Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2020


Enerji-ve-Tabii-Kaynaklar-Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı yapacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş başvurusu yaparak sizde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ın gücünden güç alabilirsiniz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı haberlerinin yanı sıra bazı ilan sitelerinde yer alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı eleman alımı ilanlarını sizler için burada paylaşmaya devam edeceğiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı insan kaynakları departmanının yaptığı açıklama şu şekilde:

I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

–          Bakanlığımız merkez teşkilatında (ANKARA)  görevlendirilmek amacıyla;

Grup No

Puan Türü

 Öğrenim Dalları

Kontenjan Sayısı

Yazılı Sınava Katılacak Aday Sayısı

1.Grup

KPSSP7

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

4

80

2.Grup

KPSSP7

Maden Mühendisliği,

4

80

3.Grup

KPSSP7

Makine Mühendisliği

2

40

4.Grup

KPSSP7

Çevre Mühendisliği

2

40

5.Grup

KPSSP7

Endüstri Mühendisliği

4

80

6.Grup

KPSSP7

Jeoloji Mühendisliği

4

80

7.Grup

KPSSP7

Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği,

3

60

8.Grup

KPSSP7

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

2

40

9.Grup

KPSSP7

Petrol Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

4

80

10.Grup

KPSSP117

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, İktisat, Ekonomi, İşletme, Maliye

6

120

11.Grup

KPSSP21

Hukuk

3

60

12.Grup

KPSSP25

İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

2

40

olmak üzere 9. dereceden toplam 40 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

–          Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına aittir.

–          Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların tabloda belirtilen yazılı sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

 SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

–       T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), tabloda belirtilen puan türlerinden 80 ve üzeri puan almış olmak,

–          En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

–          657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

–          Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

–          Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmamak,

–          Süresi içinde başvurmuş bulunmak.

IV – SINAV BAŞVURUSU

Adayların,

a)      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yer alan başvuru formu,

b)      KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

c)      Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı (belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Bakanlıkça bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) veya mezun oldukları fakülte ya da Noter tasdikli sureti,

d)     İki adet vesikalık fotoğraf,

e)      Adayın özgeçmişi

ile birlikte şahsen veya posta yoluyla ETKB Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

–      Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren  ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

V – SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

–          Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Yazılı Sınav ve Değerlendirme:

–          Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır:

1.      Genel kültür ve genel yetenek (%20),

2.      Bakanlığın görev alanına ait bilgiler (%20),

3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun, 3213 sayılı Maden Kanunu, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

3.      Üniversite eğitimine ait mesleki bilgiler (%60),  

–      Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

–      Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.

–       Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

–       Yazılı sınavda başarılı olan adayların ad ve soyadları, sözlü sınav yeri, günü ve saati Bakanlığın merkez hizmet binasının ilan tahtası ve “http://www.enerji.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır.

Sözlü Sınav ve Değerlendirme:

Sözlü sınav

Adayların;

a) Yazılı sınav konularında belirtilen Bakanlığın görev alanına ve Üniversite eğitimine ilişkin mesleki bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VI – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

–          Sınav kurulu, başarı puanını yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını alarak tespit eder ve nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar. Bu şekilde belirlenen başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

–          Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenir.  Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.

–          Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen adayların mezun oldukları fakülteler veya bölümler göz önünde bulundurulmak suretiyle oluşturulacaktır.

–          Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.

–          Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

–          Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

–          Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler Bakanlığın merkez hizmet binasının ilan tahtası ve “http://www.enerji.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazı ile bildirilecektir.

 BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Bakanlık web sayfasından (http://www.enerji.gov.tr) veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından (Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Bahçelievler- Çankaya/ANKARA) temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:

(0312) 222 41 59 – (0312) 223 96 72- (0312) 212 64 20 / 7306

–          İlan olunur.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU FORMU (TIKLAYINIZ)

1 yorum

Ahmet Altunkaynak için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*