Osmaneli Belediye Başkanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Osmaneli Belediye Başkanlığı’nda çalışmak isteyen adaylara müjde. Osmaneli Belediye Başkanlığı bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Osmaneli Belediye Başkanlığı personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Osmaneli Belediye Başkanlığı Personel Alımı ve İş İlanları

Osmaneli Belediye Başkanlığı Memur Alımı Yapacak

Bilecik  ili   Osmaneli   Belediye   Başkanlığı   bünyesinde  657   sayılı   Devlet   Memurları Kanunu’na  tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;   Mahalli  İdarelere  İlk  Defa  Atanacaklara  Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Başvuru Genel Şartları

 1. İlan  edilen  memur  atanmak  için  başvuracak  adayların,  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunu’nun  48’inci  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  aşağıdaki  genel  şartlara  sahip  olmaları gerekmektedir.
 2. Türk vatandaşı olmak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 5.  Askerlik   durumu   itibariyle;   askerlikle   ilgisi   bulunmamak   veya   askerlik   çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 6.  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak,
 7. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Başvuru için Özel Şartlar

 • İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Adaylardan İstenen Belgeler

 • Başvuru    Formu    Kurumumuzdan    veya    Belediyemizin    internet    sayfasından
  (www.osmaneli.bel.tr) temin edilebilecektir.
 •  Nüfus  cüzdanı  veya  kimlik  kartının  aslı  veya  kurumumuzca  onaylanmak  üzere fotokopisi,
 •  Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  veya  e-Devlet üzerinden   alınacak   barkotlu   mezuniyet   belgesi   (Aslı   ibraz   edilmek   kaydıyla    suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS  sonuç  belgesinin  ÖSYM  web  sitesinden  alınan  doğrulama  kodlu  bilgisayar çıktısı,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 •  Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 •  2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

 • Adaylar, sözlü  sınava katılabilmek için;
 • Adaylar,  başvuru  esnasında  istenilen  belgelerle  birlikte  22/09/2021-24/09/2021  tarihleri arasında (mesai saatleri ) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini;

 • Elektronik ortamda belediyemiz [email protected] internet adresine,
 • Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Camikebir Mah. Prof Dr. Yunus Söylet cad. No:34 adresine yapacaklardır. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır)
 • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Osmaneli Belediye Başkanlığı Memur Alımı Yapacak

Bilecik ili Osmaneli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Başvuru Genel Şartları

İlan edilen memur, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 7. Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

Başvuru Özel Şartları

 1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 3. Zabıta memuru ve itfaiye eri kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 4. Zabıta Memuru ve itfaiye eri kadrosu için; Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 5. İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 6. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince Zabıta Memuru, İtfaiye Eri, Tekniker ve Mühendis kadrolarına başvuran adaylar için en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru Yapılabilecek Pozisyonlar

 • Mühendis
 • Tekniker
 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
 • İtfaiye Eri
 • Zabıta Memuru
 • Tahsildar

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*