Karaman Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Personel Alımı 2024

Karaman Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’nda çalışmak isteyen adaylara müjde. Karaman Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Karaman Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Karaman Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Personel Alımı

Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Duyuru

Ceza Muhakemesi Kanununa göre 5 Mart 2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik uyarınca 2022 yılı için Komisyonumuzca düzenlenecek olan tercüman listesinin oluşturmasına esas olmak üzere aşağıda belirtilen diller ve işaret dili alanlarında tercüman tespitine ihtiyaç duyulmuştur.

Listeye Kabul Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 • Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
 • En az ilkokul mezunu olması,
 • Başvuru tarihinde on sekiz yaşını tamamlamış olması,
 • Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
 • Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
 • Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
 • Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,
  gerekir.

Başvuru Yeri ve Şekli

Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenlerin 11 Ekim 2021 tarihinden 31 Ekim 2021 tarihine kadar Karaman Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonuna veya Komisyonumuza gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçe ile şahsen başvurmaları gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden komisyonumuza gönderilecektir. Belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca Komisyonumuza ulaştırılacaktır. 31 Ekim 2021 tarihinden sonra verilen dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru dilekçesine Komisyonca istenilen belgeler eklenir. Başvuru dilekçesinde ayrıca bilirkişiye ait banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

Başvuru Belgesine Eklenecek Belgeler

Başvuru dilekçesine;

 • T.C. kimlik numarası beyanı,
 • Adrese dayalı nüfus kayıt örneği
 • Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
 • İki adet vesikalık fotoğraf,
 • Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, eklenir.

Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvurular, komisyon tarafından 12/11/2021 tarihine kadar değerlendirilerek başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin listeye kabul şartlarına haiz olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilecektir, talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste 18/11/2021 tarihinde Karaman Adliyesi ilan panosuna asılarak 7 gün süreyle ilan edilecektir. Tercüman listesine girmeye hak kazananların yeminleri 29 Kasım 2021 günü saat 14:30’da Karaman

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*