suçlarından  dolayı  hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
 • Askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak ya da askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • 2020  ya  da  2021  yılı  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavı  (KPSS)  sonucu  en  az  60  puan almış olmak   (lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türünde)
 • Son  başvuru  tarihi  olan  12/11/2021  itibarıyla  18  yaşını  doldurmuş  olmakla  birlikte 01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.01.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)
 • Mesleğin  ifasına  engel  olacak  bir  hastalığı  bulunmadığını,  tam  teşekküllü  sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
 • Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

Özel şartlar:

A – Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için

 • En az iki yıllık ön lisans mezunu olmak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik  kartına  sahip  olmak,  (Asıl  listeye  giren  adayların  atama  için  bu  belgeyi  ibraz  etmeleri gerektiğinden belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
 • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
 • Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
 • Gece  ve  gündüz,  iç  ve  dış  mekânda  vardiyalı  sistemde  çalışmaya  engel  durumu olmamak,
 • Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak, (Asıl listede yer alan adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge istenecektir.)
 • Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.)

B – Sözleşmeli Destek Personeli pozisyonlarına başvurabilmek için;

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

C – Sözleşmeli Teknisyen pozisyonuna başvurabilmek için;

 • Meslek liseleri veya teknik liselerin Elektrik, Elektronik bölümlerinden ya da Elektrik elektronik teknolojisi alanından mezun olmak, gerekmektedir.

Başvuru Tarihi

Başvurular  01/11/2021  günü  başlayıp,  12/11/2021  günü  mesai  saati  bitiminde  sona erecektir.   Başvuruların,   12.11.2021   Cuma   günü   saat   23:59’a   kadar   tamamlanmış   olması gerekmektedir

Başvuru Yeri ve Şekli

 • Adaylar  başvurularını  1  Kasım  –  12  Kasım  2021  tarihleri  arasında  e-Devlet  üzerinde Türkiye  İnsan  Hakları  ve  Eşitlik  Kurumu  –  Kariyer  Kapısı  Kamu  İşe  Alım  ve  Kariyer  Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinden yapacaktır.
 • Adaylar bu ilanda yer alan yalnızca bir sözleşmeli pozisyon için başvuru yapabilecektir.
  Birden fazla pozisyona başvurusu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Adayların    başvuru    işlemini    tamamlandıktan    sonra    “Başvurularım”    ekranından başvurularının  tamamlanıp  tamamlanmadığını  kontrol  etmeleri  gerekmektedir.  “Başvurularım” ekranından     “Başvuru     Alındı”     ibaresi     görülmeyen     hiçbir     başvuru     değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Duyurulması

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2020 ya da 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının ( KPSS ) ilgili puan türü esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on)  katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Bu sıralamaya ilgili sözleşmeli pozisyonda son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla  adayın  bulunması  halinde,  bu  adayların  tamamı  sözlü  sınava  kabul  edilecektir.  Adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sınav sonuçlarını görüntüleyebileceklerdir.

Sözlü   sınav   22/11/2021   Pazartesi   günü   Kocatepe   Mah.   Yüksel   Cad.   No:23 Çankaya/Ankara adresinde yer alan Kurum binamızda yapılacaktır.

Sınav Şekli ve Konuları Sözlü Sınav

 • İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (50 puan),
 • Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (15 puan),
 • Genel kültür (15 puan),
 • Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
 • Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması gerekecektir.

Nihai Sonuçların İlanı

Nihai  başarı  listesi  adayların  merkezi  ve  sözlü  sınavda  aldıkları  puanların  aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Güvenlik ve  koruma  görevlisi  pozisyonları  için  kadın  ve  erkek  adaylar  ayrı  ayrı  değerlendirilecektir. Adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sonuçlarını görüntüleyebileceklerdir.

Ataması Yapılanlardan Göreve Başlamadan Önce İstenecek Belgeler

 • 2020 ya da 2021 KPSS (B) grubu sonuç belgesi,
 • Diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi,
 • Güvenlik ve koruma görevlisi pozisyonuna yapılan başvuru için istenilen belge,
 • Güncel tarihli adli sicil kaydını gösterir belge,
 • Sağlık kurulu raporu,

Sözleşme Ücretleri

Alınacak sözleşmeli personelin asgari nitelikleri ve hizmet sürelerine göre alacakları brüt aylık ücreti ek-1 tabloda gösterilmiştir.

Diğer Hususlar

 • Gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler   ile   istenen   belgeleri   ibraz   etmeyenlerin   başvuruları   geçersiz   sayılacak;   hizmet sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 • Atama şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin hizmet sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 • Sözleşmeli  personelin,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi  nedeniyle kurumlarınca  sözleşmesinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içinde  sözleşmeyi  tek  taraflı feshedenler,   fesih   tarihinden   itibaren   bir   yıl   geçmedikçe,   bu   ilan   kapsamında   başvuruda bulunamayacak; aykırı durumu tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 • Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da   belgelerde   tahrifat,   silinti   ve   kazıntı   yapmak   suretiyle   Kurumu   yanıltanlar   hakkında, Cumhuriyet  Savcılığına  suç  duyurusunda  bulunulur.  Kurumu  yanıltanlar  kamu  görevlisi  ise  bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu  Uzman Yardımcısı Alacak

Türkiye   İnsan   Hakları   ve   Eşitlik   Kurumu’na,   İnsan   Hakları   ve   Eşitlik   Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 9’uncu derece kadrolarda görev yapmak üzere, giriş sınavı ile 16 adet “İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı” alınacaktır.

Giriş  sınavı,  yazılı  ve  sözlü  olmak  üzere  iki  aşamalı  yapılacaktır.  Yazılı  sınav  Ankara Yıldırım Beyazıt  Üniversitesi;  sözlü  sınav  Türkiye  İnsan  Hakları  ve  Eşitlik  Kurumu  tarafından yapılacaktır.
Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, sınava çağırılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Giriş Sınavına Katılma Şartları

 1.  657 sayılı  Devlet Memurları  Kanunu’nun  48’inci  maddesinde belirtilen  genel  şartları taşımak,
 2. En  az  4  yıllık  eğitim  veren  fakültelerin,  yukarıda  belirtilen  öğrenim  dalından  ya  da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
 3. 2020  veya  2021  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavlarından,  yukarıdaki  tabloda  belirtilen puan türü itibariyle 70 ve üzeri puan almış olmak,
 4. Başvuru tarihi itibariyle; son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS/e-YDS) İngilizce dilinden asgari 70 (Yetmiş) ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği Ölçme,   Seçme   ve   Yerleştirme   Merkezi   Başkanlığı   (ÖSYM)   tarafından   kabul   edilen   ve uluslararası  geçerliliği  bulunan  başka  bir  sınavdan  eşdeğer  düzeyde  puanı  aldığına  dair  belge sahibi olmak,
 5. 01.01.2021  tarihi  itibariyle  35  (otuz  beş)  yaşını  doldurmamış  olmak  (01.01.1986 tarihinden sonra doğanlar)

Başvuru Yeri ve Şekli

 • Adaylar  başvurularını  27  Aralık  2021  ile  14  Ocak  2022  tarihleri  arasında  e-Devlet üzerinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru yapacaktır.
 • Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden mezuniyet bilgisi, KPSS puanı, YDS puanı, adli sicil kaydı ve ikamet bilgileri alınacak olup, e-Devlet üzerinden erişilemeyen diploma, yabancı dil puanı gibi bilgiler gerekirse beyan edilerek yüklenebilecektir.
 • Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinde “Başvurularınız” ekranından   başvurularının   tamamlanıp   tamamlanmadığını   kontrol   etmeleri   gerekmektedir.

“Başvurularınız”     ekranında     “Başvuru     Alındı”     ibaresi     görülmeyen     hiçbir     başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sınava Çağrı

 • Başvurusunu  tamamlayan  ve  şartları  sağlayan  adaylar  arasından  KPSS  puanına  göre yüksek puan alandan başlamak üzere 320 aday yazılı sınava girmeye hak kazanacak. En son aday ile aynı puana sahip olan tüm adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır.
 • Başvuruları    değerlendirme    süreci    https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr    adresi üzerinden    takip    edilebilecek    ve    yazılı    sınava    girmeye    hak   kazanan    adayların    listesi www.tihek.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.

Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi

 1. Yazılı  sınava  girmeye  hak  kazandığı  ilan  edilen  adaylar,  18/01/2022  –  21/01/2022 tarihleri  arasında;  sınav giriş ücreti  olan  75  (yetmişbeş)  Türk  Lirasını  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin  HALKBANK  Merkez  Şubesi  TR63  0001  2009  1940  0006  0000  72  numaralı IBAN  hesabına “sınava  girecek  adayın  adı,  soyadı,  TC  kimlik  numarası,  TİHEK Uzman  Yard. Sınavı”    açıklaması    ile    yatıracaklar.    Sınava,    girmeyen    adayların    sınav    ücretleri    iade edilmeyecektir.
 2. Yazılı  sınava  girmeye  hak  kazanan  ve  listede  adı  ilan  edilenlerden,  belirtilen  tarih aralığında sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir.
 3. Adayların sınava girecekleri salon ve sıra no bilgileri en geç 28.01.2022 tarihine kadar http://aybu.edu.tr/hukuk  adresinde  yayımlanacaktır.  Yazılı  sınav,  30.01.2022  Pazar  günü  saat 10:30’da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Caddesi  150.  Sokak  Etlik-Keçiören/ANKARA)  adresinde  yapılacaktır.  Adaylar,  sınava  T.C. Kimlik  numaralarını  gösterir  fotoğraflı  bir  kimlik  belgesi  (Nüfus  Cüzdanı,  T.C.  Kimlik  Kartı, Sürücü    Belgesi,    Pasaport)    ile    girebilecek    olup,    ayrıca    bir    sınav    giriş    belgesi/kartı düzenlenmeyecektir.
 4. Başvuru  koşullarını  taşımayan,  başvurusu  geçersiz  sayılan,  sınava  girmeyen/giremeyen, sınava  alınmayan  veya  sınavdan  çıkarılan,  sınavda  başarı  sağlayamayan  veya  sınavı  geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.
 5. Yazılı sınavdan başarılı sayılmak ve sözlü sınava katılabilmek için en az 70 puan almış
  olmak gerekir.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama  yapılacak  kadro  sayısının  dört  katı  kadar  (64)  aday  sözlü  sınava  çağrılır.  Son  sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Yazılı Sınav Konuları ve Puanlama

 • Genel Kültür (% 10),
 • Genel Yetenek (% 10),
 • Anayasa  Hukuku,  İdare Hukuku  ve İdari  Yargılama Hukuku,  İnsan  Hakları  Hukuku, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ve ilgili diğer düzenlemeler (% 30).
 • Ceza  Hukuku  (Genel  Hükümler),  Medeni  Hukuk  (Başlangıç  Hükümleri),  Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku), İnsan Hakları, Anayasa Yargısı (% 50).

Sözlü Sınav

 1. Sözlü Sınav Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından yapılacak olup, sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi Kurumun internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntülenebilecektir.
 2. Sözlü sınav, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun Kocatepe Mah. Yüksel Cad. No: 23 ÇANKAYA/ANKARA adresinde yer alan kurum binasında yapılacaktır.
 3. Komisyon   başkanı   ve   üyeleri   tarafından   her   bir   aday   aşağıda   belirtilen   konu başlıklarına  göre  puanla  değerlendirilir.  Bunun  dışında  sözlü  sınavla  ilgili  herhangi  bir  kayıt sistemi kullanılmaz.
 4. Adayın  sözlü  sınavından  başarılı  sayılabilmesi  için,  sınav  komisyonu  başkanı  ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Sözlü Sınav Konuları ve Puanlama

 • Yukarıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 Puan)
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 Puan)
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 Puan)
 • İnsan haklarına duyarlılığı, birikimi ve tecrübesi (10 Puan)
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 Puan)
 • Genel yetenek ve genel kültürü ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan)

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı

 1. Yerleştirme puanı; yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenir. Adayların puanlarının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
 2. Adaylar; yerleştirme puanı en yüksek olandan başlanmak suretiyle sıralamaya konulur ve  atama  yapılacak  kadro  sayısı  kadar  aday  asıl;  giriş  sınavında  başarılı  olmak  şartıyla  atama yapılacak  kadro  sayısının  yarısını  geçmemek  üzere  Giriş  Sınavı  Komisyonunca  belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilir.
 3. Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, Kurumun resmî internet (www.tihek.gov.tr) sitesinde  ve  Kurumun  hizmet  binasında  ilan  edilir.  Ayrıca,  adaylar  sonuçlarını  Kariyer  Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

Ayrıca, asıl ve yedek listede yer alan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Yerleştirme  puanı  olarak  70  (yetmiş)  ve/veya  üzerinde  puan  almış  olmak  sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Diğer Hususlar

Adayların  başvuruda  belirttikleri  bilgilerin  sorumluluğu  kendilerine  aittir.  Yazılı  sınav, sözlü sınav, atama ve göreve başlama aşamalarının herhangi birinde; eksik evrakının bulunduğu, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve/veya ibraz ettiği belgelerin doğru olmadığı tespit edilenlerin sınavları  ve  gerçekleştirilmişse  atamaları  geçersiz  sayılır.

Bunlardan,  gerçeğe  aykırı  beyanda bulunan   ve/veya   ibraz   ettiği   belgelerin   doğru   olmadığı tespit   edilenler   hakkında   derhal Cumhuriyet  Başsavcılığına  suç  duyurusunda  bulunulur.
Bu  şekilde  Kurumu  yanıltanlar  kamu görevlisiyse, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
Detaylı bilgi için tıklayın.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*