Karamıkkaracaören Belediyesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Karamıkkaracaören Belediyesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Karamıkkaracaören Belediyesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Karamıkkaracaören Belediyesi alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Karamıkkaracaören Belediyesi Personel Alımı ve İş İlanları

Karamıkkaracaören Belediye Başkanlığından Sürekli İşçi Alım İlanı

KARAMIKKARACAÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.
Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır.
Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Adayların başvurularını, www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapmaları gerekmektedir.
Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

Açıklamalar

 1. İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D Maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen unvanlarda noter kurası yöntemiyle “sürekli işçi” alınacaktır.
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 3.  KARAMIKKARACAÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ALINACAK OLAN SÜREKLİ İŞÇİ NOTER KURASI USULÜNE TABİ TALEPLERDEN; Kar Temizleme Makinesi Operatörü mesleğindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından KARAMIKKARACAÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA gönderilmesine müteakip Türkiye
  İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 4 (dört ) katı asıl ve 4 (Dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır.
  Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri KARAMIKKARACAÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI web sayfasında http://karamikkaracaoren.bel.tr/ ilan edilecektir.
 4. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Karamıkkaracaören Belediye Başkanlığının internet adresinde ilan edilecektir. (http://karamikkaracaoren.bel.tr)
 5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’nci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
 6. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini KARAMIKKARACAÖREN BELEDİYE BAŞKALIĞININ internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir. (http://karamikkaracaoren.bel.tr)
 7. Noter Kurası sonucuna göre KARAMIKKARACAÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI alımı için alınacak olan sürekli işçilerin görev yerleri, KARAMIKKARACAÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından belirlenecektir.
 8. Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecektir.

Genel Başvuru Şartları

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 4. Deneme süresi bir ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
 5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
 6.  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9. maddesinde “Talebin ilanından itibaren, adaylara (5)(1) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)
 7. Başvuran adaylar, KARAMIKKARACAÖREN BELEDİYE BAŞKALIĞINDA diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 8. 18 yaşını tamamlamış olmak, 46 yaşından gün almamış olmak.
 9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)
 10. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Özel Şartlar

 1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
 2. En az öğrenim seviyesi: İlköğretim – En çok öğrenim seviyesi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi) öğrenim seviyesi aralığında olacaktır.
 3. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Kar Temizleme Makinesi Operatörü Belgesine Sahip Olmak
 4. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İş Makinası Bakım ve Onarım Sertifikasına Sahip Olmak
 5. D Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Kura/Sözlü Mülakat İşlemi, Kura/Sözlü Mülakat Tarihi, Yeri ve Sonuçların Açıklanması

1. Kura işleminin/Sözlü Mülakat 20/12/2021 tarihinde Pazartesi günü saat 09:00’da KARAMIKKARACAÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca KARAMIK KARACAÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞININ internet adresi üzerinden (http://karamikkaracaoren.bel.tr) duyurulacaktır.

Kura/Sözlü Mülakat İşlemi Sonucunda Sınava Girmeye Hak Kazanan Asil Adaylardan İstenilen Belgeler, Teslim Tarihi ve Yeri

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
 3.  Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 4. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 7.  SGK’ den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı)
 8.  D Sınıfı sürücü belgesi
 9. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Kar Temizleme Makinesi Operatörü Belgesi
 10. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İş Makinası Bakım ve Onarım Sertifikası

Atama İşlemleri

Karamıkkaracaören Belediye Başkanlığına Alınacak Adaylardan 

 1. Noter kurası/Sözlü Mülakat ile atanmaya hak kazananlar için yapılan belge kontrolü sonucunda noter kurası sonucuna göre işe alınması uygun görülen asıl adaylar istenilen belgeleri şahsen KARAMIKKARACAÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA teslim edecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekâletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.
 2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
 3. Yapılacak olan alım 1 (Bir) ay deneme süreli olup bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
 4. Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir.
 5. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*