PTT Personel Alımı 2014

Ptt

Ptt personel alımı yapacak!

Ptt iş başvurusu yaparak sizde Ptt’ın gücünden güç alabilirsiniz. Ptt personel alımı haberlerinin yanı sıra bazı ilan sitelerinde yer alan Ptt eleman alımı ilanlarını sizler için burada paylaşmaya devam edeceğiz. Ptt insan kaynakları departmanının yaptığı açıklama şu şekilde:

PTT AŞ İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Personel Alımı

İstihdam Şekilleri

Madde 8 ? (1) PTT, faaliyetlerini idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen sözleşmeli personel eliyle yürütür.

İşe alınmada aranacak genel şartlar

MADDE 9 ? (1) Pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre personel alımı, KPSS?ye katılmış olanlar arasından yapılır. İşe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şunlardır:

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak,

e) Akıl ve vücut sağlığı bakımından görevlerini yapabilecek niteliklere sahip bulunmak,

f) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

g) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak,

ğ) Yönetim Kurulunca uygun görülen pozisyonlar için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavlarda başarılı olmak,

h) 35 yaşını tamamlamamış olmak,

ı) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

i) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

İşe alınmada aranacak özel şartlar

MADDE 10 ? (1) PTT?ye alınacak personelde aranacak özel şartlar, Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Giriş sınavları

MADDE 11 ? (1) KPSS?ye katılmış olanlar arasından yapılacak personel alımlarında; hangi pozisyonların sınavsız, hangilerinin sözlü, hangilerinin yazılı ve sözlü sınavla alınacağı hususu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Yönetim Kurulu tarafından iş gereklerine uygun olarak sözlü veya yazılı ve sözlü sınavla alımı yapılacağı belirlenen pozisyonlar için gerekli KPSS puanını haiz olup başvuruda bulunan adaylardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere alım yapılacak sayının üç katına kadar aday sınava çağrılır.

(3) Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen yazılı ve/veya sözlü sınavlara ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.


Kariyer.net'ten kendinize uygun iş ilanını bulup anında iş başvurusu yapabilirsiniz!

(Yasal olarak KPSS sınavı ile alım yapılırken kurumun ayrıca bunlar arasından sınavsız, yazılı ve yazılı/sözlü ayrı bir sınava tabi tutması kadroların doldurulmasında birilerine ayrıcalık tanınacağı kanaati oluşturmaktadır. Kurumda ihtisas gerektiren memuriyet ve dağıtım hizmeti yoktur.)

Atama ve sözleşme imzalamaya yetkili merciler

MADDE 12 − (1) PTT personelinden;

a) Genel Müdür, Genel Kurul tarafından,

b) Diğer personel Yönetim Kurulu tarafından,

atanır.

(2) Yönetim Kurulu atama yetkisini, sınırlarını açıkça belirtmek kaydıyla kısmen veya tamamen Genel Müdüre devredebilir.

(3) Personel ile idari hizmet sözleşmesi imzalamaya Genel Müdür yetkilidir. Genel Müdür bu yetkisini daha alt kademedeki unvanlara devredebilir.

Diğer atamalar

MADDE 13 ? (1) Kamu kurumlarında halen çalışanlar ve kendi istekleri ile kurumlarından veya PTT?den ayrılanlardan, PTT?de işe girmek isteyenler; niteliklerine uygun boş pozisyon ve ihtiyaç bulunması, uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almamış olmaları, görevinden ayrılanların ayrılış tarihi üzerinden on sene geçmemiş olması ve kırkbeş otuzbeş yaşını doldurmamış olmaları şartıyla atamaya yetkili makamlarca PTT?de göreve başlatılabilir. Bu şekilde atanacak personel sayısı bir önceki yılda ayrılan personel sayısının yüzde ikisini birini geçemez.

(Genç ve dinamik bir personel yapısı ile çalışmak istenirken ve emekliliği gelenler teşvik edilirken uygun görülen yaş ve yüzde oranı yüksektir.)

(2) PTT, sözleşmenin yenilenmemesi nedeniyle emeklilik hakkı dolmadan ilişiği kesilen personeli yeniden işgücü ihtiyacı hâsıl olduğunda, 1 inci fıkradaki disiplin cezası ile ilgili sınırlama hariç diğer sınırlamalara tabi olmaksızın işe alabilir.

İşe başlama süresi

MADDE 14? (1) Bir göreve açıktan atanan personel, atama onayının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içerisinde atandıkları göreve başlamak zorundadır. Mücbir sebepler dışında, bu süre içinde görevlerine başlamayanların atamaları iptal edilir.

Deneme süresi ve idari hizmet sözleşmesi

MADDE 15 ? (1) Deneme süresi, açıktan ilk defa atanan personelin, atandığı pozisyonun gerektirdiği görev ve sorumlulukları gereğince yerine getirip getiremediğine karar vermek için uygulanan süre olup, bu süre altı aydır.

(2) Personelle altı aylık deneme sözleşmesi imzalanır. Personelin bağlı olduğu birim yöneticisi, altı aylık sürenin bitiminden en geç onbeş gün önce personelin durumu hakkında değerlendirme raporu düzenler ve yazılı olarak insan kaynakları birimine aktarır. Hakkında düzenlenen rapor olumsuz olan personelin sözleşmesi yenilenmeyerek, merkez teşkilatında ilgili Daire Başkanlığının, taşra teşkilatında ise başmüdürlüğünün görüşü ile birlikte sunulan raporun atamaya yetkili makamca onaylanması halinde PTT ile ilişiği kesilir.

(3) Ayrıca, deneme süresi içerisinde hal ve hareketlerinde görevi ile bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenler ile hizmete devamında yarar görülmeyenlerin deneme süresi sonu beklenmeksizin birim yöneticisinin teklifi, merkez teşkilatında ilgili Daire Başkanlığının, taşra teşkilatında ise başmüdürlüğünün görüşü üzerine atamaya yetkili makamın onayı ile PTT ile ilişikleri kesilir.

(4) Altı aylık deneme süresi sonunda atandığı pozisyonun gerektirdiği nitelik ve özel şartları taşıdığına karar verilenlerin müteakip sözleşmesi cari yılsonuna kadar beş yıla tamamlanarak yapılır.

İlk olarak işe başlayanların kuruma aidiyet duygularının gelişmesi, işi öğrenip sahiplenmesi güven duygusu içinde çalışılabilir bir çalışma ortamının tesis edilebilmesi açısından ilk sözleşme süresinin uzun tutulması gerekmektedir.

(5) Personel ile imzalanacak müteakip sözleşmeler, takvim yılı itibarıyla yıllık olarak düzenlenir. Sözleşme süreleri sona eren personelin idari hizmet sözleşmeleri, fesih kararı alınmadıkça, meydana gelecek ücret artışından yararlanmak suretiyle yenilenmiş sayılır. İlk beş yıla tekamül ettirilen hizmet sözleşmesi her yılki ücret artışlarından faydalanır.

(6) İdari hizmet sözleşmelerinin içeriği ve hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.22 Yorum yapılmış: "PTT Personel Alımı 2014"

commenter
EMEL KILIÇ | Ekim 5th, 2013 at 22:52

herhangı bolumde personel alımı ıcın

commenter
hüseyin çam | Ekim 10th, 2013 at 22:41

iş arı yorum 05353483479

commenter
sait keleş | Ekim 19th, 2013 at 13:33

lise mezunuyum e sınıfı ehliyetiim var

commenter

lise mezunuyum

commenter
abdurrahman ışık | Ekim 24th, 2013 at 15:14

lise mezunuyum E SINIFI ehliyetim var onun dışında 4 tane sertifikam var.

commenter
TÜLAY YILMAZ | Kasım 10th, 2013 at 00:52

lise mezunuyum kpss 2012 den 75 puan aldım bilgisayar sertifikam var ve on parmak klavye sertifikam var acil işe ihtiyacım var ayrıteen 1 tane daha sertifikam var umarım geri dönerseniz sevinirim .

commenter

saygılar lise mezunuyum kpss puanım 71 yardımızı siz büyüklerimden bekliyorum

commenter
ahmet mutlu | Ocak 25th, 2014 at 22:06

e sınıfı ehliyetim var güvenlik sertifikam var ayrıca

commenter

2014 e ptt alım yapacak mı

commenter
fatih CENGİZ | Ocak 30th, 2014 at 16:33

Lise mezunuyum e sınıfı ehliyetim var 2012 KPSS var büro işleri iş takipçiliği tecrübem var.iş arıyorum.

commenter
sercan yıldız | Ocak 31st, 2014 at 22:09

3 yıl tedaş arızaya çalıştım ve teknisyenim ve EKAT belgesi mevcut dur

commenter
melike avcı | Şubat 6th, 2014 at 23:54

aöf sosyal hizmetler bölümü son sınıftayım .kpss var veb tasarım bilgısayar sertifikam mevcut yardımcı olursanız sevinirim

commenter
mustafa tunc | Şubat 6th, 2014 at 23:58

anadolu imam hatip lisesi mezunuyumm 22 yasindayim askerlik gorevimi yaptm kpss puanim 64 her ilde calisabilirim 0554.852.23.78

commenter

1980 Giresun doğumluyum.Lise mezunuyum.Kurumunuzda görev almak ümidiyle.Teşekkürler…

commenter
TUGBA ŞAHİN | Şubat 10th, 2014 at 20:28

24 YAŞINDAYIM EDEBİYAT 4. SINIF ÖĞRENCİSİYİM 10 PARMAK KLAVYE KULLANABİLİYORUM SERTİFİKAM VAR. BİLGİSAYAR KULLANABİLİYORUM ONUNDA SERTİFİKASI VAR İŞ ARIYORUM OKUL İÇİN İŞ SORUN OLMAZ ÖNCELİĞİM İŞ BULMAK TEŞEKKÜRLER

commenter
haşim türkoğlu | Şubat 26th, 2014 at 23:50

gazaltı kaynakcısıyım.cep 05439304451

commenter

makine teknikeriyim E+D ehliyetim ve 5 yıl deneyim var

commenter

Lise mezunuyum.Açıköğretim de okuyorum.Bilgisayar sertifikam var. Ptt de çalışmak istiyorum.

commenter

lisans bıtırmek ıcın bır yılım var ptt de calısmak ıstıyorum bılgısayar bılıyorum

commenter

Lise mezunuyum Behliyetim varsizinle calismak isterim

commenter
Gökçe Sümbül | Nisan 14th, 2014 at 23:42

Merhaba ben Şırnak Silopi meslek yüksek okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü birinci sınıf öğrencisiyim Erzincan Çayırlı ilçesinde ikamet etmekteyim okulumuzun 30 iş günü zorunlu yaz stajını Erzincan Çayırlı PTT Şubenizde yapmak istiyorum.
Gereği bilgilerinize arz ederim.

commenter

merhaba ben arzu Şırnak Silopi MYO okumaktayım okulumuzun zorunlu 30 iş gönü olan yaz stajını Diyarbakır Ergani PTT Şubenizde yapmak istiyorum.Erganiliyim
Gereğinin yapılmasını arz ederim

Yorum Yap

Ad:
Email:
Yorum: