Ordu Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

fatgpt

Ordu Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Ordu Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Ordu Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Ordu Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Ordu Üniversitesi Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) Alım İlanı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020-KPSS (B grubu) puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli destek personeli (temizlik) alımı yapılacaktır.

Başvuru Genel Şartları

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 2. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten alenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 3. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
 4. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak,
 5. Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
 6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 7. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi bulunmamak.

Başvuru Özel Şartları

 • Ortaöğretim veya Önlisans mezunu olmak,
 • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru için Gerekli Olan Belgeler

 1. Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (https://pdb.odu.edu.tr/Page/57/formlar) adresinden ulaşabilirsiniz.
 2. T.C Kimlik Kartı fotokopisi, (tek sayfada önlü-arkalı),
 3. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),
 4. 2020-KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
  – Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSSP94 puanı
  – Önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 puanı

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Adaylar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen ya da posta yolu ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır.

Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Posta ile başvuran adayların başvurularının yanlış birime veya adrese teslim edilmesinden ve postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

fatgpt

Değerlendirme

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4’üncü maddesi (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ve özel şartları taşıyan, verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 2020-KPSS (B) grubu Ortaöğretim için KPSSP94 ve Önlisans için KPSSP93 puan türü sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yerleştirme işlemi yapılacaktır.
 2. Sözleşme imzalamaya hak kazanan ortaöğretim mezunu 10 asıl ve önlisans mezunu 5 asıl aday ile aynı sayıda yedek aday isim listesi, Üniversitemiz https://www.odu.edu.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecek olup, duyuruda istenilen belgeler, belirtilen tarihe kadar Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla teslim edilecektir. Adaylara ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.
 3. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereği sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırması sonucuna göre adaylar sözleşme imzalamak üzere davet edilecektir. Adaylarla, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporunu (görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığına dair) ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme imzalanacaktır.
 4. Sözleşme imzalamaya hak kazandığı halde ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde müracaat etmeyenlerin, arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların, sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanların ve ilanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların bulunması halinde, yerlerine en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yedek adaylar yazılı tebligatla sözleşme imzalamaya davet edilecektir.
 5. Sözleşme imzalayan personel, il merkezi veya ilçelerde bulunan Üniversitemize bağlı kampüs ve birimlerde temizlik görevlisi olarak hizmet edeceklerdir.
 6. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
  Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 7. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Temizlik Personelinin Görevleri

 1. Üniversitenin ve bağlı birimlerin kapalı mekânlarının ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak kullanım alanlarını süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz vb. yerleri silmek,
 2. Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve belirlenen alanlara taşımak,
 3. Tuvaletleri günlük ve gerekli oldukça ilgili temizlik malzemesi ile yıkamak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak, lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek, aynaları ve muslukları silmek,
 4. Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak,
 5. Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
 6. Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
 7. Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,
 8. Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Ordu Üniversitesi, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Adaylardan İstenen Belgeler

 • Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış veya e- devlet üzerinden alınmış karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 1 adet fiziki dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
 • Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış veya e- devlet üzerinden alınmış karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin suretleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, yabancı dil sınav sonuç belgesi ile yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 1 adet fiziki dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Genel Şartlar

 • Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
 • Profesör adaylarının, Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesinin 9. maddesinin (a) fıkrası uyarınca her bir doçentlik temel alanı için asgari koşulların sağlandığına ilişkin bildirim beyannamesi ile başlıca araştırma eseri beyan formunu doldurmaları gerekmektedir.
 • Adayların yayın dosyalarında sundukları ulusal ve uluslararası makale ile bildirilerin yayınlandığı dergilerin indekslerini gösteren belgeleri dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
 • Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 • Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların uzmanlık belgelerini sunmak kaydıyla mecburi hizmet yükümlülüklerinin en geç üç ay içinde bitireceklerini belgelendirmeleri zorunludur.
 • Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

MAKALE YAZARAK PARA KAZAN

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*