Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı 2024

Çalişma Ve Sosyal Güvenli̇k Bakanliği personel alımı yapacak! 25 A Grubu Kadro Alımları yapılacak. Son başvuru tarihi: 03.02.2023
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI İLANI

Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfına dâhil 8’inci kadro dereceli 25 (yirmi beş) çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacaktır.

1- Öğrenim Dallarına Göre Kontenjan Dağılımı ve KPSS Puan Türleri

Grup: 1. Grup
Öğrenim Dalları: Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği programlarından mezun olmak
Atama Yapılacak Kadro Sayısı: 10
Puan Türleri: KPSS P3

Grup: 2. Grup
Öğrenim Dalları:Üniversitelerin Maden Mühendisliği programlarından mezun olmak
Atama Yapılacak Kadro Sayısı: 15
Puan Türleri: KPSS P3

2- Giriş Sınavına Katılma Şartları
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak.
2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.
3- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, yukarıdaki tabloda puan türleri başlığı altında belirlenen puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
4- 2023 yılının ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
5- Askerlik çağına gelmiş adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

3- Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1- Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği.
2- Özgeçmiş.

4- Başvuru Tarihi ve Şekli
1- Adaylar başvurularını 09/01/2023 – 03/02/2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Başvuru için gerekli koşullar, istenilen belgeler ve sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı platformunda (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) ilk başvuru tarihi itibarıyla yer alacaktır.

5- Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvuru Sonuçlarının Duyurulması
2021 veya 2022 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, her bir grup için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kontenjan sayısının 2 katı aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sözlü sınava çağırılacaktır.

6- Sınav Tarihi ve Yeri
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yeri ve tarihleri Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

7- Sınavın Şekli
1- Sınav sözlü olarak yapılacaktır.
2- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde belirlenen tarihlerde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
3- Sözlü sınav esnasında sınav komisyonunca tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.
4- Sözlü sınavda adaylar;
a) Aşağıda sınav konuları başlığı altında belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
e) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)
konularından 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

8- Sınav Konuları
Adayların mezun olduğu bölüm itibarıyla teknik ve mühendislik konuları ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Kanun kapsamında yayımlanan ikincil mevzuat.

9- Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması
1- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması gerekir.
2- Sözlü sınavda alınacak puan, adayların nihai başarı puanı olacaktır. Adayların sözlü sınav puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
3- Sınav komisyonu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday tespit edilecektir.
4- Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazanan adaylar Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı platformu (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5- Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

10- Sınav Sonuçlarına İtiraz Edilmesi
1- Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazananların Bakanlık internet sayfasında (www.csgb.gov.tr) ve Kariyer Kapısı platformu (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren sınav komisyonunca en fazla 10 (on) iş günü içerisinde incelenerek karara bağlanacak ve itiraz sonucu adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
2- Belirtilen süreler içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak yapılmayan; itiraz dilekçesinde T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.
3- Söz konusu itirazlar neticesinde bir değişiklik olması durumunda güncel duyurular Bakanlığımız resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr) ve Kariyer Kapısı platformunda (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Bu şekilde yapılacak duyurular kesin olup söz konusu duyuruya ayrıca itirazda bulunulamayacaktır.

11- Uzman Yardımcılığına Atanma
1- Giriş sınavını kazanan adayların Bakanlıkça belirtilecek süre içinde, Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr) ilan edilecek belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
2- Atanmaya hak kazanan adayların, belgelerin tesliminden sonra çalışma uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.
3- Atanmaya hak kazanan adaylardan, geçerli mazereti olmaksızın süresi içinde başvurmayan veya hakkından vazgeçen adayların atamaları yapılmaz.
4- Giriş sınavını asıl olarak kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle atanamayanların, ataması iptal edilenlerin veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, altı aylık bir süreyi aşmamak üzere başarı listesindeki sıra dikkate alınarak yedek adaylar arasından atama yapılabilir. Bu şekilde atanamayanlar herhangi bir hak iddia edemezler.
5- Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

12- Diğer Hususlar
1- Bakanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
2- Sınav ve sonuçları ile ilgili Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) Kariyer Kapısı İşe Alım platformunda (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
4- Adaylar tabloda belirtilen gruplardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuruda bulunabileceklerdir.
5- Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını, Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.

13- İletişim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı
Telefon: (0312) 296 76 58 – (0312) 296 61 14 – (0312) 296 63 55- (0312) 296 65 82
Adres: Emek Mahallesi, Naci Ayvalıoğlu Cad. No:13 PK: 06520 Çankaya/ANKARA

Detaylar için tıklayın.

2 Comments

  1. Lise mezunuyum 4 yıllık üniversite okuyorum daha önce milli eğitim bakanlığında bir yıl staj yaptım işe ihtiyacım var 21 yaşındayım

  2. SLM Ben Ankara Keçiörende İkamet Etmekteyim
    Yaklaşık 6 Yıldır Güvenlik İş Tecrübem Ve E Sınıf
    Ehliyetim Mevcut Yaşım 28 Boy 174 Kilo 68
    Sizinle Çalışmak İstiyorum SAYGILARIMLA
    TEL: 0546 606 98 93

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*