PTT Sözleşmeli Personel Alımı 2017

Ptt

PTT memur alımlarını “Bakanlar Kurulunca 4/10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik ” çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

PTT Memur Personel Alımları bu yıl içinde yapılacağı bilinmektedir, ancak personel alımları ile ilgili detaylı bir bilgi mevcut değildir. Bağımısız kaynaklardan edinilen bilgilere göre PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı) 2015 yılı içinde 500 Teknik Personel, 900 civarında dağıtıcı ve 1300 civarında ise gişe görevlisi alımı gerçekleştireceği bilgisine yer verilmektedir! Ancak bu bilgi kesin değildir.

 PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı) Personel Alımını Ne Zaman Yapacak?

PTT personel alım işlemlerini genellikler şubat ayında başlatmaktadır. 2015 Şubat ayında personel alımı için çıkılacaksa ilgili duruyuru ay içeresinde PTT İK’dan yapılacaktır. PTT’ye Personel Alımını Neye Göre Yapacak? PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı) personel alımını KPSS puan üstünlüğüne göre yapmaktadır. Adaylarda PTT önlisans uluslararası taşımacılık ve lojistik, posta hizmetleri, lojistik yönetimi, uluslararası lojistik, kargo hizmetleri, uluslararası taşımacılık yönetimi ve lojistik mezunu olma şartını aramaktadır. Adaylar sözlü sınava yani mülakata tabi tutulmaktadır.

PTT’ye Personel Alımını Neye Göre Yapacak?

PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı) personel alımını KPSS puan üstünlüğüne göre yapmaktadır. Adaylarda PTT önlisans uluslararası taşımacılık ve lojistik, posta hizmetleri, lojistik yönetimi, uluslararası lojistik, kargo hizmetleri, uluslararası taşımacılık yönetimi ve lojistik mezunu olma şartını aramaktadır. Adaylar sözlü sınava yani mülakata tabi tutulmaktadır.

Sözkonusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (SSK üyesi) hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsammda yer alanlar ile PTT’nın yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olınak. b) Onsekiz yaşım tamamlamış ve otuzbeş yaşından gün almamış olınak. c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak. ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasma fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağma gelmemiş olmak veya askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak. e) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığım resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek. f) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak. g) Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. ğ) Mühendis, mimar, avukat ve tekniker pozisyonları için yapılacak sözlü sınavlarda başarılı olınak. lı) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak. ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Mühendis olarak atanabilmek için; 1) Fakültelerin ekli listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak, 2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak, (Bilgisayar, Elektrik-Elekfronik, Elektrik, İnşaat ve Makine branşlarında mühendis alınacaktır.) (Bilgisayar ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği branşlarında alınacak Mühendisler için ayrıca, son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS sınavlarından İngilizce “D” düzeyinde puan almış olmak şartı aranacaktır.) b) Mimar olarak atanabilmek için; 1) Fakültelerin Mimarlık bölümlerinden mezun olmak, 2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak, c) Avukat olarak atanabilmek için; 1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 2) Avukatlık ruhsatım alınış olmak. 3) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olınak, ç) Tekniker olarak atanabilmek için; 1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak. 2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olınak, d) Gişe görevlisi olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının,] ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak. e) Dağıtıcı olarak atanabilmek için; 1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak. 2) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı olduğunu, erkeklerde en az 1.68 cm, bayanlarda en az 1.60 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasmdaki farkm 15’den fazla olmadığım sağlık kurulu raporu ile belgelemek. 3) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. f) 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına giımiş olmak. g) Başvuru işlemlerinde 2012 yılı KPSS sınavına girmiş Lisans mezunları için (KPSS P3), Önlisans mezunları için (KPSS P93) puanı kullanılacaktır. ğ) Dağıtıcı başvurusu için (KPSS P93) puanı en az 50.00, Tekniker başvurusu için (KPSS P93) puanı en az 70.00. Gişe görevlisi başvurusu için (KPSS P3) puanı en az 70.00, Mühendis, mimar ve avukat başvurusu için (KPSS P3) puanı en az 75.00 olmalıdır. NOT: Denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların ilgili bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

1- Başvurular 21-25 EKİM 2013 tarihleri arasmda www.ptt-gov.tr , http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır. 2- En fazla 20 tercih yapılabilecektir. 3- Unvan ve görev yeri belirtilmeyen tercihler geçersiz sayılacaktır. 4- Gişe görevlisi ve dağıtıcı olarak yapılacak atamalar doğrudan KPSS puanı başarı sırası ve tercihlere göre yapılacak olup, ayrıca sözlü sınav yapılmayacaktır. 5- Mühendis, mimar, avukat ve tekniker pozisyonları için ayrıca sözlü sınav yapılacak olup sözlü sınav ve tarihi adaylara bildirilecektir. 6- İlan edilen pozisyon sayısının yüzde otuzu kadar aday yedek olarak belirlenecektir. İlan edilen pozisyonlarda boş kalanlar için yeniden tercih ahnnıak suretiyle yedekler arasından KPSS puan sırasına göre atama yapılacaktır. Yerleştirme sonuçlarının ilanım müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir. 7- Mühendis, mimar, avukat ve tekniker pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday KPSS başarı sırası esas alınarak sözlü sınava çağrılacaktır. 8- Sözlü sınav yapılması öngörülen pozisyonlar için sınav notu: KPSS puanı ile sözlü sınav notunun ortalamasından oluşur. Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar ataına yapılır.

Puanların eşit olması halinde:

– KPSS puanı yüksek olan, – KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, – Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan, – Her ikisimn de ayoı olması durumunda ise KPSS sonucu yeni açıklanan Aday tercih edilir. 9- Sözlü sınava katılanlar, sınav sonuçlarma ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından engeç on beş gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bildirilir. 10- Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir; a) Nüfus cüzdanı fotokopisi, b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı, c) Öğrenim durumunu gösterir belge, ç) Adli sicil kaydmm bulunmadığına dair beyan. d) Askerlikle ilişiği olnıadığma dair beyan. e) İş isteme beyannamesi. f) Mal bildirim beyannamesi g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında salanca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raponı. ğ) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazıh beyan. h) 8 adet 4.5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf

GENEL HÜKÜMLER

1) Gişe görevlisi ve dağıtıcı olarak yapılacak yerleştirme sonuçlan 1 KASIM 2013 tarihinde aynı internet adreslerinde ilan edilecek olup. yerleştirilen adaylar, yerleştirme sonuçlarının ilanından itibaren on gün içinde atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle bnlıkte yerleştirildiği ünitenin insan kaynakları birimine müracaat edeceklerdir. Bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin dosyaları işlemden kaldınlacaktır. 2) Mühendis, mimar, avukat ve tekniker pozisyonlarına müracaat eden adaylardan sözlü sınava çağrılacak olanların Üstesi 1 KASIM 2013 tarihinde anılan internet adreslerinde ilan edilecek olup, sözlü sınav yer. zaınaıı ve şekli bilahare bildirilecektir. 3) Ataması gerçekleştirilen adayların başvuru formunda belirtilen adresine tebliğ yapılacak olup adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama halinde iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.

 

Aramalar: , , , , , , , , , ,

 

Paylaş 
 
 

24 Comments

 • caner özdinç

  Bana ulaşırsanız sevinirim başvurumu değerlendirirseniz minetar kalırım.

 • sevgi

  İnsan kaynakları ve gişede yer almayı çok isterim bana ulaşırsanız cok sevinirim.

 • fatih

  İst silivri de ikamet ediyorum bilgisayar sertifikam silahlı özel guvenlik sertifikam var sizinle calismaktan onur duyarim birde B+A2 ehliyetim vardir şoförlugum de iyidir iletişim numaram 0546 610 37 38

 • duygu

  ptt de çalışmak istiyorum ön lisans cocuk gelişimi mezunuyum..

 • hüseyin

  elektrik bölümü lise mezunuyum şu anda meslek yüksekokulu 2. sınıf ögrencisiyim b+a2 ehliyete sahibim elektrik iş becerim oldukça vardır ptt’de çalışmaktan onur duyarım…

 • gulsum

  ptt de çalışmak istıyorum 4 yıllık işletme mezunuyum bılgısyar sertıfıkam var başvuruyu değerlendırırsenız sevınırım..

 • erol

  turkıyede iş bulmak kadr kenser hastasının kanserı yenmesı gbı bışeyyyyyyyyy

 • Esma

  PTT ‘ de gişe görevlisi olarak çalışmak istiyorum. Ilgilenirse çok sevinirim.

 • Dogan

  ptt gşe görevlisi olarak çalışmak istiyorum askerlik yaptım 05312258389 teşekütler

 • semih

  ptt de çalışmak istiyorum ulaşırsanız sevınırım 0507 359 3112

 • murat

  önlisans mevzunuyum silahlı güvenlik sertifikam var 05356644681

 • FATİH

  Lise mezunuyum silahlı güvenliğim (e) sınıfı ehliyetim var nasıl gireceğim bilmiyorum bir yardım etseniz çok sevinirim 0530 4943595

 • DURMUŞ ALİ KILIÇ

  ticaret meslek lisesi mezunuyum iş istiyorum 05365692648

 • serap

  Önlisans mezunuyum ptt gişe görevlisi olarak çalışmak istiyorum.

 • Fuat Yangun

  iyi çalışmalar 25 yaşındayım 08/08/1989 kadıköy doğumlu 1,80 boy 75 kg lisesi mezunuyum silahlı güvenlik kimlik kartım var sizinle çalışmaktan memnun olurum telefon: 0539-349-81-31

 • cumali durmuş

  selam ben mersinde oturuyorum işe acil ihtiyacım var 3 çocuk babasıyım 2 oğlum 1 kızım var ilgilen olursa sevinirim SAYGILAR.

 • MAHMUT MARAL

  Acil işe gitmek istiyorum

 • fatih

  05439586783 iş ihtiyacım vardir

 • kadir

  yurt dısında calısdım suan samsunda yasıyorum bosum iş ısdıyorum 05417251893

 • vedat demir

  nerden başvurabiliyoruz ya online başvuru yok sanırım yardımcı olabılırsenız sevınırım..

 • Emel

  Merhaba ben iibf’den işletme bölümü mezunuyum ve PTT bünyesinde çalışmak istiyorum . Teşekkür ederim ilgilenirseniz sevinirim.

 • şemsettin

  selam ben şemsettin tetik pttde dağıtıcı olarak çalışmak istesem kabul edermisiniz arz edrim ceb 05427933920

 • çiğdem başarır

  merhaba ben çiğdem izmitte yaşıyorum şu an işsizim kpss sınavına girdim
  lise mezunuyum ptt,nin herhangi bir bölümünde çalışmak istiyorum ilgilenirseniz sevinirim

  tel: 05419793899

 • mehmet ali

  s.aleykum pttde calismayi cok istiyorum ararsaniz sevinirim 05068249025

 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir