Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Ni̇ğde Ömer Hali̇sdemi̇r Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamı yapılacak.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulama sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 2 (iki) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
2020 KPSS (P3) puanının (geçerliliği kabul edilen) %70’i (yüzde yetmiş) ile İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulama sınavına çağrılacaktır. KPSS (P3) puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS (P3) puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın
yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak sözlü/uygulama sınav sonucunda oluşacak kontenjan sayısına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece iki kat için başvuru yapabilir.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, üç kat ve üzeri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,
f) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te yer alan hükümleri
kabul etmek,

B- ÖZEL ŞARTLAR :
B.1. Kıdemli Yazılım Uzmanı (A) (1 kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme ücret
tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir.)
a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 10.000 (on bin) kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde yazılım uzmanı olarak en az on (10) yıl
çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek,
c) C# programlama dilini ve .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede bilmek (Bu dil ile yazılım geliştirmede en az 10 yıl tecrübeli olmak),
d) Uygulama sunucularında Load balancing (yük dengeleme-dağıtma) konularında deneyim sahibi olmak,
e) SQL Server veri tabanı yönetimi konusunda en az 10 (on) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
f) SQL Server Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) İleri seviyede TSQL bilgisine sahip olmak,
h) MS SQL \”high availibility\” konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım
(ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,
j) MSSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştirmiş olmak ve bunu belgelendirmek,
k) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m) Üniversite Öğrenci Bilgi Sistemleri projelerinde tecrübe sahibi olup, yazılım geliştirme yapmış olmak ve bunu belgelendirmek, n) Siber olaylara müdahale ekibi eğitimi almış olmak,
o) Bilgi güvenliği Yönetim Sistemi hakkında eğitim almış olmak.
B.2. Kıdemli Yazılım Uzmanı (B) (1 kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir.)
a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az
10.000 (on bin) kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde yazılım uzmanı olarak en az on (10) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek,
c) C# programlama dilini ve .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede bilmek (Bu dil ile yazılım geliştirmede en az 10 yıl tecrübeli olmak),
d) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
e) ASP.NET MVC, ASP.NET Core MVC, Web API teknolojilerini iyi derecede bilmek, bu teknolojilerle uygulama geliştirmek ve bunu belgelendirmek, f) .NET Core ile en az 2 adet kurumsal uygulama geliştirmiş olmak ve bunu
belgelendirmek,
g) Javascript frameworkleri (Angular, React, VueJS vb), HTML, CSS gibi Front-End
teknolojileri konusunda tecrübeli olmak,
h) MSSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştirmiş olmak ve bunu belgelendirmek,
i) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GitHub, vb) kullanmış olmak,
j) Uygulama sunucusu (IIS, Apache) hakkında bilgi sahibi olmak,
k) Nesne yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma
kavramları hakkında bilgi sahibi olmak,
l) Siber olaylara müdahale ekibi eğitimi almış olmak,
m) Bilgi güvenliği Yönetim Sistemi hakkında eğitim almış olmak,
n) Personel Bilgi Sistemleri projelerinde tecrübe sahibi olup, yazılım geliştirme yapmış
olmak ve bunu belgelendirmek.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvuru Başlangıç Tarihi : 23 Eylül 2022
Başvuru Bitiş Tarihi : 07 Ekim 2022
Başvurular, https://www.ohu.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırılarak ve imzalanarak aşağıda sayılan belgelerle birlikte 07 Ekim 2022 tarihi mesai bitimine kadar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Merkez Yerleşke, Bor Yolu Üzeri, Niğde, 51240 adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonundan birine başvuruda
bulunacaktır. Aynı anda birden fazla başvuru kabul edilmeyecektir.

3. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
a) Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu, (Üniversitemiz internet sayfasından
temin dilecektir.)
b) İki adet vesikalık fotoğraf,
c) Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi,
d) Özgeçmiş belgesi,
e) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Üniversitemizce onaylanacaktır, (Eğitimini yurt dışında
tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)
f) GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
g) GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler)
h) KPSS (P3) puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi,
(KPSS (P3) puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS (P3) puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir.)
i) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi
puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.) (Belgesi olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli
adayın yabancı dil puanı 0 olarak dikkate alınacaktır.)
j) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
k) Adli sicil kaydı,
l) Her bir pozisyon için tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler, (Onaylı hizmet dökümü v.b. belgeler),
Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.
Şahsen başvuruda bulunacak adayların başvuru belgeleri, asılları ibraz etmek şartıyla üniversitemizde onaylatabilecektir. Gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması durumunda ilgililer hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilecektir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Genel ve özel şartları taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSS (P3) puanının %70 i (yetmiş) ile yabancı dil puanının %30 u (otuz) toplamı esas alınarak sözleşme yapılacak her pozisyon için ayrı başarı listesi oluşturulacaktır.
Başarı listesine göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday sözlü/uygulama sınavına çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Sözlü/uygulama sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://www.ohu.edu.tr
adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ, SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
a) SINAVIN ŞEKLİ:

Sınav sözlü/uygulamalı olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir.
Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

b) SINAV KONULARI:
Özel şartlar bölümündeki konular.

c) SINAV YERİ VE TARİHİ:
Sözlü/uygulamalı sınav 24 Ekim 2022 tarihinde saat 10:00’da Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır.

6. DEĞERLENDİRME
Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

7. SINAV SONUÇLARININ İLANI
a) Sınav sonuçları sınav komisyonunca http://www.ohu.edu.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
b) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları
olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşmede belirtilen süre içerisinde işe başlamayan veya işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden
herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

8. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla
mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. İlan olunur. 
Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*