Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nda çalışmak isteyen adaylara müjde. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Personel Alımı ve İş İlanları

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Açıktan Personel Alımı Yapacak

Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak  yürürlüğe  giren,  Yüksek  Seçim  Kurulu  Memur  Sınav,  Atama,  Yer  Değiştirme  ve  Nakil Yönetmeliği  kapsamında  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4/A  maddesine  göre  (kadrolu)  ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.

Başvuru Zamanı, Şekli, Yeri ve Diğer Hususlar

Başvuru Tarihi: Başvurular  07.10.2021  tarihinde  saat  09.00’da  başlayıp,  18.10.2021  tarihinde mesai bitimi itibariyle (saat 17.00) sona erecektir.

Başvuru Şekli: Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr)

 • İlanda  belirtilen  şartlara  uygun  olmayan  başvurular  ile  posta  veya  diğer  iletişim  kanallarıyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru  işlemini  uygun  şekilde  yaparak  tamamlayan  adaylara  başvuru  kayıt  numarası sistem   tarafından   otomatik   olarak   verilecektir.   Adaylar   yalnızca   bir   unvan   için   başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
 • Şoför  unvanına  başvuracak  adayların,  geçerlilik  süresi  dolmamış  B  sınıfı  sürücü belgesi örneğini başvuru formunu doldururken ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.
 • Sözlü  sınava,  ilanda  belirtilen  Kamu  Personel  Seçme  Sınavı  (KPSS)  puan  türlerinden  en yüksek  puanı  alan  adaydan  başlamak  suretiyle  ve  ilk  defa  açıktan  atama  yapılacak  kadro sayısının  beş  katı  aday  çağırılacaktır.  Son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  birden  fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.
 • Sıralamalar unvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır.
 • Müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar lisans mezunları için KPSSP3 puan türü, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türü, lise mezunları için ise KPSSP94 puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak tek bir liste halinde puan sıralamasına tabi tutulacaktır.
 • Sözlü  sınava  girmeye  hak  kazanan  adayların  ad  ve  soyadları  ile  sınav  yerleri,  sözlü  sınav tarihinden  en  az  on  beş  gün  önce  Yüksek  Seçim  Kurulu  resmi  internet  sitesinde  ilan  edilmek suretiyle  duyurulacaktır.   Bu   ilan   tebliğ   hükmünde   olup   ayrıca   adaylara   yazılı   bildirimde bulunulmayacaktır.
 • Sözlü  sınava  adaylar  “fotoğraflı  ve  onaylı  bir  kimlik  belgesi  (T.C.  Kimlik  Numaralı  Nüfus Cüzdanı/  T.C.  Kimlik  Kartı/  T.C.  Kimlik  Numaralı  Sürücü  Belgesi/  Geçerli  Pasaport’tan  bir tanesi)” ile girebileceklerdir.
 • Taşra  teşkilatı  Zabıt  Katibi  kadroları  için  sözlü  sınava  katılacak  adayların  ilan  edilen yerlerden 30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçelerini sözlü sınav günü Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Sözlü  sınavda;  atanılacak  kadronun  gerektirdiği  mesleki  bilgi  düzeyi  (50  puan),  Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi bilgi düzeyi (15 puan), genel kültür bilgi düzeyi (15 puan) ile özgüveni, bilimsel  ve  teknolojik  gelişmelere  açıklığı,  temsil  kabiliyeti,  bir  konuyu  kavrama  ve  ifade yeteneği  konularından  (20  puan)  olmak  üzere,  toplam  100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.
 • Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

 • Türk vatandaşı olmak,
 • İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen  bir  suçtan  dolayı  bir  yıl  veya  daha  fazla  süreyle  hapis  cezasına  ya  da  affa uğramış  olsa  bile  devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  Anayasal  düzene  ve  bu  düzenin işleyişine  karşı  suçlar,  zimmet,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik, düzeni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat karıştırma,   suçtan   kaynaklanan   malvarlığı   değerlerini   aklama   veya   kaçakçılık suçlarından mahkum olmak,
 • Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan türlerinden en az 70 puan almışolmak,

Özel Şartlar

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Zabıt Katibi kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Şoför kadrosuna atanabilmek için;

 1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 2. Geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*