Adalet Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Adalet Bakanlığı’nda çalışmak isteyen adaylara müjde. Adalet Bakanlığı bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Adalet Bakanlığı personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları

2022 Tercüman Bilirkişi Listesi Başvuru Duyurusu

04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 202. maddesine dayanılarak 28578 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 1. ve 2. Maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanunun 202. maddesi gereğince soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının, kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütaalanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının, Türkçe’ye çevrilmesi için oluşturulacak Osmaniye Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek 2022 yılı tercüman bilirkişi listesine başvurmak için başvuru tarihi, istenen belgeler ve kabul şartları aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Şartları

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
 3. En az ilkokul mezunu olmak
 4. Başvuru tarihinde 18 yaşım tamamlamış olmak
 5. Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile, Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
 6. Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olmak,
 7. Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
 8. Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

Başvuru Usulü

Başvuru Yeri : Tercüman olarak görev yapmak isteyenlerin www.osmaniye.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneği, dil beyanı ve diğer istenen belgelerle birlikte şahsen Osmaniye Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı’na başvurmaları veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle burada belgelerin asılları gösterilip onaylattırılarak mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları vasıtasıyla APS ile 01 Kasım 2021 tarihi mesai bitimine kadar Osmaniye Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.
01 Kasım 2021 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru Tarihi : Tercüman bilirkişi olarak listeye kaydolmak isteyenlerin başvurulan 15 Ekim 2021 Cuma günü başlayıp, 01 Kasım 2021 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. T.C. kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belgenin fotokopisi( nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport)
 3. Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
 4. Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
 5. İki adet vesikalık fotoğraf
 6. Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği
 7. Sabıka kaydı.
 8. Başvuru kabul şartlarından 6. maddede belirtilen disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge

Bir önceki yıla ait Bilirkişi Listesinde kayıtlı olanların, (1), (2), (3),(5),(7) ve (8) maddelerdeki belirtilen belgelerle yeniden müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvuru dilekçesinde banka şubesi ve IBAN numarası bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

 1. Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.
 2. Başvurular, komisyon tarafından 30 Kasım 2021 tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması va da başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin REDDİNE karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine ilanen tebliğ olunur.
 3. Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.

Yemin

Listeye kabul edilenlere, 03/12/2021 günü saat 10:00 ila 12:00 arasında, mazeretli olup belirtilen tarihte yemin edemeyenlere ise 10/12/2021 günü saat 10:00 ila 12:00 saatleri arasında “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” 10. maddesi hükmü gereğince Osmaniye Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından Osmaniye Adliyesi toplantı salonunda yemin ettirilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

2022 Yılı Tercüman Listesine Başvuru Duyurusu

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuz tarafından, “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca TERCÜMAN Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Amasya İli hudutları (ilçeler dahil) çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan CEZA MAHKEMELERİ VE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINDA:

 • Soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının,
 • Kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sağının kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmanın,
 • Türkçeye çevrilmesi için 2022 yılı tercüman listesi oluşturulacaktır.

Tercümanlık Alanları

 • İşaret Dili,
 • Türkçe dışındaki tüm yabancı diller.

Başvuru Listeye Kabul Şartları

Listeye kayıt olabilmek için tercümanın:

 •  Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olması,
 • Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
 • En az ilkokul mezunu olması,
 • Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,
 • Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
 •  Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
 • Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
 • Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler

Başvuru Dilekçesine:

 •  T.C. kimlik numarası beyanı,
 •  Banka iban numarası ve şube adı,
 •  Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
 • Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
 • İki adet vesikalık fotoğraf,
 • Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği eklenir.
  Bir önceki yıla ait tercümanlık listesinde kayıtlı olanlar; Tercümanlık Başvuru Formu ve 1 adet fotoğraf getirmesi yeterlidir.

Başvuru Usulü

Başvuru Yeri : Amasya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı.
Başvuru Dilekçesi : Amasya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığından veya www.amasya.adalet.gov.tr adresinden temin edilebilir.
Başvuru Tarihi : Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları: 28 Ekim 2021 günü mesai bitiminde sona erer. Bu tarihten sonra Komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru Dilekçesinde Ayrıca : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarasının ve Banka İBAN numarası ile Banka Şubesinin belirtilmesi gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

 1.  Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.
 2. Başvurular, Komisyon tarafından 30/11/2021 tarihine kadar değerlendirilerek, listeye kabul şartlarını taşımayan ve başvuru dilekçesine eklenmesi istenilen belgeleri eksik olanların talebinin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar www.amasya.adalet.gov.tr adresinde ilanen tebliğ olunur.
 3. Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste 01/12/2021 Çarşamba gününden itibaren en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve www.amasya.adalet.gov.tr adresinde ilan edilir.

Yemin ve Etik İlkeler

 1.  Tercüman olarak kabul edilenlere 10/12/2021 Cuma günü saat:10.00’da 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Amasya Adliyesi konferans salonunda yeminleri yaptırılacaktır.
 2. Tercümanlar görevlerini yaparken aşağıdaki etik ilkelere uygun davranmak zorundadırlar.
 3. Bağımsızlık,
 4.  Tarafsızlık,
 5.  Dürüst davranma ve doğruyu söyleme,
 6.  Görevini bizzat yerine getirme,
 7.  Sır saklama,
 8. Temel yargılama ilkelerine uygun davranma.

Listelerin İlanı

 1.  Yemin eden tercümanlardan oluşan listenin bir örneği 31/12/2021 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, mahkemelere de duyurulmak üzere Merkez ve Mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilir. Liste adliye divanhanesine asılarak ayrıca ilan edilecektir.
 2. Komisyonlarca hazırlanarak Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilen listeler birleştirilerek Yargı Mevzuatı Bülteni ve elektronik ortamda yayımlanacaktır.
  İlan olunur. 31/08/2021

Detaylı bilgi için tıklayın.

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Çözümleyici Alımı Yapacak

Bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 1/c bendi doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla her bir grup için 10 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 8 çözümleyici pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

Notlar

Adaylar başvurularını 13/09/2021-24/09/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız internet adresinde www.adalet.gov.tr yer almaktadır. Ayrıca adaylar sınava ilişkin
bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mühendis Alımı Yapacak

Bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020 KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir grup için 3 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 18 Mühendis pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

Notlar

Adaylar başvurularını 13/09/2021-24/09/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız internet adresinde www.adalet.gov.tr yer almaktadır. Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Personel Alacak

Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere; Ek-1’de yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 14 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Aşçı, 2 Biyolog ile 6 Sağlık Teknikeri (Otopsi) kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

Genel Şartlar

 1.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Son başvuru günü olan 27 Ağustos 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
 3. Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 4. 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
 5. 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 6. Kamu haklarından mahrum olmamak,
 7. Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
 8. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

Başvuru Yeri ve Şekli

Başvurular  Kariyer  Kapısı  https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr  adresi  üzerinden  yapılacaktır.  Kariyer   Kapısı  üzerinden  yapılan  başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adaylar her bir kadro için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru Tarihleri

Başvurular 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 10:00’da başlayıp, 27 Ağustos 2021 Cuma günü saat 23:59 itibarıyla sona erecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların KPSS P3 ve KPSS P93 puanları esas alınarak en  yüksek puandan başlayarak en düşük puana  göre  sıralama  yapılacaktır.  Bu  sıralama  sonucunda  ilan  edilen  kadro  sayısının  3  katı  kadar  sıralamada  yüksek  sırada  bulunan  aday,  sözlü  sınava girmeye hak kazanacaktır.

Başvuru  ve  işlemler  sırasında  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  veya  eksik  evrak  verdiği  sonradan  tespit  edilen  adayların  müracaatları  kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Başvuru  sonuçları  ve  sınav  sonuçları  Adli  Tıp  Kurumu’nun  internet  sitesinden  yayınlanacaktır.  Ayrıca,  adaylar  sınava  ilişkin  bilgilerini  Kariyer Kapısı  üzerinden  görüntüleyebilecektir.  Yayımlanacak  duyuru,  ilan  ve  bilgilendirmeler  tebligat  mahiyetinde  olacağından,  adaylara  ayrıca  bir  tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü Sınav Yeri, Tarihi ve Saati

İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler’de bulunan merkez binasında yapılacak olup, sözlü
sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

3 yorum

 1. 01.09.1990 ÜNYE doğumluyum istanbul anadolu yakasnda ikamet ediyyorm.. 1.77 61 kloym.. 2009 imam hatip lisesi mezunuyum. askerliğimi yaptım.. 0541 910 03 29.. silahlı güvenlik kartm varr. görev almak isterimm. tesekkürler….

 2. Merhaba 6 yıl Uzman Çavuşluk yaptım. Kendi isteğimle istifa ettim şuan boştayım işe ihtiyacım var ilgilenirseniz sevinirim.0542 570 56 61 AYRICA SRC BELGEM BİLGİSAYAR SERTİFİKAM VAR.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*