Hasanşeyh Belediyesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

fatgpt

Hasanşeyh Beledi̇ye Başkanliği personel alımı yapacak! 5 KPSS B ve Mahalli İdareler Kadro Alımları yapılacak.

HASANŞEYH BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Tokat ili Hasanşeyh Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alınacaktır. 

Sıra No Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Türü KPSS Puanı
1 Zabıta Memuru GİH 10 1 Lojistik, Seracılık, Arıcılık, Organik Tarım, önlisans programlarının birinden mezun olmak,
En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Erkek KPSS P93 En az 60
puan
2 Zabıta Memuru GİH 10 1 Herhangi bir önlisans programından mezun olmak, En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Erkek KPSS P93 En az 60
puan
3 İtfaiye Eri GİH 9 1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak En az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Erkek KPSS P3 En az 60
puan
4 İtfaiye Eri GİH 9 1 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak, En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Erkek KPSS P3 En az 60
puan
5 İtfaiye Eri GİH 11 1 Herhangi bir ortaöğretim Kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak,
En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Erkek KPSS P94 En az 60
puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

fatgpt

2-)BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
a)
İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü belediyemizce yapılacaktır,
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince Zabıta Memuru kadrolarına başvuran adaylar için verilen en az (B) sınıfı ve İtfaiye Eri kadrolarına başvuran adaylar için en az (B ve C) sınıfı belgesine sahip olmak,
g) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3-)BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;

Başvuru Formu Belediyemizden veya Belediyemiz www.hasanseyh.bel.tr internet adresinden temin edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

4-)BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

Başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 25.08.2022 – 31.08.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, belediyemiz personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Hasanşeyh Belediyesi (Hasanşeyh Beldesi Şeyhlioğlu Mah. Belediye Cad. No. 4 Reşadiye/TOKAT) adresinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
a) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
b) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-)BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURUSU KABUL
EDİLENLERİN İLANI
a)
T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip, 02.09.2022 tarihinde belediyemiz www.hasanseyh.bel.tr adresinde ilan edilecektir.
d) Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. (Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.)
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f) Adayların, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

6-)SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadroları için Sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınavlar 07.09.2022 tarihinde, uygulamalı sınavlar 08.09.2022 tarihinde Hasanşeyh Belediyesi (Hasanşeyh Beldesi Şeyhlioğlu Mah. Belediye Cad. No. 4 Reşadiye/TOKAT) adresinde yapılacaktır. Tüm sınavlar saat 10:00’da başlayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:
Sözlü sınav;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat konularını kapsar.

Uygulamalı sınav;
Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7) SINAV DEĞERLENDİRME-SONUÇLARA İTİRAZ
Sözlü sınav;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda değerlendirme; Zabıta Memuru sınavında sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si, İtfaiye Eri sınavında sözlü bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur. Hasanşeyh Belediye Başkanlığı
Detaylar için tıklayın.

fatgpt

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*