Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı’nda çalışmak isteyen adaylara müjde. Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı Personel Alımı ve İş İlanları

Tercüman Listesi Düzenlenecektir

Adli Yargı İlk derece mahkemesi Adalet Komisyonumuz tarafından “Ceza muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca TERCÜMAN listelerinin düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince Sinop ili hudutları (ilçeler dahil) çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir Komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan CEZA MAHKEMELERİ VE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINDA:
a) Soruşturma ve kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli ve sanığın iddia ve savunmaya ilişkin beyanlarının,
b) Kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmanın, Türkçeye çevrilmesi için 2022 Yılı tercüman bilirkişi listesi oluşturulacaktır.

TERCÜMANLIK ALANLARI :

İşaret Dili,
Türkçe dışındaki tüm yabancı diller

Başvuru-Listeye Kabul Şartları

Listeye kayıt olabilmek için tercümanın:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
 • En az ilkokul mezunu olması,
 • Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olması,
 • Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve Adliyeye karşı işlenen suçlar,
  12/04/1991 tarihli 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
 • Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
 • Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir mesleki faaliyeti icra etmesi,
 • Başka bir Komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler

Başvuru Dilekçesine

 • T.C Kimlik Numarası beyanı
 • Banka İban numarası ve şube adı
 • Adrese dayalı nüfus kayıt örneği
 • Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği eklenir.

Başvuru Usulü

Başvuru Yeri : Sinop Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı
Başvuru Dilekçesi : Sinop Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığından veya www.sinop.adalet.gov.tr .adresinden temin edilecektir.
Başvuru Tarihi : Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak İsteyenlerin başvuruları 01/10/2021 tarihinde başlayıp 30 /10/2021 günü mesai bitiminde sona erer. Bu tarihten sonra Komisyona ulaşan başvurular değerlendirilmeyecektir.
Başvuru Dilekçesinde Ayrıca : T.C Vatandaşlık numarasının ve banka İBAN numarası ile Banka Şubesinin belirtilmesi gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

 1. Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.
 2. Başvurular Komisyon tarafından 30/11/2021 tarihine kadar değerlendirilerek, listeye kabul şartlarını taşımayan ve başvuru dilekçesine eklenmesi istenilen belgeleri eksik olanların talebinin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar www.sinop.adalet.gov.tr adresinde ilanen tebliğ olunur.
 3. Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dile veya diller ile işaret dili varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adlar, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste 02/12/2021 Pazartesi gününden itibaren en az yedi gün süreyle Adliye Divanhanesine asılır ve www.sinop.adalet.gov.tr adresinden ilan edilir.

Yemin ve Etik İlkeler

Tercüman olarak kabul edilenlere 10/12/2021 Cuma günü saat 14.00’de 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 64.maddesinin 5.fıkrası uyarınca Sinop Adliyesinde yeminleri yaptırılacaktır.
2- Tercümanlar görevlerini yaparken aşağıdaki etik ilkelere uygun davranmak zorundadırlar.

 • Bağımsızlık,
 • Tarafsızlık
 • Dürüst Davranma ve doğruyu söyleme,
 • Görevini bizzat yerine getirme,
 • Sır saklama,
 • Temel yargılama ilkelerine uygun davranma

Listelerin İlanı

Yemin eden tercümanlardan oluşan listenin bir örneği 31/12/2021 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ve mahkemelere de duyurulmak üzere Merkez ve mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilir. Liste Adliye Divanhanesinde ve ayrıca www.sinop.adalet.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*