Türk Patent ve Marka Kurumu Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Türk Patent ve Marka Kurumu’nda çalışmak isteyen adaylara müjde. Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Türk Patent ve Marka Kurumu personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Türk Patent ve Marka Kurumu Personel Alımı ve İş İlanları

Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı Kadrolarına Giriş Sınavı İlanı

Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Kurumumuzda Sınai Mülkiyet Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, sözlü giriş sınavı ile aşağıda bölümü, unvanı, sınıfı, derecesi, kadro sayısı, KPSS puan türü ve taban puanı ile YDS taban puanı belirtilen toplam 7 (yedi) adet Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alınacaktır.

Giriş Sınavına Başvuru Şartları

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
 2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler, eczacılık, güzel sanatlar fakülteleri veya fakültelerin tasarım bölümleri ya da bunlara denkliği
  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının Tablo-1’de belirtilen öğrenim dallarından (bölümlerinden) mezun olmak,
 3.  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; (A) grubu kadrolar için 2020-2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) Tablo-1’de belirtilen puan
  türlerinden asgari puanı almış olmak,
 4. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (C) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.
 5. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Tarihi ve İstenilen Belgeler

 1. Başvurular, şartları taşıyan adaylar tarafından, Resmî Gazete’de yayımlanan ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde elektronik ortamda Kurumumuz resmi internet sitesinin (www.turkpatent.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan form eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak yapılacaktır.
 2. Sadece Kurum internet sitesi üzerinden yapılan başvurular geçerli olup, Kurumumuza elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. Giriş sınavına katılma başvurusu yapan ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; Tablo1’de belirtilen her grup için belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil), sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
 4.  Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınavın yapılacağı yer, şekil, tarih ve saat ile istenilen belgeler, sınav tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce Kurumumuz internet sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) ilan edilecektir.
 5. Sözlü sınava girecek adaylardan;
  a) Kurumumuz resmi internet sitesi (www.turkpatent.gov.tr) üzerinden oluşturulan başvuru formu,
  b) Mezuniyet belgesinin veya çıkış belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde
  Kurumca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir) veya mezun oldukları fakülte ya da noter tasdikli sureti,
  c) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış kontrol kodlu örneği,
  ç) Yabancı dil belgesinin aslı veya sonuç belgesinin kontrol kodlu örneği,
  d) T.C. Kimlik Numarası beyanı (nüfus cüzdanı fotokopisi) istenecektir.

 Sözlü Sınav Konuları

Sözlü sınav;

 • Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinde belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 •  Genel yetenek ve genel kültürü,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

 Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

 1.  Adaylar, Sınav Kurulu tarafından, Sözlü Sınav Konuları başlığı altında belirtilmiş (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.
 2. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu başkanı ve üyelerince yüz tam puan üzerinden verilen sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması en az yetmiş olmalıdır.
 3. Adayların başarı puanı, sözlü sınav puanı olup, Tablo-1’de belirtilen her grup kendi içinde başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle sıralanacaktır. Başarı puanlarının eşitliği halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda, ilanda belirtilen toplam kadro sayısı kadar asil aday ile ilanda belirtilen toplam kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenecektir.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve Sonuçlara İtiraz

 1. Giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Kurumumuz internet sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) ilan edilecek olup, sonuçlara ilişkin ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 2. Adaylar giriş sınavı sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler.

Diğer Hususlar

 1. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sözlü sınav tarihinde fotoğraflı nüfus cüzdanı veya ehliyet ibraz ederek sınava alınacaklardır.
 2. Giriş sınavını kazananlardan, başvuruda istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış ise iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.Bu şekilde, Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kuruma da bu durum bildirilir.
 3. Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya herhangi bir nedenle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, yerlerine yedek listeden atama yapılacaktır. Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren altı ay geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*