Sağlık Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Sağlık Bakanlığı’nda çalışmak isteyen adaylara müjde. Sağlık Bakanlığı bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 30 Ocak 2022-18 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile 40 (Kırk) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Sınavına Başvuru Şartları

Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 2.  En az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
 3. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuçları esas alınmak kaydıyla; KPSSP9, KPSSP11, KPSSP28, KPSSP33, KPSSP38, KPSSP43, KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olmak.
 4.  Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1987 tarihinden sonra doğanlar)
 5.  Adli sicil yönünden müfettişliğe engel hali bulunmamak.
 6.  Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak.

Giriş Sınavına Başvuru Şekli ve İstenecek Belgeler

 1. Adaylar, sınav başvurularını elektronik ortamda e-Devlet- Sağlık Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapacaklardır.
 2. Başvurular 27 Aralık 2021 tarihinde saat 00.01’de başlayıp, 09 Ocak 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
 3. İlanda yer alan fakültelere denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş, yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 4. Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler elektronik ortamda gönderilecek olup bizzat veya posta yoluyla yapılan, başvuru şartlarını taşımayan, eksik, yanlış evrakla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Giriş sınavına, alınacak müfettiş yardımcısı kadrosunun dört katı aday çağrılacaktır. Sıralama KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılacak, son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacaklardır. Sınava katılma hakkını elde eden adayların listesi https://teftis.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ve ayrıca Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntülenebilecektir.

Adaylara e-posta yoluyla da bilgilendirme yapılacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Giriş sınavı aday listesine itiraz, listenin ilanından itibaren beş gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır. Yapılan itirazlar, itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne kadar uzatılabilir.

Giriş Sınavının Şekli, Tarihi ve Yeri

Giriş sınavı, 30 Ocak 2022-18 Şubat 2022 tarihleri arasında, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA adresinde ve iki aşamalı SÖZLÜ sınav şeklinde yapılacaktır.

Sözlü sınavın ilk aşaması, tüm adayların katılımıyla 30 Ocak 2022 tarihinde, 10.30-11.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu aşamada, ilanın 7/a maddesinde yer alan değerlendirmeye esas olmak üzere adaylardan, sorulan sorulara yazıyla cevap vermeleri istenecektir. İkinci aşama ise 31 Ocak-18 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, adaylar ilanın 7/b-e maddesinde belirtilen diğer yönlerden değerlendirmeye tabi tutulacaklardır. Teftiş Kurulu Başkanlığının internet adresinde, adaylarla hangi günlerde görüşüleceğine dair gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 olan veya COVID-19 vakası temaslısı olan adaylar, sınav girişinde görevlilere bilgi vermelidirler. Bu durumdaki adaylar birinci aşamada ayrı salonda sınava alınacaklar, ikinci aşamada ise diğer adaylardan ayrılarak sınav komisyonunun alacağı karar doğrultusunda uygun yer, zaman ve koşullar altında sınava alınacaklardır.

Sınava Girişte Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Adaylar Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra “Aday Başvuru Bilgileri” sayfasının çıktısını alacaklar ve sınav günü yanlarında getireceklerdir. (Sırasıyla, “Başvurularım”, “Bilgiler”, “Aday Başvuru Bilgileri”, “Yazdır”)

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı, T.C. kimlik numaralı ve onaylı kimlik belgesi bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır. 

Adayların Değerlendirilmesi

Adaylar

 1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2.  Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 5. Genel yetenek ve genel kültürü,
 6.  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
  yönlerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavda başarılı sayılabilmek için, komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. Giriş sınav notunun eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve yedek belirlenecektir.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması ve Sonuçlara İtiraz

Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntülenebilir. Ayrıca asıl ve yedek listede yer alan adaylara gerekli tebligat yapılır. Kazanan aday, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Başkanlığa müracaat etmediği takdirde hakkını kaybeder. Asıl adaylardan atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adayların ya da göreve başlayıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay içerisinde yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılır. Atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilan edildiği günden başlamak üzere 5 iş günü içinde Başkanlığa yapılır. Başkanlık 10 iş günü içerisinde itiraza cevap verir.

Diğer Hususlar

Başvurusu kabul edilip, isimleri sınava katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler sınava alınmayacak, sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacaktır. Bunların atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu adaylar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde yanıltıcı beyanda bulunanlar, kamu görevlisi ise çalıştıkları kurumlara bildirilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak

Sağlık  Bakanlığı  Merkez  Teşkilatında  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B maddesi  kapsamında  çalıştırılmak  üzere,  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  “Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar”ın  ek  2  nci maddesine  göre,  aşağıda  belirtilen  kameraman  pozisyonu  için  mesleki  uygulamalı  sınav,  diğer pozisyonlar için ise sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır.

Notlar

 1. Ortaöğretim,  ön  lisans  ve  lisans  düzeylerinde  tercih  yapılabilecek  sözleşmeli  sağlık personeli  pozisyonlarının  ve  başvuru  şartlarının  bulunduğu  KPSS-2021/10  Tercih  Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır
 2. Adaylar   tercihlerini,   16   Aralık   2021   –   22   Aralık   2021   tarihleri   arasında   tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Sağlık Bakanlığından 2021 Yılı 2. Dönem 65-72 Yaş Yeniden Atama Kurası İlanı

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 1 inci maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama izni alınmaksızın mevzuatta öngörülen işlemlerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilir ve bunların yerleştirilmeleri Sağlık Bakanlığınca sınavsız ve kura ile yapılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan mezkur kanunun Ek 17 nci maddesinde “Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabipler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimleri, her yıl Bakanlıkça uygun görülmek şartıyla yetmiş iki yaşına kadar çalışabilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu çerçevede 23/11/2017 tarih ve 2017/19 sayılı Genelge doğrultusunda, 65-72 yaş arasında olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabiplerin yeniden istihdamının sağlanmasına yönelik olarak yapılacak yerleştirme işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

Genel Esaslar

 1. Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.
 2. Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
 3. Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
 4.  Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
 5. Başvuracak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.
 6.  Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 20 Aralık 2021 Pazartesi – 27 Aralık 2021 Pazartesi saat 18:00’ kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.
 7.  İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.
 8.  Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.
 9.  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.
 10.  Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.
 11. İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir

Kuraya Başvurabilecek Adaylar ve Aranan Şartlar

 1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
 2. Kura tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler, (65 yaşını doldurmayan hekimler ilan edilen diğer açıktan atama kuralarına başvuru yapabilmektedirler.)
 3. 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle resen emekli edilerek sözleşmeli aile hekimi olarak görevine devam eden tabip ve uzman tabipler bu kuraya başvurabileceklerdir.
 4. Yukarıdaki şartları taşımayanların kura başvuruları kabul edilmeyecektir.

Atamaya Esas İstenen Belgeler

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte;
ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

 • Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.
 • Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.
 •  Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)
 • Mal bildirim formu.
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge. (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

Kura Sonucu İlan Edilen Kadro ve Pozisyonlarına Yerleşen Adaylar Atamaya Esas Belgelerini Aşağıda Belertilen Adrese Teslim Edeceklerdir

 T.C Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No: 9 06800
Çankaya/ANKARA
İletişim: 0 (312) 585 10 00

Detaylı bilgi için tıklayın.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 15 (on beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Genel Şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,
 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)
 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
  dikkate alınır.)
 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 • “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme edebilme yeteneğine sahip olmak,
 • Tutum ve davranışların göreve uygun olması gibi kriterlere sahip olmak.

Özel Şartlar

1. Kıdemli Yazılım Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Microsoft. NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,
c) .Net Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) ORM (Object Relational Mapping), Micro Service Mimarisi, Design Patterns konularında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) ASP.NET MVC ile yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,
f) JQUERY, AngularJS, NodeJS konularında yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
g) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden en az birine hâkim olmak,
h) Windows Communication Foundation (WCF), SOAP, REST Servisler, Extensible Markup Language (XML) Web servis kullanımı ve yazımı konularına hakim olmak,
i) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
j) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,
k) Javascript, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS) konularına hakim olmak,
l) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
m) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hâkim olmak,
n) ReactJS, VueJS, AngularJS gibi modüler JavaScript frameworklerini kullanarak yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak,
o) Yazılım yaşam döngüsü ve Çevik (Agile) yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
p) KAFKA, RabbitMQ gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
q) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
r) Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak,
s) Tercihen NoSQL veri tabanlarından herhangi birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
t) Elastic Search ve KİBANA konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

2. .Net Yazılım Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
b) Microsoft. NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,
c) ASP.NET MVC ile uygulama geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,
d) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden en az birine hâkim olmak,
e) Windows Communication Foundation (WCF), Extensible Markup Language (XML) Web servis kullanımı ve yazımı konularına hakim olmak,
f) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
g) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,
h) Javascript, JQUERY, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS) konularına hakim olmak,
i) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
j) .Net Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hâkim olmak,
l) Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak,
m) Tercihen ReactJS, VueJS, AngularJS gibi modüler JavaScript frameworklerini kullanarak yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak.

3. Yazılım Test Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Programlama konusunda en az temel düzeyde bilgi sahibi olmak,
c) Temel düzeyde SQL bilgisine sahip olmak,
d) Test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
e) Sorun tespit ve problem çözme yeteneğine sahip olmak,
f) Ara yüz, performans, regresyon ve yük testi konularında bilgi sahibi olmak,
g) SOAP UI veya Postman kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
h) JMeter, Octopus vb. araçlardan en az birinde tecrübe sahibi olmak,
i) Takım çalışması için TFS, JIRA vb. araçlardan en az biri üzerinde tecrübe sahibi olmak,
j) Tercihen test otomasyon araçları (Selenium, Appium vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak.

4. Veri Tabanı ve Orta Katman Yönetim Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Oracle veri tabanı yöneticisi ve orta katman yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
c) MongoDB, SQL Server ve PostgreSQL veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
d) Elasticsearch yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
e) Veri tabanı takım lideri olarak çalışmış olmak,
f) Linux işletim sistemi yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) İleri seviyede PL/SQL, TSQL, PL/pgSQL bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,
i) Weblogic, IIS kurulum, konfigürasyon, yönetim ve versiyon yükseltme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) Büyük sistemlerde (en az 10.000 kullanıcılı uygulamalar) Weblogic, Apache, IIS vb. ortamların kurulumu ve yönetim tecrübesine sahip olmak,
k) Oracle Forms and Reports 11g, 12c kurulum, konfigürasyon, yönetim ve versiyon yükseltme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) Exadata, Exalogic, Exalytics ve ZFS Storage konfigürasyon, yönetim ve versiyon yükseltme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m) Elasticsearch Cluster kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu /normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
o) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
p) Oracle, MS SQL, MySQL, PostgreSQL ve MongoDB veri tabanları kurulum, konfigürasyon, yönetim ve versiyon yükseltme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
q) Oracle, MS SQL, MySQL, PostgreSQL ve MongoDB veri tabanları “high availibility” konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
r) Elasticsearch, Oracle, MS SQL, MySQL, PostgreSQL ve MongoDB veri tabanları arası veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak.

5. MSSQL Veri Tabanı Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) SQL Server veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
c) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) İleri seviyede TSQL bilgisine sahip olmak,
e) MS SQL “high availibility” konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,
g) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. PostgreSQL Veri Tabanı Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
c) PostgreSQL veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
d) Linux işletim sistemi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) İleri seviyede PL/pgSQL bilgisine sahip olmak,
g) PostgreSQL “high availibility” konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) PostgreSQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,
i) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. MSSQL Veri Tabanı Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) SQL Server veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
c) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) İleri seviyede TSQL bilgisine sahip olmak,
e) MS SQL “high availibility” konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,
g) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. PostgreSQL Veri Tabanı Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
c) PostgreSQL veri tabanı yöneticisi olarak en az 1 (bir) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
d) Linux işletim sistemi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) İleri seviyede PL/pgSQL bilgisine sahip olmak,
g) PostgreSQL “high availibility” konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) PostgreSQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,
i) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Kıdemli Ağ Güvenliği Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 3 (üç) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Ağ yönetimi ve güvenliği alanında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
c) LAN, WAN, Data Center, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
d) Omurga anahtar ve kenar anahtar yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat vb.) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Checkpoint, Fortinet, Palo Alto güvenlik duvarlarından en az ikisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Temel güvenlik sistemlerinin (Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, Eposta Güvenliği Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, DDoS Atak Engelleme Sistemi, Paket Yönlendirme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi) hakkında bilgi ve tecrübeye sahibi olmak,
i) 2016 yılından itibaren (2016 yılı dahil) alınmış Cisco CCNP veya Huawei HCIP sertifikaya sahip olmak,
j) 2016 yılından itibaren (2016 yılı dahil) alınmış Checkpoint CCSE, Fortinet NSE7, Palo Alto PCNSE sertifikalarından en az birine sahip olmak,
k) Tercihen 2016 yılından itibaren (2016 yılı dahil) alınmış CEH (Certified Ethical Hacker) sertifikasına sahip olmak.

10. Ağ Güvenliği Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Ağ yönetimi ve güvenliği alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
c) LAN, WAN, Data Center, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
d) Omurga anahtar ve kenar anahtar yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat vb.) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Checkpoint, Fortinet, Palo Alto güvenlik duvarlarından en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Temel güvenlik sistemlerinin (Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, Eposta Güvenliği Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, DDoS Atak Engelleme Sistemi, Paket Yönlendirme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi) hakkında bilgi ve tecrübeye sahibi olmak,
i) Tercihen 2016 yılından itibaren (2016 yılı dahil) alınmış Cisco CCNA veya Huawei HCIA sertifikaya sahip olmak,
j) Tercihen 2016 yılından itibaren (2016 yılı dahil) alınmış Checkpoint CCSA, Fortinet NSE4, Palo Alto PCNSA sertifikalarından en az birine sahip olmak,
k) Tercihen 2016 yılından itibaren (2016 yılı dahil) alınmış CEH (Certified Ethical Hacker) sertifikasına sahip olmak.

11. Windows Sunucu Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Windows sunucu işletim sistemlerinin yönetimi konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,
c) Etki alanı sunucusu Active-Directory sistemine hakim olmak,
d) Microsoft Exchange Server sistemlerine hakim olmak,
e) System Center Configuration Manager (SCCM) hakkında kurumsal ölçekte deneyimli olmak,
f) System Center Operations Manager (SCOM) hakkında kurumsal ölçekte deneyimli olmak,
g) Windows Sanallaştırma Platformu olan Hyper-V hakkında kurumsal ölçekte deneyimli olmak,
h) Microsoft Windows Server 2012, Internet Information Services (IIS), Windows Server Update Services (WSUS), Domain Name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP) konularında kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak,
i) Shell Scripting kodlama konularına hakim olmak,
j) Storage yönetimi, LUN tahsisi, storage sanallaştırma konularında deneyimli olmak,
k) SAN konfigurasyonu konusunda tecrübeli olmak,
l) Temel network bilgisine sahip olmak,
m) Tercihen son 3 yıl içerisinde alınmış Microsoft Certified Solution Expert (MCSE),
MCSE-Security, Microsoft Certified Solutioun Associate (MCSA) : Windows Server 2016, AllFlash Storage Yönetimi sertifikalarından en az birine sahip olmak.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

 • Adaylar, başvurularını 08/11/2021 – 26/11/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Sağlık Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
 • İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler.

Başvuru için Gerekli Belgeler

 • https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/41828/0/ozgecmisdoc.doc linki üzerinden indirilerek doldurulacak fotoğraflı özgeçmiş,
 • Yabancı Dil (İngilizce) Sınav Sonuç Belgesi (e-Devlette yer almayan ve ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir)
  (Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
 • Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. (e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunan adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur)
 • Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-Devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir.) Mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile mesleki tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir.
 • Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler),
 • Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar,
 • Mülakat sonucunda sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan “akıl ve ruh sağlığı yerindedir raporu” istenilecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi, Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

 • Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak her pozisyon için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır.
 • Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağırılacaktır.
 • Mülakata katılmaya son sırada hak kazanan adaylardan aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.
 • Mülakata katılmaya hak kazanan adayların listesi sbsgm.saglik.gov.tr sitesinde 06/12/2021 – 10/12/2021 tarihleri arasında ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Sınavın Şekli ve Konuları

Sınav sözlü ve uygulamalı mülakat olarak yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Sözlü ve uygulamalı mülakat konuları yukarıdaki genel şartlar (e), (h) ve (i) bentleri ile pozisyonlara uygun olarak özel şartlarda belirtilen konulardır.
d) Adaya özel şartlarda belirtilen bilgi, deneyim ve tecrübeyi ölçmeye yönelik sorular
sorulacaktır.
e) Uygulama mülakatında adaydan bilgisayar başında uygulama yapması istenilecektir.

Sınav Yeri, Tarihi ve Değerlendirilmesi

 • Sözlü ve uygulamalı mülakat 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • Sözlü ve uygulamalı mülakattan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 • Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası oluşturulacaktır.
 • Sözlü ve uygulamalı mülakat 13/12/2021 – 17/12/2021 tarihleri arasında Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Bilkent Çankaya/Ankara adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Merkez Binasında yapılacaktır.
 • Covid-19 salgını nedeniyle sözlü ve uygulamalı mülakat tarihi ertelenebilir, mülakat yapılacak yer Ankara ilinde olmak şartıyla başka bir yerde yapılabilir. Tarih ve yer bilgisinde değişiklik olması halinde sbsgm.saglik.gov.tr internet sitesi üzerinden en az 7 (yedi) gün önce ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sonuçların İlanı ve İşe Başlama

 • Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 15 (on beş) dir.
 • Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak sbsgm.saglik.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylar ayrıca sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
 • Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir.
 • Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
 • Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine varsa ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
 • Sözlü ve uygulamalı mülakatı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Sağlık Bakanlığından 2021 yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

Genel Esaslar

 1. Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.
 2. Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
 3. Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir.
  Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
 4. Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
 5.  2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların resmî kurumlardan alınan Türk soylu olduklarına dair belgeyi başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda
  kaydetmeleri gerekmektedir.
 6. Başvuracak adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir. Genel kura ile
  yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.
 7. Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 15 Eylül 2021 Çarşamba – 27 Eylül 2021 Pazartesi saat 18:00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.
 8. İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.
 9. Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 inci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu
  durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.
 10.  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.
 11. Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.
 12. İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 13.  Belgeleri eksik olan veya hatalı başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 14. Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları yapılacaktır. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Kuraya Başvurabilecek Adaylar ve Aranan Şartlar

 1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
 2. Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan
  eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
 3. İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti
  Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
 5. Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 14 Eylül 2021 Salı günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri
  yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,
 6. Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve e-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)
 7. 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)

Kuraya Başvuramayacaklar

 1. Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler,
 2.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,
 3. Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
 4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar,
 5. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,
 6. 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar,
 7. 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra görevinden ayrılanlar, (PBS üzerinden başvuru yapmış olsalar dahi başvuruları kabul edilemeyecek ve kuraya alınmayacaklardır.)
 8.  Başvuruda bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara göre en üst öğrenim durumuna uygun unvan ve branşta başvuru yapmaları gerekmekte olup, alt öğrenim durumuna göre başvuruda bulunanlar. (Örneğin yan dal uzmanlık tescili bulunan uzman tabiplerin ana dal uzmanlık branşına veya tabip unvanına, uzman tabip tescili olanların tabip unvanına, uzman diş tabibi tescili olanların ise diş tabibi unvanına başvurması halinde başvuruları kabul edilmeyecektir.)

Atamaya Esas İstenen Belgeler

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

 • Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.
 • Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)
 •  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.
 • Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)
 • Mal bildirim formu.
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

Detaylı bilgi için tıklayın.

1 Comment

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*