Kumluca Belediyesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Antalya’nın doğal güzellikleri ile ünlü bir ilçesi olan Kumluca, her geçen gün daha da gelişmekte ve daha çok turist çekmektedir. Birçok etkinliğin düzenlendiği ve doğasıyla insanı kendine hayran bıraktığı bir yer olan Kumluca, bazı dönemlerde yerli ve yabancı turistlerin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanabilmektedir.

İşte tam olarak bu dönemlerde Kumluca belediyesi işçi alımı yaparak, bu ihtiyaçları gidermekte ve personel açığını kapatmaktadır.

kumluca belediyesi işçi alımı

Başlıklar

Kumluca Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı

Kumluca Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Başvuru Genel Şartları

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
 6.  İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru Özel Şartları

 1.  İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)
 4. Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Esnasında Adaylardan İstenilen Belgeler

 1. Başvuru Formu (Belediyemizin internet internet sayfasından www.kumluca-bld.gov.tr adresi üzerinden temin edilecektir.)
 2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet’ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 4.  Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
 6.  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 8.  3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.)

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

Adaylar, sözlü ve uygulama sınava katılabilmek için;

 1.  Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 14/02/2022’den 16/02/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Merkez Mah. Halil Çıvgın Cd. No:5 Kumluca/ Antalya adresinde Kumluca Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3.  Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4.  Başvuru sırasında HES kodu sorgulaması yapılıp, sonrasında boy kilo ölçümü yapılacaktır.

Başvuruların Değerlendirmesi, Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı

 1. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
 2.  Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
 3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip, 21/02/2022 tarihinde Belediyemizin www.kumluca-bld.gov.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”ni Kumluca Belediyesi resmi internet sayfasından www.kumluca-bld.gov.tr adresinden veya Kumluca Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden şahsen başvurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile temin edecekler. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
 4. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavın Türü Yeri, Zamanı ve Konuları

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav 28/02/2022- 01/03/2022 tarihleri arasında, Uygulamalı Sınav 02/03/2022 tarihinde yapılacaktır. Sınavlar Saat 09:00’da başlayacaktır. Sözlü Sınav Merkez Mah. Halil Çıvgın Cd. No:5 Kumluca/ Antalya adresinde Belediyemiz ana hizmet binasında, Uygulamalı Sınav Adnan Menderes Bulvarı Karatepe Stadı Kumluca/Antalya’da adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulama sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları

a) Sözlü Sınav;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konularını kapsayacaktır.

b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerinin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

Sınav Değerlendirme-Sonuçlara İtiraz

 1. Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
 2. Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
 3. Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.
 4.  Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
 5. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
 6.  En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet sayfasından (www.kumluca-bld.gov.tr) ilan edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Antalya Kumluca Belediyesi Personel Alımı

Kumluca belediyesi personel alımı açısından hemen hemen birçok alımlarını gerçekleştirmektedir. Bu durum da bölgede ciddi bir istihdam açığının ortadan kalkmasına neden olmaktadır.

Sahil şeridi ile ilgili konulardan tutun da, şehir içi düzenlemelerine, belediye bünyesindeki bazı birimleri ve daha birçok bölgeye alım yapan Kumluca belediyesi, iş arayan kişiler için ciddi bir umut kaynağıdır.

Kumluca belediyesi iş başvurusu için gerekli bilgileri, personel alımını duyurduğu kaynaklar ile birlikte iletirken, siz de ilgili personel alımlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, anında başvurunuzu yapabilir ve Kumluca belediyesinde işe başlayabilirsiniz.

Antalya Kumluca Belediyesi İş İlanları

Kumluca belediyesi iş ilanları konusunda sadece belli başlı alanlarda değil, birçok alanda ilanlarla iş arayan kişilerin karşısına çıkmaktadır.

Gerek vasıflı gerekse vasıfsız eleman alımları konusunda ciddi bir oranda istihdam sağlayan Kumluca belediyesi, sadece turizm sezonu ile birlikte değil, yılın herhangi bir döneminde de iş arayan kişilerin karşısına çıkabilmektedir.

Kumluca belediyesi iş başvuru formu ile birlikte belediyenin insan kaynaklarına ilgili iş ilanı doğrultusunda başvurularınızı gerçekleştirebilmeniz mümkündür.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

 • Zabıta
 • Temizlik İşleri Görevlisi
 • Şoför
 • Güvenlik
 • Park ve Bahçe İşçisi
 • İşçi
 • Memur
 • Arşivci

Antalya Kumluca Belediyesi Memur Alımı

Kumluca belediyesi memur alımı yaparak, birçok kişiye hayallerindeki işi sağlamaktadır. Belediyenin çok kapsamlı faaliyetlerinin olmasından ötürü, memur alımlarının da sık  sık yapıldığını söylemek doğru olacaktır.

Belediyenin önemli işlerini yürüten memurlar, haliyle Kumluca belediyesi için çok büyük önem taşımakta ve bu konuda alımlar sürekli olarak yapılmaktadır.

Memur alımı ile ilgili net bilgi öğrenemediğiniz veya herhangi bir ilan görmediğiniz takdirde, Kumluca belediyesi insan kaynakları ile iletişime geçerek net bilgiler elde edebilirsiniz.

Bilgi için tıklayın.

Kumluca İş İlanları

Kumluca iş ilanları sayfasında güncel olarak çeşitli özel işletmelerin aradıkları personellere dair duyuruları bulabilmeniz mümkün. Hedeflediğiniz kariyer planı doğrultusunda bu ilanlar arasından sizler için en uygun olan pozisyona Kariyer, Yenibiriş ve SecretCV sitelerinin herhangi birinden başvuru yapabilirsiniz.

Kumluca iş ilanları, hem vasıflı hem de vasıfsız personellere yönelik çeşitli şirketlerin bünyesinde çalıştırılmak üzere düzenlenmektedir. Bu nedenle başvuru şartları ile ilgili genel kriterler söz konusu değildir. İlanların, alım yapılacak olan pozisyona göre başvuru şartları farklıdır.

Güncel Kumluca iş ilanları

 • Satış Danışmanı ( Part Time ) Antalya
 • Antalya Boyner Mağazaları Satış Danışmanı

Ek olarak KariyerYenibiriş ve SecretCV sitelerinden de Kumluca iş ilanlarına bakabilirsiniz.

6 Comments

 1. Merhaba, iş başvurusu yapmak istiyorum fakat yapamadım. Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunuyum ve yeni mezun oldum .Yardımcı olursanız sevinirim.
  teşekkürler.

 2. Özel guvenlik görevlisiyim ,ve kendimi daha iyi bir yere taşımak istiyorum ve çevreme daha iyi olanak sağlayacağım için kendime güveniyorum

 3. Merhabalar 35 yaşındayım mesleğim özel güvenlik B ehliyetim de var işe ihtiyacım var

 4. Merhabalar 28 yaşındayım mesleğim demir kaynakçisı b ehliyetim de var işe ihtiyacım var

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*