Harran Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Harran Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Harran Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Harran Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Harran Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

Harran Üniversitesi aşağıda  belirtilen  birimlerine; 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48.  maddesi,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununun  31. maddesi  ile  50/d  maddesi  ve  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar

 1.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
 2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanacakların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
 4. Ön Değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu eşdeğerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir.
 5. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az  bir  dilde  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil  sınavından  en  az  (Değişik  ibare:  RG-18/5/2021-31485)  85  puan  veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel Şartlar

 1.  Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren  programlardan  mezun  olmak  şartı  aranır.  Meslek  yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarındaki  öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda ise en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
 2. (Mülga cümle: RG-3/10/2019-30907) (…) Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
  2021  yılı  Ocak  ayı  1.  günü  itibariyle  35  (otuz  beş)  yaşını  doldurmuş  olanlar  ile  lisansüstü  eğitim  öğrencilik  azami  süresini  dolduran  ve  ilgili yönetmelikler  gereğince  azami  süreleri  yeniden  başlayanlar  ile  azami  sürelerinin  dolması  nedeniyle  kadro  ile  ilişikleri  kesilenler  ilan  edilen  araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

Muafiyet

 1. Doktora veya tıpta-diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 2. Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuruda İstenen Belgeler

 1. Başvuru Formu (Harran Üniversitesi web sayfasından sağlanacaktır.)
 2. Özgeçmiş
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. 2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)
 5. Güncel Sabıka Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge de kabul edilir)
 6. Erkek adaylar için güncel askerlik durum belgesi (Askerlik Şubelerinden veya e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belge)
 7. Yabancı dil sınav belgesi (Yabancı dil şartı aranan kadrolar için YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınava ait doğrulama kodunu gösterir sonuç belgesi)
 8. ALES sonuç belgesi (doğrulama kodlu internet çıktısı) ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl için geçerlidir.
 9. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı
 10. Lisans transkripti (Noter veya ilgili kurum onaylı)
 11. Yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesinin e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı
 12. Tezli yüksek lisans belgesinin noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı
 13. Dış ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge
 14. İlgili Kurum Onaylı hizmet belgesi (Halen bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar verecektir.)
 15. Tecrübe durumunu gösterir belge.
 16. Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu (Yazılı sınavı kazanıp ataması açıktan yapılacak adaylardan atama sırasında istenecektir.)

Detaylı bilgi için tıklayın.

Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Harran Üniversitesi  aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerinin anabilim dallarına ve programlarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Genel Şartlar ve Bilgiler

 1.  Profesör  ve  Doçent  kadroları  daimi,  doktor  öğretim  üyesi  kadroları  ise  süreli kadrolardır. Bu kadrolara başvuracak adayların Üniversitemiz www.harran.edu.tr web sayfasının duyurular  kısmındaki  ilan  metni  ile  birlikte  bulunan  “Öğretim  Üyesi  Kadrolarına  Ait  Başvuru Formu”  nu  eksiksiz  bir  şekilde  doldurup  1  (bir)  adet  vesikalık  fotoğrafı  da  forma  yapıştırarak ilanda istenilen belgeler ile birlikte ilgili makama şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.
 2. Yabancı   ülkelerden   alınan   diplomaların   Üniversitelerarası   Kurulca   denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
 3. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi ve Doçentlik Belgesinin noter veya  resmi  kurumlarca  onaylanmış  olması  gerekir.  e-Devlet  kapısından  (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktılı öğrenim belgeleri geçerlidir.
 4. Açıktan  atanacak  adaylar  daha  önce  çalışıp  ayrıldığı  kurumdan  alacakları  onaylı hizmet  belgesi  ile  Sağlık  Kurulu  Raporu  ve  Adli  Sicil  Kaydı  belgesini  başvuru  sırasında  diğer başvuru belgeleriyle birlikte teslim edeceklerdir.
 5. Adayların 3 (üç) aydan fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün bulunmaması ve birden fazla  kadroya  başvurmaması  gerekir.  Birden  fazla  kadroya  başvuru  halinde  hiçbir  başvurusu kabul edilmeyecektir.
 6. 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma   Yönergesinde   belirtilen   koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 7. Adayların  bu  ilanın  yayınlandığı  tarihten  itibaren  15  (Onbeş)  gün  içerisinde  ilanda istenilen   belgeleri   ilanda   belirtilen   birimlere   elden   teslim   etmeleri   gerekmektedir.   Süresi içerisinde   şahsen   yapılmayan   müracaatlar   ile   eksik   belgeyle   yapılan   başvurular   işleme konulmayacaktır.
 8. Profesör kadrosuna başvuracak adaylar,  matbu  başvuru dilekçesine ek olarak onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık ve doçentlik belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, özgeçmiş ve yayın listesini, mecburi hizmet yükümlülüğü olup almadığına dair belgeyi, bilimsel çalışma ve  yayınlarını kapsayan  bir adet dosyayı  ve bu dosyadaki belgeleri içeren 6 (Altı) adet flash   bellek   ile   birlikte   Rektörlük   Personel   Dairesi   Başkanlığına   şahsen   başvurmaları gerekmektedir.
 9. Doçent  kadrosuna  başvuracak  adaylar,  matbu  başvuru  dilekçesine  ek  olarak  onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık ve doçentlik belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, özgeçmiş ve yayın listesini, mecburi hizmet yükümlülüğü olup almadığına dair belgeyi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (Dört) adet flash   bellek   ile   birlikte   Rektörlük   Personel   Dairesi   Başkanlığına   şahsen   başvurmaları gerekmektedir.
 10.  Profesör   ve   Doçent   kadrolarına   başvuracak   adaylar   başvuru   sırasında   teslim edecekleri bilimsel dosyalar ve flash bellekler dışında ayrıca Üniversitemizin www.harran.edu.tr sayfasının duyurular kısmında ilan metni ile birlikte bulunan ilgili formu (Beyanname) eksiksiz doldurup  formda  belirtilen  belgeleri  de  ayrı  bir  dosya  halinde  başvuru  sırasında  Rektörlük Personel Daire Başkanlığına elden teslim edeceklerdir.
 11.  Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, matbu başvuru dilekçesine ek olarak onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerini, askerlik durum belgesini,yabancı  dil  belgesini,  nüfus  cüzdanı  fotokopisini,  özgeçmiş  ve  yayın  listesini,  mecburi  hizmet yükümlülüğü  olup  almadığına  dair  belgeyi,  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan  bir  adet dosyayı  ve  bu  dosyadaki  belgeleri  içeren  4  (Dört) adet  flash  bellek  ile  birlikte  ilanda belirtilen birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Harran Üniversitesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 60 (altmış) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacaktır.

Genel Şartlar

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
 5. 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 6. Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve Meslek Lisesi mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.
 7. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
 8. Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
 9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 10. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*