Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nda çalışmak isteyen adaylara müjde. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı Personel Alımı ve İş İlanları

Bilirkişi Raporunun Davalıya İlanen Tebliği

Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin  Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca  ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında 2022  yılı için komisyonumuzca bilirkişi  seçimi yapılacak ve buna ilişkin liste düzenlenecek  olup,  tercümanlık  alanları, başvuru kabul şartları ve başvuru esnasında  teslim edilmesi gereken evraklar aşağıda bildirilmektedir.

Listeye Kabul Şartları

Listeye kayıt  olabilmek için tercümanın  ;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 • Başvuru  tarihinde  fiil ehliyetine  sahip olması,
 • En az ilkokul mezunu olması,
 • Başvuru tarihinde  onsekiz  yaşını tamamlamış olması,
 • Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar,  12/04/1991 tarihli ve  3713 sayılı Terörle  Mücadele  Kanununda  yer alan suçlar  ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas  veya kaçakçılık,  resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçlarından hükümlü olmaması  veya hakkında  hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş  olması,
 • Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından  yasaklanmamış olması,
 • Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmesi,
 • Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekir.

Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler

Başvuru formuna  (  başvuru sahibi tarafından fotoğraf yapıştırılacaktır )   ;

 • T.C kimlik numarası beyanı
 • Adrese dayalı nüfus kayıt örneği
 • Tercüman  olmak  istediği dil veya diller ile işaret diline  ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,  böyle bir belgenin olmaması durumunda  tercümanlık faaliyetini yerine  getirecek derecede  dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
 •  Bir  adet vesikalık fotoğraf
 • Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği eklenir.
 • Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan a, c ve d bentlerinde sayılan bilgi ve   belgeler istenmez,

Başvuru Usülü

Tercüman listesine kaydolmak isteyenlerin başvuru formu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte  31 Ekim 2021  tarihine kadar    komisyona  şahsen veya buraya gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına  başvururlar,   Bu tarihten sonra  komisyona ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru formuna  yukarıda   belirtilen  belgeler eklenir.  Başvuru formunda ayrıca tercümana  ait banka   iban numarası  bilgilerinin belirtilmesi gerekir.
( Ayrıca  varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşun adları, açık adres ve telefon bilgilerinin  de dilekçede belirtilmesi gerekir. )
Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına teslim edilen bilirkişi başvuru evrakları ivedi olarak   UYAP üzerinden taratılmak suretiyle  komisyonumuza  gönderilir. Belgelerin asılları  veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarınca  tasdik edilen örnekleri ayrıca  komisyona  fiziki olarak ulaştırılır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvurular komisyon tarafından 30 Kasım 2021 tarihine kadar değerlendirilerek,  talepleri uygun görülenlerin  adları, bildikleri dil  veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak  oluşturulacak  kesin olmayan   liste  01/12/2021  günü Tekirdağ  Adliye binası  ilan panosuna  asılmak ve www.tekirdag.adalet.gov.tr, internet sitesinde yayınlanmak  suretiyle   7 gün süreyle ilan edilir.
Ayrıca kesin olmayan liste Tekirdağ ve Çorlu merkez ve mülhakat Adliyelerinde  en az 7 gün süreyle ilan edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilir.
Başvuru sahibinin şartları taşımadığının tespiti halinde talebin reddine karar verilir ve bu karar ilgilisine tebliğ olunur.
Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul  kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler, Komisyon  bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar.

Başvurusu Kabul Edilenlerin Yemin Tarihi

İlan edilen  listede  adı bulunanların ve itirazı kabul görülerek   listeye dahil olma hakkını kazananların  06 Aralık 2021  Pazartesi   günü saat 10:00 ‘da   yemin etmek üzere Tekirdağ Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir.
Söz konusu tarihte meşru mazerete dayalı olarak yemin etmeye gelemeyenlerin  09/12/2021 Perşembe günü saat 09:00 ‘da  Tekirdağ Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu hususta ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 01/10/2021
Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*