TÜRMOB Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Odaları Birliği Personel Alımı 2024

TÜRMOB Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılacaktır.

Sınavlara İlişkin Esaslar

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

 1. Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak,
 2. Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6. maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,
 3. Kanunun 4’ncü maddesindeki genel ve 5’nci maddesindeki özel şartları taşımaları yanında 45’nci madde ve 48’nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması, gerekir.

Sınav Konuları

19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.
– Finansal Muhasebe,
– Finansal Tablolar ve Analizi,
– Maliyet Muhasebesi,
– Muhasebe Denetimi,
– Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
– Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SGK ve BAĞ-KUR Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),
– Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
– Sermaye Piyasası Mevzuatı

Başvuru için Gerekli Belgeler

 1. Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)
 2. Nüfus kayıt örneği (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)
 3.  1 adet biyometrik fotoğraf (50mmx60mm)
 4. Adli sicil belgesi (Başvuru sırasında TEOS üzerinden çıktısı alınarak dosyaya eklenir.) Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
 5.  Diploma fotokopisi / Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi ve e-Devlet kapısı üzerinden alınmış Mezun Belgesi,
  Mezun belgesi e-Devlet kapısında bulunmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi birisini sunabilirler.
  – Noter onaylı Diploma veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)
  – Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslının TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması bu işlem arka sayfa için de yapılacaktır.)
  – Lisans ve yüksek lisans mezuniyetleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her iki mezuniyete ilişkin belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
  – Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi,
 6. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren staj bitirme belgesi (İlgili Oda tarafından düzenlenir.)
 7. e-Stajyer Eğitimi Tamamlama Belgesi,
 8. Yasa’nın 6. maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i maddeleri kapsamında hizmetleri bulunanlardan kurumlarından alınacak hizmet belgesi,
 9. Vergi kaydı olmadığına dair belge (Vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınabilir.)
 10.  Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR kaydı olmadığına dair e-Devlet kapısı üzerinden alınan “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi”,
 11. Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (Sevk ve terhis tarihlerini içeren),
 12. SM ruhsatı olup, SMMM sınavına başvuruda bulunanlardan; 1, 2, 3, 4 ve 5. maddelere ek olarak ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, serbest çalışanlardan ayrıca, ilgili vergi dairesinden alınacak affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giyilmiş olunmadığını gösterir belge,
 13.  TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler,

Yasa’nın 6. maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i bentleri kapsamda çalışmaları staj süresinden sayılanlardan 6, 7, 9 ve 10. sırada belirtilen belgeler istenmez, Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 185,00 ₺ olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanların 1.295,00 ₺, 8 dersten sorumlu olanların ise 1.480,00 ₺ ödemeleri gerekir,
Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi(TEOS) üzerinden de ödenebilir.
Banka bilgileri;
– İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255
– Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

Daha Önce Sınava Katılan Adaylarda Aranan Belgeler

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin “Tekrar Sınava Girebilme” başlıklı 21. maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmî Gazete) 2. fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.
Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS üzerinden sınav başvurusunu yapmaları gerekir.

Belgelerin Gönderilmesi ve Kabul Edilmesi

Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru belgelerini, son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar Odalar aracılığı ile veya “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No: 562 Dikmen/ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır).
Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun’un 4. maddesinde düzenlenen genel şartlar ile 5. maddesinde düzenlenen özel şartları taşımadıkları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, ruhsatları iptal edilecektir.

 1. Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 2. Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) internet sitelerinde duyurulacaktır.
 3. Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.
 4. Sınav Giriş Belgesi ile geçerli kimlik belgesi (T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.
 5.  Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.
 6.  Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.
 7. Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.
 8.  Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

TÜRMOB Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara’da yapılacaktır.

Sınavlara İlişkin Esaslar

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:

Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 9 uncu maddedeki özel şartları taşımaları yanında 45 inci madde ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı;

 • İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,
 • Finansal Yönetim,
 • Yönetim Muhasebesi,
 • Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,
 • Revizyon,
 • Vergi Tekniği,
 • Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,
 • Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,
 • Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,
 • Sermaye Piyasası Mevzuatı,
  konularından yapılır.

Başvuru için Gerekli Belgeler

Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların;

 •  Sınav Başvuru Dosyası (SMMM – YMM Odalarından alınır.)
 • Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet kapısı üzerinden alınabilir.)
 • Diploma Fotokopisi / Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi ve e-devlet kapısı üzerinden alınmış Mezun Belgesi Mezun belgesi e-devlet kapısında bulunmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi birisini sunabilirler.
  – Noter onaylı diploma veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi (Arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)
  – Yabancı Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi,
 • Adli sicil belgesi (Başvuru sırasında TEOS üzerinden çıktısı alınarak dosyaya eklenir.) Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
 • 1 adet Biyometrik fotoğraf (50mmx60mm)
 • Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsat fotokopisi
 • Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi, (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınır.)
 • Taahhütname,
 • Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge” (Kayıtlı olunan SMMM Odasından alınır)
 •  Sınav Dosyası bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,
 • Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:
  a–1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden, mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak; mükellefiyetin konusunu, başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge,
  a–2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı ( A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a–1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza sirküleri örneği,
  b–1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali
  Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), büro sahibinin ruhsat fotokopisi,
  b–2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden, şirketin ticaret sicil gazetesi (İlgili dönemi kapsayan), işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya barkodlu),
  b–3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), çalışma süresini kapsayan şirketin ticaret sicil gazetesi (A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve görev tanım yazısı (İlgili firmadan alınacak.)
  c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6,7 ve 9’ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.)
  d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6,7 ve 9’ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.)
  e) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler,
  Sınava girecek adayların, sınav giderleri karşılığı olarak başvurdukları her sınav için ders başına 230,00 ₺ ödemeleri, ilk defa sınava katılacakların ise toplam 2.300,00 ₺ ödemeleri gerekir. Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.

Banka bilgileri;
– İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269
– Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

Daha Önce Sınava Katılan Adaylarda Aranacak Belgeler

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin “Tekrar Sınava Girebilme” başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 1.fıkrasına göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar,
ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.
Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden sınav başvurularını yapmaları gerekir.

Belgelerin Gönderilmesi ve Kabul Edilmesi

 1.  Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mahallesi 2669. Sokak No: 19 Gölbaşı – Ankara” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların, sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (Ruhsatları) iptal edilecektir.
 2. Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 3. Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB – TESMER’in internet sitelerinde duyurulacaktır.
 4.  Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinden yazıcı çıktısı olarak alınabilecektir.
 5.  Sınav sırasında, Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.
 6.  Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.
 7.  Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler ile başvurusu olmayanlar sınava alınmayacaktır.
 8. Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.
 9.  Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*