Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Samsun Ondokuz Mayis Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Üniversitemize bağlı il ve ilçelerdeki birimlerde istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS
puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır. 

UNVAN ADET KPSS PUAN TÜRÜ ARANILAN NİTELİKLER
Diğer Sağlık Personeli (Odyometri) 1 KPSSP93 Yükseköğretim kurumlarının Odyometri bölümü ön lisans programından mezun olmak
Laborant 2 KPSSP93 Yükseköğretim kurumlarının Laborant bölümü ön lisans programından mezun olmak
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) 4 KPSSP93 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Yükseköğretim kurumlarının Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarının birinden ya da en az herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak.
Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.
Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
Askerliğini yapmış olmak
Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması (Örn; boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 ve en az 70-13=57 kg olmalıdır). Yerleştirmeye hak kazanan adaylar bu durumu sağlık kurulu raporuyla belgelendireceklerdir.
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 8 KPSSP94 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi) mezun olmak.
Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak.
Üniversitemizin tüm birimlerinin ve çevre temizlik (kapalı ve açık alan) hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.
Destek Personeli (Şoför) 2 KPSSP94 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.
Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını doldurmamış olmak.
Geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (eski sürücü belgesi olarak E sınıfı)
Askerliğini yapmış olmak.
Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
Üniversitemizin tüm birimlerinde (ilçeler ve hastaneler dahil) şoförlük görevinin yanında evrak posta işleri, eşya taşıma, yükleme, teslimat vb. işlerde görevlendirilecektir.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR:
1
– Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
2– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3– Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4– 657 sayılı Kanunun 53’ncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
5– Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak.)
6– Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı fesih etmemiş olmak.
7– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8– Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:
Adayların bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 ( on beş) gün içerisinde;
1
– Başvuru Dilekçesi (www.omu.edu.tr adresinden temin edilecektir)
2– Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3– Diploma aslı ve fotokopisi veya mezuniyet belgesi
4– Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi (2020 KPSS)
5– Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
6– 1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.) .
* Vekaletname ile başvuru kabul edilecek olup, başvurularda sadece noter onaylı vekalet kabul edilecektir Vekaletname ile yapılacak başvurularda vekaletnamenin aslı ve vekalet edenin kimliğinin aslını ibraz etmesi zorundadır.
** e-Devlet üzerinden alınan karekodlu tüm belgeler kabul edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki 7 (yedi) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir.
Yerleştirme sonuçları www.omu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.omu.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde İşe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.omu.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*