Hasanşeyh Belediyesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Hasanşeyh Beledi̇ye Başkanliği personel alımı yapacak! 5 KPSS B ve Mahalli İdareler Kadro Alımları yapılacak.

YAYINLANDI

Hasanşeyh Belediyesi, başkanlığa atanmak üzere memur alım ilanı yayınladı. Kamuoyuna duyurulan haberde, alınacak memurun nitelikleri ve adayların arayışlarının nasıl yürütüleceği belirtildi. Belediyeden yapılan açıklamada, ilanda aranan nitelikleri taşıyan adayların beş Ağustos Cumartesi günü saat 14.00’da belediyede yer alan kayıt kabini’de başvuru yapacakları bildirildi.

Tokat ili Hasanşeyh Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alınacaktır. 

Sıra No Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Türü KPSS Puanı
1 Zabıta Memuru GİH 10 1 Lojistik, Seracılık, Arıcılık, Organik Tarım, önlisans programlarının birinden mezun olmak,
En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Erkek KPSS P93 En az 60
puan
2 Zabıta Memuru GİH 10 1 Herhangi bir önlisans programından mezun olmak, En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Erkek KPSS P93 En az 60
puan
3 İtfaiye Eri GİH 9 1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak En az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Erkek KPSS P3 En az 60
puan
4 İtfaiye Eri GİH 9 1 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak, En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Erkek KPSS P3 En az 60
puan
5 İtfaiye Eri GİH 11 1 Herhangi bir ortaöğretim Kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak,
En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Erkek KPSS P94 En az 60
puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediye olarak, boş zabıta memuru ve itfaiye eri pozisyonları için başvuracak adayların, genel ve özel şartlara uygun olmalarını gerektiriyoruz. Ayrıntılar aşağıdaki gibidir.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak üzere aranan adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi’nin (A) Fıkrasındaki şartlara uymaları gerekmektedir.

a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2-)BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
a)
İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü belediyemizce yapılacaktır,
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince Zabıta Memuru kadrolarına başvuran adaylar için verilen en az (B) sınıfı ve İtfaiye Eri kadrolarına başvuran adaylar için en az (B ve C) sınıfı belgesine sahip olmak,
g) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3-)BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;

Başvuru Formu Belediyemizden veya Belediyemiz www.hasanseyh.bel.tr internet adresinden temin edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

4-)BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

Başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 25.08.2022 – 31.08.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, belediyemiz personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Hasanşeyh Belediyesi (Hasanşeyh Beldesi Şeyhlioğlu Mah. Belediye Cad. No. 4 Reşadiye/TOKAT) adresinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
a) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
b) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-)BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURUSU KABUL

Bilimsel araştırmalar için aranan zengin kaynakların elde edilmesi için, bilim insanları tarafından yapılan çalışmalara katılmak üzere, uzman olmayan veya çalışmayı desteklemek amacıyla hizmet sunmak isteyenler için katılımcılar aranmaktadır.

Araştırmaya katılmak için katılımcı aranmaktadır. Bilimsel araştırma için gerekli kaynaklar elde etmek için bilim insanları tarafından yürütülen çalışmalara katılmak üzere uzman olmayan veya çalışmayı desteklemek amacıyla hizmet sunmak isteyen herkes açıkça davet edilmektedir.

a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip, 02.09.2022 tarihinde belediyemiz www.hasanseyh.bel.tr adresinde ilan edilecektir.
d) Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. (Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.)
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f) Adayların, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

6-)SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadroları için Sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınavlar 07.09.2022 tarihinde, uygulamalı sınavlar 08.09.2022 tarihinde Hasanşeyh Belediyesi (Hasanşeyh Beldesi Şeyhlioğlu Mah. Belediye Cad. No. 4 Reşadiye/TOKAT) adresinde yapılacaktır. Tüm sınavlar saat 10:00’da başlayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Talebelerin sınava katılmamaları durumunda hakları kaybedecekleri açıklandı. Sınava girme hakkı kazanan öğrencilerin, ilan edilen tarihte sınava katılmayıp da mazeret göstermelerinin sonucunda haklarını kaybedecekleri bildirildi.

Sınav Konuları:
Sözlü sınav;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat konularını kapsar.

Uygulamalı sınav;

Kırsal ve şehir alanında çalışacak zabıta memurları için kadro unvanına ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra sportif dayanıklılığın da ölçülmesi gerekmektedir.

İtfaiye erleri aramak için, meslek bilgisi ve becerisi, araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin değerlendirilmesini içeren bir kadro unvanı uygulanacak.

7) SINAV DEĞERLENDİRME-SONUÇLARA İTİRAZ
Sözlü sınav;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda değerlendirme; Zabıta Memuru sınavında sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si, İtfaiye Eri sınavında sözlü bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Belediyemiz, adayların atamaya esas başarı puanını, c) bendinde belirtilen sınav puanı ve KPSS puanının aritmetik ortalaması olarak belirleyecek. Sonuç, belediyemizin internet adresinde ilan edilecek.

Adli ve idari kadrolarda atama nihayet bulacak kişiler, KPSS puanı yüksek olma durumu ortaya çıktığında başarı puanıyla aynı olan diğer adaylara kıyasla öncelik alacak.

Belediyemiz tarafından en yüksek başarı puanından başlayarak atama yapılacak kadro sayısına kadar asıl aday ve asıl aday sayısına kadar da yedek aday belirlenecektir.Belediyemizin internet adresinde ilan edilen asıl ve yedek aday listelerine yer alanlar için ayrıca yazılı tebliğat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılacak ve bu kişilerin atamaları yapılmayacaktır. Zaten atamaları yapılmış olan bu kişilerin atamaları da iptal edilecektir. Ayrıca bu kişilerin haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapılacak ve bunlar hiçbir hak talep edemeyecektir.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur. Hasanşeyh Belediye Başkanlığı
Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*