TSE Personel Alımı ve İş İlanları 2022

TSE, yani Türkiye Standartları Enstitüsü1960 yılında 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgilidir. Kurum, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumudur. Bütün markalar TSE izni olarak kullanılabilir. Bunun için TSE tarafından kabul edilen standartları taşımalıdırlar. Bir standardın mecburi kılınabilmesi adına Türk Standardı olmalıdır. Bunlar da Resmi Gazete’de yayınlanır.

TSE iş başvurusu

Türk Standartları Enstitüsü Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı Duyurusu

Enstitümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6’ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2020 veya 2021 yılında yapılan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Enstitümüz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 7 (yedi) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Genel Şartlar

 1.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2.  Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması
 3. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ÖZEL ŞARTLAR maddesinde belirtilen mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
 4.  Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri
 5. Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

İstenilen Belgeler

 1. Fotoğraflı Özgeçmiş,
 2.  İngilizce dilinde yapılan yabancı dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge,
 3.  Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,
 4. Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir)
 5.  Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda özel şartlar kısmında belirtilen mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),
 6.  Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge,
 7.  Her bir pozisyon için özel şartlar kısmında istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Enstitümüz tarafından doğrulanacaktır.

Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır.

Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Adaylar başvurularını 06/01/2022 – 20/01/2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Türk Standartları Enstitüsü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere “.jpeg veya .pdf formatında” yükleyeceklerdir.

E-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar belirtilen gruplarda yer alan pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurabilecektir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sınava çağrılacaktır.Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucuna göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

Başvuru sonuçları Enstitümüz resmi web sayfasında (www.tse.org.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca, adaylar sınavlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sınava çağrılacaktır.Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucuna göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

Başvuru sonuçları Enstitümüz resmi web sayfasında (www.tse.org.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca, adaylar sınavlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Başvuru Sonuçlarına İtiraz Edilmesi

Adaylar, başvuru sonuçlarına sonuçların açıklamasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde “İLETİŞİM BİLGİLERİ” bölümünde belirtilen adrese, elden iletilmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden sonra değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır.Söz konusu itiraz/itirazlar neticesinde başvuru sonuçlarında değişiklik olması durumunda başvuru sonuçları Enstitümüz resmi web sayfasında (www.tse.org.tr) yeniden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Bu şekilde ilan edilen başvuru sonuçları kesin olup ayrıca itirazda bulunulamayacaktır

Sınav Şekli, Konuları, Yeri ve Tarihi

Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda sıralamaya giren adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Sözlü sınav konuları, başvuru pozisyonlarına göre değişiklik göstermektedir. Sınav konuları her bir pozisyon için başvurulan pozisyona ait temel bilgileri ve pozisyon için ilan edilen özel ve genel şartlar içerisinde yer alan bütün konuları kapsamaktadır.

Sınav tarihleri başvuruların sonuçlanmasını müteakip ayrıca duyurulacak olup sınav Türk Standartları Enstitüsü, Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Enstitü merkez binasında yapılacaktır. Adayların hangi gün ve saatte sınava katılacağını gösteren listeler Enstitümüz resmi web sayfasında (www.tse.org.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Adayların sınavda başarılı olmaları için sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almaları şarttır.

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, ilan edilen pozisyona göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanır ve puan sırasına göre asıl ve yedek (asıl sayısı kadar) adaylar belirlenir.

Başarılı olan adaylara ait listeler Enstitümüz resmi web sayfasında (www.tse.org.tr) yayımlanacaktır. Listede adı bulunan asıl adayların; ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamaları, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamaları ve istenilen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Hakkından feragat edenlerin yerine yedek aday listesinde ilan edilmiş olan aday çağrılır. Bu adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

Adaylar, başvuru sonuçlarına sonuçların açıklamasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde “İLETİŞİM BİLGİLERİ” bölümünde belirtilen adrese, elden iletilmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden sonra değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır.

Söz konusu itiraz/itirazlar neticesinde başvuru sonuçlarında değişiklik olması durumunda başvuru sonuçları Enstitümüz resmi web sayfasında (www.tse.org.tr) yeniden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Bu şekilde ilan edilen başvuru sonuçları kesin olup ayrıca itirazda bulunulamayacaktır.

Sınav Şekli, Konuları, Yeri ve Tarihi

Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda sıralamaya giren adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Sözlü sınav konuları, başvuru pozisyonlarına göre değişiklik göstermektedir. Sınav konuları her bir pozisyon için başvurulan pozisyona ait temel bilgileri ve pozisyon için ilan edilen özel ve genel şartlar içerisinde yer alan bütün konuları kapsamaktadır.

Sınav tarihleri başvuruların sonuçlanmasını müteakip ayrıca duyurulacak olup sınav Türk Standartları Enstitüsü, Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Enstitü merkez binasında yapılacaktır. Adayların hangi gün ve saatte sınava katılacağını gösteren listeler Enstitümüz resmi web sayfasında (www.tse.org.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Adayların sınavda başarılı olmaları için sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almaları şarttır.

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, ilan edilen pozisyona göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanır ve puan sırasına göre asıl ve yedek (asıl sayısı kadar) adaylar belirlenir

.Başarılı olan adaylara ait listeler Enstitümüz resmi web sayfasında (www.tse.org.tr) yayımlanacaktır. Listede adı bulunan asıl adayların; ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamaları, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamaları ve istenilen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Hakkından feragat edenlerin yerine yedek aday listesinde ilan edilmiş olan aday çağrılır. Bu adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

TSE İş İlanları

TSE bir kamu kurumudur. Bu yüzden TSE bünyesinde görev yapacak kişiler memur ve işçi statülerinden görev alırlar. Hali hazırda 1500’ü aşkın personele sahip olan kurum, zaman zaman personel alımı yaparak kadrosunu genişletmektedir. Zaman zaman kurum, kendi sınavlarını da yaparak personel alımı yapabilmektedir. 

Nasıl Başvurulur?

TSE bünyesinde çalışmak isteyen kişilerin öncelikle KPSS sınavlarına girmeleri gerekir. Pozisyona göre adayların birinci ve ikinci sınavlarda çözmeleri gereken test grubu değişiklik gösterir. KPSS sınavı dışında kurum, kendi yeterlilik sınavını ve mülakatını da yapabilir. Bu yüzden adayların sadece KPSS puanlarının olması yetmez. 

TSE personel alımlarını takip etmek için https://www.tse.org.tr/Icerik/DuyuruArsivi?Page=1 linkinden kurumun duyurularının takip edilmesi gerekir. Genellikle iş ilanları çok kısa süre duyurularda yer alır ve kısa sürede sonuçlandırılır. Bu yüzden adayların sık sık duyuruları kontrol etmelerinde fayda vardır.

Çalışılabilecek Pozisyonlar

 • VHKİ,
 • Mühendis, 
 • Denetçi Yardımcısı,
 • Denetçi,
 • Şoför,
 • Güvenlik Görevlisi.

Pozisyon Açıklamaları:

 • VHKİ: Kurum bünyesinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapmak. Bürolardaki iş verimliliğini ve devamlılığını sağlamak. Personel özlük dosyalarını düzenleyip takip etmek, işe giriş çıkış evrakların düzenlenmesini yapmak.
 • Mühendis: Kurumun ilgili alanlarında standart başvurularının kontrolünü, takibini yapmak. Başvurulara uygunluk konusunda denetimler ve kontroller gerçekleştirmek. Standartları ortaya koymak.
 • Denetçi Yardımcısı: Kuruma yapılan TSE başvurularının denetiminde görev alarak raporlar hazırlamak, başvurucu ile kurum arasında işleyişi düzenlemek.
 • Denetçi: Türk Standartlarının denetimini ve kanuna uygunluğunu sağlamak.
 • Şoför: Kurum araçlarının kontrolünden, bakımından ve hazırlığından sorumlu olmak
 • Güvenlik Görevlisi: Kurumda can ve mal güvenliğinden sorumlu olmak.

Temel Bilgiler:

Minimum Çalışma Yaşı: 18

Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 08:30 – 17:30, Cumartesi ve Pazar günleri tatildir.

Alım Yapılacak Şehirler: Ankara, İstanbul.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*