Adalet Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Adalet Bakanlığı 23 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Yapacak

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6’ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 25 (yirmi beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Başvuru Genel Şartları

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece D1 ve D2 Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir),
 4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),
 5. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 6. Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

Başvuru yapılabilecek pozisyonlar

 • Kıdemli Yazılım Mimarı
 • Kıdemli Yapay Zekâ Mimarı
 • Kıdemli Sistem Mimarı Kıdemli Bilgi Güvenliği Mimarı
 • Kıdemli Çözüm Mimarı
 • Kıdemli Java Yazılım Geliştirme Uzmanı
 • Kıdemli Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı
 • Kıdemli Sistem Uzmanı (Windows)
 • Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı
 • Java Yazılım Geliştirme Uzmanı
 • Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı
 • Net Yazılım Geliştirme Uzmanı
 • Network (Ağ) Uzmanı
 • Sistem Uzmanı
 • Windows Sistem Uzmanı
 • Veri Tabanı Güvenliği Uzmanı
 • SIEM Uzmanı
 • Sızma ve Zafiyet Test Uzmanı
 • Önyüz Geliştirme Uzmanı
 • Yazılım Geliştirme Uzmanı
 •  Java Yazılım Geliştirme Uzmanı
 • Web Önyüz Geliştirme Uzmanı
 •  Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı
 • Sistem Uzmanı
 • Network (Ağ) Uzmanı
 • Sızma ve Zafiyet Test Uzmanı
 • İletişim Sistemleri Geliştirme Uzmanı
 • Disk Sistemleri Uzmanı

Detaylı bilgi için tıklayın.

Adalet Bakanlığı 23 Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Alımı Yapacak

Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak suretiyle, her bir dil unvanı için boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından, Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre 10 İngilizce, 8 Fransızca ve 5 Almanca dilinde mütercim-tercüman alınacaktır.

Başvuru Şartları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,
 • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca bölümlerinin en az birinden (B) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü itibarıyla iki yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,
 • 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden ilan edilen pozisyonun 10 katı aday arasına girecek yeterlikte puana sahip olmak.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 202 Sözleşmeli Personel Alacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin 8’inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sözlü sınav ile aşağıda belirtilen unvan ve sayıda personel alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 3. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
 4. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

Detaylı bilgi için tıklayın.

Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı 1.287 Temizlik Görevlisi Alacak

Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere; EK-1 listede yeri, sayısı ve meslek adı belirtilen, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi olarak 1.287 temizlik görevlisi alınacaktır.

Detaylar için tıklayın.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 58 Temizlik Görevlisi Alacak

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İzmir/Menemen R Tipi ve Elazığ R Tipi Ceza İnfaz Kurumları ile Ankara, Denizli, İstanbul ve Kahramanmaraş Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Eğitim Merkezleri’nde istihdam edilmek üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ile bu kanuna dayanılarak çıkartılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılacak 58 temizlik görevlisi (EK-1) sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Detaylar için tıklayınız.

Adalet Bakanlığı 155 Sürekli İşçi Alacak

Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ile Ankara, Rize ve Yozgat Personel Eğitim Merkezlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile Kontenjan Dağılımı Tablosunda belirtilen şekilde 155 sürekli işçi (temizlik görevlisi) alımı yapılacaktır.

Detaylar için tıklayın.

Adalet Bakanlığı 237 Sözleşmeli Personel Alacak

Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak. Adaylar başvurularını E-Devlet platformu üzerinden, 22.02.2021 – 12.03.2021, saat 23:59:59’a kadar yapabilecek. İlanın genel şartları arasında lisans mezunları için 2020 KPSS’den KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 KPSS’den KPSSP93, ortaöğretim mezunlarında 2020 KPSS’den KPSSP94 puan türlerinde 70 ve üzeri alınması da bulunuyor.

Adalet Bakanlığı 814 Sözleşmeli İcra Kâtibi Alacak

Adalet Bakanlığı 814 sözleşmeli icra kâtibi alacak. Başvurular E-Devlet platformu üzerinden, 23.02.2021 – 12.03.2021 tarihleri arasında, saat 23:59’a kadar yapılacak. Uygulamalı-sözlü sınava Lisans mezunları için 2020 KPSS’den KPSSP3, ön-lisans için 2020 KPSS’den KPSSP93 ortaöğretim için KPSSP94 türünden 70 ve üzeri alanlar başvurabiliyor.

Adalet Bakanlığı 5075 Sözleşmeli Personel Alacak

Adalet Bakanlığı 5075 sözleşmeli personel alacak. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular, 23.02.2021-12.03.2021, saat 23:59:59’a kadar gerçekleştirilecek. Adayların Uygulamalı-sözlü sınava başvurması için 2020 KPPS sınavında; Lisans mezunlarının KPSSP3 türünde, ön lisans mezunlarının KPSSP93 türünde; ortaöğretim mezunlarının KPSSP94 türünde en az 70 ve üzeri almış olması gerekiyor.

Adalet bakanlığı personel alım ilanı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular e-Devlet üzerinden 23 Şubat-12 Mart tarihleri arasında saat 23.59’a kadar “www.turkiye.gov.tr” adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranı kullanılarak gerçekleştirecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

e-Devlet Adalet Bakanlığı iş başvurusu için tıklayınız.

Adalet Bakanı Gül çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alınacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı personel alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Adalet Bakanlığı personel alım ilanına nasıl başvurulur? e-Devlet Adalet Bakanlığı iş başvurusu yapma..

2 yorum

 1. Merhaba 6 yıl Uzman Çavuşluk yaptım. Kendi isteğimle istifa ettim şuan boştayım işe ihtiyacım var ilgilenirseniz sevinirim.0542 570 56 61 AYRICA SRC BELGEM BİLGİSAYAR SERTİFİKAM VAR.

 2. 01.09.1990 ÜNYE doğumluyum istanbul anadolu yakasnda ikamet ediyyorm.. 1.77 61 kloym.. 2009 imam hatip lisesi mezunuyum. askerliğimi yaptım.. 0541 910 03 29.. silahlı güvenlik kartm varr. görev almak isterimm. tesekkürler….

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*