Çukobirlik Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Çukobirlik’te çalışmak isteyen adaylara müjde. Çukobirlik bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Çukobirlik personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Çukobirlik Personel Alımı ve İş İlanları

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Birliğimiz Denetim ve Rehberlik Başkanlığı’nda görev yapmak üzere münhal bulunan 4 (dört) adet Müfettiş/Müfettiş Yardımcılığı kadrosuna Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Sınava Katılma Şartları

 1. T.C. vatandaşı olmak.
 2.  Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren İktisat, İşletme, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Bankacılık ve Finans, Endüstri Mühendisliği veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurtiçi ya da yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
 3. Yazılı sınavın yapılacağı tarihte 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
 4. Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olmak, müfettişlik görevini yapmasına mani olabilecek hastalığı veya engeli bulunmamak.
 5. Erkek adaylarda askerlik görevini yapmış olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
 6. Müfettişlik karakter ve niteliklerine haiz bulunmak. (Bu husus Çukobirlik Denetim ve Rehberlik Başkanlığınca Yapılacak idari araştırma ve soruşturma ile saptanır.)
 7. Süresi içinde başvurmuş ve ilanda istenen belge ve beyanları Kurul’a teslim etmiş olmak.
 8. Giriş sınavına 1 defadan fazla katılmamış olmak.
 9. Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak. (Bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.)
 10. Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Sınav Başvurusu

Sınava girmek isteyen adayların 27.09.2021 tarihi saat 17:00’a kadar Çukobirlik Denetim ve Rehberlik Başkanlığı, Mersin Yolu üzeri, 19. Km. Seyhan/ ADANA adresine şahsen bir dilekçe ile başvurmaları, dilekçeye ikametgâh ve varsa iş adresleri ile telefon numaralarını, e-posta adreslerini yazmaları ve dilekçeye aşağıdaki belirtilen başvuruda istenecek belge ve beyanları da eklemeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır (Ayrıntılı bilgi için: 0 322 441 06 59 no’lu telofona başvuruda bulunabilirler.)

Başvuruda İstenecek Belgeler

 1. Nüfus cüzdanı onaylı örneği
 2. Mezun olduğu yüksek öğretim kurumu diploması veya bitirme belgesi aslı ya da kurumca veya noterce onaylı sureti,
 3. Erkek adaylarda askerlik görevini yapmış olduğunu ya da ilişkisi olmadığını gösterir resmi belge yada onaylı örneği,
 4. Adli sicil belgesi,
 5. Adayın imzalı özgeçmişi
 6. En fazla altı ay önce çekilmiş (6) adet vesikalık fotoğraf

Sınava Giriş Belgesi

Belgelerin incelenmesi neticesinde sınava girebilecek şartları haiz olduğu anlaşılan adaylara Denetim ve Rehberlik Başkanlığınca diğer bilgilerin yanında sınav yeri ve saatinin de yer alacağı fotoğraflı ‘Sınava Giriş Belgesi’ verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girebilir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi de bulundurulacaktır.

Sınav Konuları

MALİYE VE EKONOMİ GRUBU: Maliye politikası, Vergi Hukuku, Kamu Gelirleri ve Giderleri, Bütçe ve Kamu Borçları, Mikro ve Makro Ekonomi, Para-Banka-Kredi-Borsa-Konjonktür Teorileri, Türkiye Ekonomisi, İşletme Ekonomisi, Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikası, Kooperatifçilik.
KAMU VE ÖZEL HUKUK GRUBU: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Hukuk Muhakemeleri Usulü Hukuku, İş Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Kooperatifler ve Birlik Hukuku.
MUHASEBE GRUBU: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Bilanço ve Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.
YABANCI DİL: İngilizce.

Değerlendirme

Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için yabancı dil hariç her sınav grubundan 100(yüz) tam puan üzerinden en az 50(elli) puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70(yetmiş) puan olması gerekmektedir. Yabancı dil tercih sebebi sayılacaktır. Yazılı ve sözlü sınavı kazananlardan işe başlamadan önce tam ve teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu istenecektir. İlan olunur.
Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*