Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021


sanayi-ve-ticaret-bakanligi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı personel alımı yapacak!

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iş başvurusu yaparak sizde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ın gücünden güç alabilirsiniz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı personel alımı haberlerinin yanı sıra bazı ilan sitelerinde yer alan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı eleman alımı ilanlarını sizler için burada paylaşmaya devam edeceğiz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı insan kaynakları departmanının yaptığı açıklama şu şekilde:

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINDAN
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.
“657sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi hükmü” ile “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Bakanlığımız taşra teşkilatı bünyesindeki aşağıda belirtilen Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerindeki toplam (107) adet sözleşmeli personel pozisyonuna, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Bakanlığımızca yerleştirme yapılacaktır.
A)      ADAYLARDA ARANILAN NİTELİK VE ŞARTLAR
 
1)       Türk vatandaşı olmak,
2)       Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3)       Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4)       Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veyahut da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5)       657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6)       Üniversitelerin, Mühendislik Fakültelerininmakine, inşaat, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri ve bilgisayarbölümlerinden mezun olmak,
7)       (B) grubu kadrolar için 10–11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) P3 puan türünde en az (70) ve üzerinde puan almak,
8)       Son başvuru tarihi itibariyle (30) yaşını doldurmamış olmak,
B)   BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR
1)       Başvurular; en geç 20 Aralık 2010 günü saat 23.59’a kadar, Bakanlığımızın resmi internet sitesinde yayımlanan (www.sanayi.gov.tr.) başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak elektronik ortamda Bakanlığımıza gönderilerek yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve işleme konulmayacaktır.
2)       Elektronik ortamda doldurulan başvuru formunun çıktısı alınarak saklanacak, sonuçlar açıklandıktan sonra yerleştirilen adaylar başvuru formunu imzalı ve fotoğraflı olarak Bakanlığımıza teslim edeceklerdir.
3)       İlan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarından en fazla (2) İl Müdürlüğündeki pozisyon veya pozisyonlar için tercih yapılabilir.
4)       Her İl Müdürlüğündeki sözleşmeli personel pozisyon sayısının (2) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5)       Yerleştirme sonuçları, Bakanlığımızın resmi internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr.) ilan edilecek olup, asil veya yedek olarak yerleştirilen adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
6)       Aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan adayların başvuruları ile gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
7)       Bakanlığımızda yeni göreve başlayacak sözleşmeli Mühendislerin aylık brüt ücreti 2.103,00 TL olup, 476,42 TL ek ödeme ile birlikte aylık net ücreti yaklaşık 1.895,17 TL’dir. (Aile yardımları hariç)
C)      BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMİ
1)       Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerindeki ilan edilen pozisyon sayısına göre mühendislik branşları dikkate alınmaksızın en yüksek puandan başlanmak üzere İl bazında yapılacaktır.
2)       Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlara, mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olanlara, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
3)       Yedek adayların atanma hakları yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Görevine hiç başlamayan ya da başladıktan sonra görevinden istifaen ayrılan adayların yerine yedekleri çağırılacaktır.
D)   ATAMA AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER
1)       Elektronik ortamda doldurulan başvuru formu çıktısının imzalı ve fotoğraflı örneği,
2)       Aday tarafından imzalanan hizmet sözleşmesi,
3)       Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da okul onaylı örneği,
4)       KPSS sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı,
5)       Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal veya sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının % 40 ve üzerinde özürlü olmadığına dair yazılı beyanı,
6)       Son altı ay içerisinde cepheden çekilmiş (4) adet vesikalık renkli fotoğraf,
7)       Mal bildirim beyannamesi,
8)       Etik sözleşmesi,
Adres ve iletişim bilgileri
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı
Söğütözü Eskişehir Yolu 7. Km.
No: 154 Kat:9 Oda No:920
Çankaya/ANKARA
Tel          : 0 (312) 201 57 33–34
E-posta : sozlesmelipersonel@sanayi.gov.tr

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*