Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Personel Alımı 2023

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Personel Alımı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 12 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Kahramanmaraş İli ve İlçelerindeki Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı birimlerde istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 12 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
 3.  Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış olmak).
 4.  Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
 5.  Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
 6. 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.
 7.  Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
 9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 10.  17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacaktır.

Özel Şartlar

Koruma ve Güvenlik Görevlisi:

 1. Aday 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Boy ve kilo tespitini sağlık kuruluşundan belgelemek)
 2. Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
 3.  7/24 Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
 4. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren
  adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Başvurular; ilanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)
Başvuru Başlangıç : 01/11/2021
Başvuru Bitiş : 15/11/2021

Başvuruda İstenen Belgeler

 1. Başvuru Formu (https://www.istiklal.edu.tr/pdb/belgeler-ve-formlar) adresinden temin edilecektir. Bilgisayar ortamında doldurulup, ıslak imzalı olarak pdf formatında taratılıp tekrar sisteme yüklenecektir.)
 2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır.)
 3. Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
 4. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi , (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
 5. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 6. Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı)
 7. Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/sertifika.
 8. Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı)
 9. Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

2020 KPSS puan sıralamasına, puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayın ismi başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on) iş günü içerisinde https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir.
İlan edilen kadronun 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz https://www.istiklal.edu.tr/ adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren belirtilen süre içerisinde istenilen belgeler ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

Atanmaya hak kazanan adaylardan zamanında başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alım İlanı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Kadrolarına Başvurularda İstenilenler:

 1. Dilekçe (https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresindeki öğretim elemanlarına ait olan dilekçe indirilip, bilgisayar ortamında doldurulup, ıslak imza ile imzalanıp, taratılarak tekrar sisteme yüklenecektir.)
 2. Özgeçmiş
 3.  Bilimsel Çalışma ve Yayınları (Varsa eklenecek)
 4.  Diploma (Lisans ve Lisansüstü diplomalar veya geçici mezuniyet belgeleri – Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi eklenerek adaydestek@istiklal.edu.tr mail adresinden personel ilan sorumlusu ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.)
 5. Transkript (Lisans ve Lisansüstü eğitimlere ait onaylı transkript belgeleri)
 6. ALES Belgesi (e-Devletten alınmış, okunaklı ve 5 yıldan eski olmayan sınav belgesi. Eğer varsa muafiyetini kanıtlayan belge)
 7. Yabancı Dil Belgesi
 8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge)
 9. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı)
 10. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar onaylı belge ekleyecek)
 11.  Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
 12. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 13. Diğer Belgeler (Eğer ilan açıklamasında deneyim ve belge vb. özel şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeleri)

Önemli Notlar

 1. Yukarıdaki istenilen belgelerin https://personelilan.istiklal.edu.tr/adresine yüklenmesi gerekmektedir.
 2. Yukarıdaki belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği ve karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecektir.
 3. Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
 4. Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.
 5. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya koşullarının uygun olmadığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 6. Atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa, o alanda ALES’ten en az 70 puan alınmış olması gerekmektedir (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin, başvuru belgelerinin haricinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanları 70 olarak kabul edilecektir.)
 7. Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (YDS veya e- YDS veya YÖKDİL, KPDS, ÜDS) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olması gerekmektedir. Sınav puanının ise en az 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir.
 8. Yabancı dille eğitim yapılan birimlere yapılan başvurularda “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in ilgili maddeleri gereğince asgari koşulların sağlanmış olması gerekmektedir.
 9. Üniversite web sayfasından ve/veya https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.
 10. İlanımıza, ön değerlendirme ve sınav sonuçlarına https://www.istiklal.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
 11. Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 12. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Akademik  Birimlerine,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  5772 sayılı  Kanunla  değişik  23.  maddesinde  belirtilen  şartlar  ve  “Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma  Yönetmeliği”nin  ilgili  maddeleri  ile  Üniversitemiz  “Akademik  Yükseltilme  ve  Atama Esasları Yönergesi” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvurularda İstenilen Belgeler:

 1. Dilekçe   (https://personelilan.istiklal.edu.tr/   adresindeki   ilgili   unvana   ait   dilekçe indirilip,  bilgisayar  ortamında  doldurulup,  ıslak  imza  ile  imzalanıp,  taratılarak  tekrar  sisteme yüklenecektir.)
 2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)
 3. Bilimsel Çalışma ve Yayınları
 4. Puanlama Tablosu (Üniversitemiz Web sayfasında bulunan Akademik Yükseltilme ve
  Atanma Esasları Yönergesindeki tabloya uygun olarak doldurulacaktır.)
 5.  Diploma  (Lisans  ve  Lisansüstü  diplomalar  veya  geçici  mezuniyet  belgeleri  –  Yurt dışından  alınan  diplomalar  için  onaylı  diplomayla  birlikte  onaylı  denklik  belgesi  eklenerek personel ilan sorumlusuna ulaşmaları gerekmektedir.)
 6. Yabancı Dil Belgesi
 7. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge)
 8. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı)
 9. Hizmet  Belgesi  (Halen  bir  kamu  kurumunda  çalışmakta  olanlar  ile  ayrılmış  olanlar onaylı belge ekleyecek)
 10. Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
 11.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 12. Diğer Belgeler (Eğer ilan açıklamasında deneyim ve belge vb. özel şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeleri)

 Önemli Notlar

 • Yukarıdaki istenilen belgelerin https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresine yüklenmesi
  gerekmektedir
 • Yukarıdaki belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği ve karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecektir
 • Adayların  ilanda  açıklama  olarak  belirtilen  şartlar  ile  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir
 • İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  veya  koşullarının  uygun olmadığı tespit edilen adayların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 • Adaylar sadece bir kadroya başvuru  yapabilir.  Birden  fazla kadroya başvuran  adayın tüm başvuruları iptal edilir.
 •  Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul  edilen Merkezi  Yabancı  Dil  sınavları  (KPDS,  ÜDS,  YDS veya e- YDS  veya YÖKDİL ) veya  ÖSYM  tarafından  eşdeğerliği  kabul  edilen  sınavlardan  birisine  ait  olması  gerekmektedir. Sınav puanının ise en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir.
 • Yabancı   dille   eğitim   yapılan   birimlere   yapılan   başvurularda   “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin    Yönetmelik”    in    ilgili    maddeleri    gereğince    asgari    koşulların    sağlanmış    olması gerekmektedir.
 • Üniversite   web   sayfasından   ve/veya   https://personelilan.istiklal.edu.tr/   adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.
 • Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • İlan başvurusu ile ilgili her türlü sorun ve bilgi almak için adaydestek@istiklal.edu.tr mail adresinden iletişime geçilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*