Ankara Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

fatgpt

Ankara Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamı yapılacak.
Ankara Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere;
Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: \”Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik\”in 8. maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam 6 (Altı) personel alınacaktır.
KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Bu
sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.)
Adaylar, ilan edilen pozisyonların her ikisi için de başvuruda bulunabileceklerdir. Sınava alınacak adayların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilecektir.  

S.
No
Unvan Adet Brüt Ücret
Tavanı
Çalışma
Süresi
Görev Yapacağı
Birim
1 Sistem
Yöneticisi
1 4 Katı Tam
Zamanlı
Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı
2 Güvenlik
Uzmanı
1 2 Katı Tam
Zamanlı
Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı
3 Yazılım
Geliştirme Uzmanı
1 2 Katı Tam Zamanlı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
4 Ağ Uzmanı 1 2 Katı Tam Zamanlı Tıp Fakültesi Hastaneleri
5 Sistem Uzmanı 1 2 Katı Tam Zamanlı Tıp Fakültesi Hastaneleri
6 Veritabanı Uzmanı 1 2 Katı Tam Zamanlı Tıp Fakültesi Hastaneleri

II. BAŞVURU İŞLEMLERİ
Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmî Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru) web sayfasından 17/03/2023-01/04/2023 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar sadece online başvuru yapılacaktır.
Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

fatgpt

III. SINAV TARİHİ VE YERİ
Sözlü sınav 26/04/2023 tarihinde saat 10:00 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi/Ankara adresinde yapılacaktır.
IV. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
d) Sistem Yöneticisi kadrosuna başvuracak adayların Maliye Bakanlığı’nın vizesi doğrultusunda Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (b) maddesinde belirtilen bölümlerden mezun olması gerekmektedir.
e) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle  ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyime sahip olmak (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657
sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal
güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
f) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
g) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip
olmak.
– ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):
Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.
1- SİSTEM YÖNETİCİSİ: (1 Kişi- Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir- Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katı kadar ücret tahsisli kadro için 3
katı ücret ödenecektir.)
a) En az 5.000 (beş bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi veya sistem mühendisi olarak en az 5 (beş) yıl
çalışmış olduğunu belgelemek,
b) Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında ileri seviye bilgi ve deneyim sahibi olmak,
c) Linux sunucu işletim sistemlerinin (RHEL, Debian, Suse) kurulum, yapılandırma, sıkılaştırma, izleme, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında hakkında ileri düzeyde
bilgi ve deneyim sahibi olmak,
d) VMware Sanallaştırma sistemlerinin kurulum, yapılandırma ve yönetim süreçlerinde en az 5 (beş) yıl bilgi ve deneyim sahibi olmak,
e) VMware Certified Professional (VCP) Sertifikasına sahip olmak veya eğitimini aldığını belgelemek,
f) Microsoft Active Directory sıkılaştırma, GPO vb. konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
g) Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (Bant dışı yönetim (OOBM), disk teknolojileri, ethernet, hba, raid vb.) hakkında deneyim sahibi olmak,
h) Antivirüs, Antispam, e-posta güvenliği, e-posta ağ geçidi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) Docker, Kubernates, CI/CD araçları konularında bilgi sahip olmak,
j) SIEM, SSL Şifreleme Sistemi, donanım güvenlik modülü (HSM) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
k) Yük Dengeleme (Load Balancer) ve Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetilmesi, veri alanlarının tahsisi, storage sanallaştırma konularında en az 5 (beş) yıl deneyime sahip olmak, bunların mevcut
sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,
m) Linux LVM, Windows Storage Spaces, Oracle ASM yapılarında mantıksal hacim alanları oluşturma, yapılandırma ve değişikliklerini yapabilme, disk genişletme ve daraltma
işlemlerini uygulama konusunda tecrübe sahibi olmak,
n) Açık kaynak eposta sistemleri (postfix, dovecot, policyd) ve eposta protokolleri (SPF, DKIM, DMARC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
o) DNS, DHCP, WSUS, File Server, Proxy, Radius servisleri hakkında kurulum,
yapılandırma ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
p) Felaketten kurtarma merkezi sistemleri kurulum ve idamesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
q) Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
r) Replication ve yedekleme konularında (Veeam, netbackup, vsphere replication ) ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,
s) Log yönetimi, logların anlamlandırılması ve Regex kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,
t) Depolama ağları (Storage Area Network- SAN) anahtar kurulum, yapılandırma,
güncelleme ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
u) PostgreSQL, Mysql, Mariadb, MS SqlServer, Oracle RAC veri tabanı sistemleri
hakkında ve bu sistemlerin kümelenmesi (cluster) ve yüksek erişilebilirliği (HA) konularında ileri
seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
v) Bash, PHP, Python, Perl, Powershell betik dilleri konusunda ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
w) Sunucu, ağ ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (ansible, Zabbix, cacti, grafana, vrops, veeam one, mrtg vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun
giderme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
x) Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan uygulama sunucularının (IIS, Nginx, Apache, Tomcat, Wildfly, Weblogic) yapılandırılması, sıkılaştırılması ve yönetimi konusunda bilgi ve
deneyim sahibi,
y) Sızma testleri, yük testleri, zafiyet taraması ve zafiyet yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
z) LDAP protokolü ve LDAP tabanlı programlama konusunda bilgi ve deneyim sahibi
olmak.
2- GÜVENLİK UZMANI: (1 Kişi- Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir- Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2  katı ücret ödenecektir.)
a) Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi ve ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) konularında görevlendirilmek üzere,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin)
dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği veya sistem yönetimi
veya ağ yönetimi alanlarında en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
c) Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional (OSCP) eğitimi aldığını belgelemek,
d) Bilgi güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) konularında bilgi sahibi olmak,
e) Bilişim sistemlerine ait güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
f) Sızma (penetration) testleri konusunda deneyimli olmak,
g) UNIX/Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda deneyimli olmak,
h) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) eğitimi aldığını belgelemek,
i) Tercihen CISSP eğitimini almış olmak veya sertifikasına sahip olmak,
j) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
k) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.
3- YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI: (1 Kişi- Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire
Başkanlığında görevlendirilecektir- Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir.)
a) C# programlama dili, ASP.NET MVC veya ASP.NET Core MVC, Web API, Entity
Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 3 yıl uygulama
geliştirmiş olmak ve en az 1 büyük ölçekli projede çalışmış olmak,
b) Javascript frameworkleri (Angular, React, Vue vb.), HTML, CSS gibi Front-End teknolojileri konusunda tecrübeli olmak,
c) Nesne yönelimli programlama, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma kavramları hakkında bilgi sahibi olmak,
d) Geniş ölçekli MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
e) Yazılım yaşam döngüsünü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
f) Tercihen güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Web servisleri, SOAP, REST, WCF ve Web API konularında bilgi sahibi olmak,
h) TFS, Azure DevOps, Git gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
i) Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm odaklı olmak.
4- AĞ UZMANI: (1 Kişi- Tam zamanlı- Tıp Fakültesi Hastanelerinde
görevlendirilecektir- Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2
katı ücret ödenecektir.)
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağları yöneticisi (network
admin) olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
b) Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri için bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
c) Tercihen Cisco Certified Network Administrator (CCNA) sertifikasına sahip olmak,
d) Tercihen Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Routing and
Switching, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider sertifikalarından en az
birine sahip olmak,
e) Güvenlik sistemleri (Firewall, IDS/IPS vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
f) Yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,
g) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, DHCP teknolojileri konusunda bilgi
ve deneyim sahibi olmak,
h) Altyapı donanımları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
i) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak,
j) Tercihen CISSP-Certified Information Systems Security Professional sertifikasına
sahip olmak,
k) Tercihen CEH-Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak.
5- SİSTEM UZMANI: (1 Kişi- Tam zamanlı- Tıp Fakültesi Hastanelerinde
görevlendirilecektir- Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2
katı ücret ödenecektir.)
a) En az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli
kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi, sistem mühendisi, sistem çözümleyici, sistem işletme
sorumlusu, sistem işletmeni, sistem programcısı, sistem uzmanı veya sistem ve ağ uzmanı
unvanlarında en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
b) Microsoft Windows sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım,
izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
c) Linux sunucu işletim sistemlerinin (RHEL, Debian) kurulum, yapılandırma, sıkılaştırma, izleme, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
d) Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (Bant dışı yönetim (OOBM), disk teknolojileri, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında deneyim sahibi olmak,
e) Sunucu sanallaştırma (VMware) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) Depolama, yedekleme ve replikasyon ve NAS sistemleri hakkında bilgi ve deneyim
sahibi olmak,
g) Web ve uygulama sunucusu yazılımları (IIS, Apache) performans ve izleme
konularında bilgi sahibi olmak,
h) DHCP, File Server, Samba servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
i) Log yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
j) Tercihen Bash, PHP, Python, Perl veya Powershell betik dilleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
k) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak.
6- VERİTABANI UZMANI: (1 Kişi- Tam zamanlı- Tıp Fakültesi Hastanelerinde
görevlendirilecektir- Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2katı ücret ödenecektir.)
a) En az 3.000 (üç bin) iç veya dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde veri tabanı yöneticisi olarak en az üç (3) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
b) Oracle veritabanı yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
c) En az 3 yıl süre ile Oracle 10g/11g/12c versiyonları ile çalışmış olmak,
d) Tercihen Oracle Certified Professional (OCP), Oracle Certified Associate (OCA) veya daha üstü sertifikalardan herhangi birisine sahip olmak,
e) Tercihen Oracle Data Appliance vb. bütünleşik sistemler üzerinde çalışan Oracle RAC
Mimarisi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) Tercihen Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle
veri tabanı yönetmiş olmak,
g) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalleştirme hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
h) Tercihen SQL ve PL/SQL bilmek,
i) Veritabanı kullanıcılarının kullandığı SQL’lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek,
j) Veritabanı analizi, tasarımı, testi ve çeşitli platformlardan veri aktarımı konularında deneyim sahibi olmak,
k) Veritabanı kurulum, uyarlama, izleme, yedek alma ve yedekten dönme süreçlerinde deneyim sahibi olmak,
l) Tercihen RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarına hâkim olmak,
m) Tercihen Oracle FRA/Redo log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
n) Tercihen Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
o) Tercihen Oracle LogMiner ayarları yapıp gerekli raporları alma konusunda bilgi sahibi olmak,
p) Tercihen kurumsal veri güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
AÇIKLAMALAR
http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde yer almaktadır. 
Detaylar için tıklayın.

fatgpt

1 Comment

  1. Merhaba Ankara’da yaşıyorum 1978 doğumluyum evliyim 1996 beri c sınıfı ehliyetim var src belgesi var aktif düzenli araç kullanırım sorumluluk sahibiyim işe ihtiyacım var yardımcı olursanız çok sevinirim

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*