Kırıkkale Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Kırıkkale Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Kırıkkale Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Kırıkkale Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Kırıkkale Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Kırıkkale Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alıyor

Kırıkkale Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak. (ALES puan türü belirlemede, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12.09.2017 tarih ve 4586 sayılı yazısında belirtilen Yürütme Kurulu kararı
  esas alınacaktır.)
  – Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için; ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü esas alınacaktır.
  – Özel yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci alan, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, Rekreasyon Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için,
  herhangi bir ALES puan türü esas alınacaktır.
  – Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için; başvuran adayların lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü esas alınacaktır.
 3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından; en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
 4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 5. Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği
  Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
 6. Bu ilanda belirtilen “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi” kadrolarına ataması yapılacak Araştırma Görevlileri, lisansüstü eğitimlerini “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca yapacaklardır.
 7. Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların “Giriş Sınavı” sözlü olarak yapılacaktır.
 8. 06.02.2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği’nde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak, 2016-2017 güz yarıyılından itibaren, azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrenciler ile azami sürelerinin dolması sebebiyle kadrolarıyla ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin, 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması sebebiyle, araştırma görevlisi kadrolarına başvuramayacaklarına dair Yürütme Kurulu kararı kapsamına girenler, araştırma görevlisi kadrolarına başvuru yapamazlar.

Unvan Şartları

 1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracak adayların, 01.01.1986 sonrası doğumlu olması gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olma şartı aranır. Doktora ve Sanatta Yeterlik öğrencisi olanların tez aşamasına geçmemiş olması gerekir.
 2. Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
 3. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

Muafiyet

 1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 2. Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in, 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İstenilen Belgeler

 1. Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı/Program Adı, Kadro Unvanı, İlan Kodu, T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, telefon numarası ve e-posta adresinin belirtildiği başvuru
  dilekçesinin imzalı olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 2. Özgeçmiş (Fotoğraflı)
 3. ALES Sonuç Belgesi fotokopisi (Doğrulama kodu bulunan)
 4. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav)
 5. Lisans ve tezli yüksek lisans diploma veya geçici mezuniyet belgeleri (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmî Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olması gerekir.)
 6. İstenilen alanla ilgili halen yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi (e-Devletten alınacak karekodlu öğrenci belgesi kabul edilir.)
 7. Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 8. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına dair, askerlik durum belgesi
 9. Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınacak karekodlu sicil kaydı kabul edilir.)
 10.  Transkript (Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü veya e-Devletten alınmış karekodlu belge kabul edilir.)
 11. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışan veya ayrılmış olanlar için.)
 12. SGK Hizmet Dökümü (Sigortalı hizmeti bulunanlar için)
 13. Tecrübe şartına ilişkin belgelerin, kamu kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya özel kurumlardan alınacak kaşeli, onaylı ve ıslak imzalı belgeler ile SGK hizmet dökümünün birlikte ibraz edilmesi gereklidir.
 14. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı

Açıklamalar

 1. İlana başvuru süresi; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
 2. Onaylı olması istenilen belgeler, noter veya resmi kurum “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
 3. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 4. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.
  Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. İlanda belirtilen kadrolara başvurular, başvuru detaylarının da belirtildiği https://pdbilan.kku.edu.tr web adresinden online olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden Sürekli İşçi Alım İlanı

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere, İŞKUR açık ilanında belirtilen genel ve özel şartları sağlayan adaylar arasından Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

Genel Bilgiler

 • İstihdam edilecek işçiler, noter kurası ile belirlenecek açık iş gücü sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 (dört) katına kadar çağrılacak adaylar arasından, yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenecektir.
 • İşçi alımına ilişkin bu ilana başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden 05/08/2021 – 09/08/2021 tarihleri arasında elektronik (online) olarak yapılacaktır.
 • Kura yeri, tarihi ve saati İŞKUR açık iş ilanında belirtilecektir.
 • İlan edilen pozisyonlara atanacaklar için deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 2 (iki) aydır.
  Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları; ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında sonlandırılacaktır.
 • İşçi alım sürecinin her aşamasında; sözlü sınav yeri, tarihi, saati ve atanacak adaylardan istenilecek belgeler ve söz konusu belgelerin teslim tarihine ilişkin tüm bilgilendirme ve duyurular, Kırıkkale Üniversitesi https://kku.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir. Bu hususlara dair adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Personeli İstihdam Edecek

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili maddeleri uyarınca, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına 132 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen Genel Şartları taşımak.
 2. Nöbet usulü veya gece çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
 3. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 5. Lisans mezunları için; 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanına sahip olmak. Ön Lisans mezunları için; 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanına sahip olmak. Ortaöğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.
 6. Başvurulacak unvan için “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak.
 7. Sıralamaya esas olan, KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde, yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

İstenilen Belgeler

 1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneği başvuru platformunda mevcuttur.)
 2. KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunması zorunludur.)
 3. Öğrenim Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir.)
 4. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı
 5. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
 6. Fotoğraf
 7. “Aranan Nitelikler” başlığı altında istenilen Sertifika/Belgelerin üzerinde tarihinin olması veya ilave bir yazı ile belgelendirilmesi zorunlu olup, ilanın başvuru süresi içerisinde alınan sertifika/belgeler geçerli kabul edilmeyecektir.
 8. İstenilen belgelerin, elektronik başvuru platformunda her belge için belirlenmiş alana yüklenmesi ve çoklu belge yüklemeyi gerektiren alanlara, PDF dosyalarının birleştirmesi suretiyle yüklenmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Kırıkkale Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak

Kırıkkale Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Kırıkkale Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’nde belirtilen esaslar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alınacaktır.

Genel Açıklamalar

 • Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren, 15 gündür.
 • İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilan detaylarının da belirtildiği www.pdbilan.kku.edu.tr web adresine on-line olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Not: Doçent kadrosuna başvuracak adaylar için, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından seçilecek Jüri üyelerince sözlü sınavı yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*