PTT Personel Alımı 2014

Ptt

Ptt personel alımı yapacak!

Ptt iş başvurusu yaparak sizde Ptt’ın gücünden güç alabilirsiniz. Ptt personel alımı haberlerinin yanı sıra bazı ilan sitelerinde yer alan Ptt eleman alımı ilanlarını sizler için burada paylaşmaya devam edeceğiz. Ptt insan kaynakları departmanının yaptığı açıklama şu şekilde:

PTT AŞ İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Personel Alımı

İstihdam Şekilleri

Madde 8 ? (1) PTT, faaliyetlerini idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen sözleşmeli personel eliyle yürütür.

İşe alınmada aranacak genel şartlar

MADDE 9 ? (1) Pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre personel alımı, KPSS?ye katılmış olanlar arasından yapılır. İşe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şunlardır:

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak,

e) Akıl ve vücut sağlığı bakımından görevlerini yapabilecek niteliklere sahip bulunmak,

f) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

g) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak,

ğ) Yönetim Kurulunca uygun görülen pozisyonlar için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavlarda başarılı olmak,

h) 35 yaşını tamamlamamış olmak,

ı) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

i) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

İşe alınmada aranacak özel şartlar

MADDE 10 ? (1) PTT?ye alınacak personelde aranacak özel şartlar, Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Giriş sınavları

MADDE 11 ? (1) KPSS?ye katılmış olanlar arasından yapılacak personel alımlarında; hangi pozisyonların sınavsız, hangilerinin sözlü, hangilerinin yazılı ve sözlü sınavla alınacağı hususu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Yönetim Kurulu tarafından iş gereklerine uygun olarak sözlü veya yazılı ve sözlü sınavla alımı yapılacağı belirlenen pozisyonlar için gerekli KPSS puanını haiz olup başvuruda bulunan adaylardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere alım yapılacak sayının üç katına kadar aday sınava çağrılır.

(3) Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen yazılı ve/veya sözlü sınavlara ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(Yasal olarak KPSS sınavı ile alım yapılırken kurumun ayrıca bunlar arasından sınavsız, yazılı ve yazılı/sözlü ayrı bir sınava tabi tutması kadroların doldurulmasında birilerine ayrıcalık tanınacağı kanaati oluşturmaktadır. Kurumda ihtisas gerektiren memuriyet ve dağıtım hizmeti yoktur.)

Atama ve sözleşme imzalamaya yetkili merciler

MADDE 12 − (1) PTT personelinden;

a) Genel Müdür, Genel Kurul tarafından,

b) Diğer personel Yönetim Kurulu tarafından,

atanır.


Kariyer'.net'ten iş ilanlarına bakmak için tıklayın.

(2) Yönetim Kurulu atama yetkisini, sınırlarını açıkça belirtmek kaydıyla kısmen veya tamamen Genel Müdüre devredebilir.

(3) Personel ile idari hizmet sözleşmesi imzalamaya Genel Müdür yetkilidir. Genel Müdür bu yetkisini daha alt kademedeki unvanlara devredebilir.

Diğer atamalar

MADDE 13 ? (1) Kamu kurumlarında halen çalışanlar ve kendi istekleri ile kurumlarından veya PTT?den ayrılanlardan, PTT?de işe girmek isteyenler; niteliklerine uygun boş pozisyon ve ihtiyaç bulunması, uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almamış olmaları, görevinden ayrılanların ayrılış tarihi üzerinden on sene geçmemiş olması ve kırkbeş otuzbeş yaşını doldurmamış olmaları şartıyla atamaya yetkili makamlarca PTT?de göreve başlatılabilir. Bu şekilde atanacak personel sayısı bir önceki yılda ayrılan personel sayısının yüzde ikisini birini geçemez.

(Genç ve dinamik bir personel yapısı ile çalışmak istenirken ve emekliliği gelenler teşvik edilirken uygun görülen yaş ve yüzde oranı yüksektir.)

(2) PTT, sözleşmenin yenilenmemesi nedeniyle emeklilik hakkı dolmadan ilişiği kesilen personeli yeniden işgücü ihtiyacı hâsıl olduğunda, 1 inci fıkradaki disiplin cezası ile ilgili sınırlama hariç diğer sınırlamalara tabi olmaksızın işe alabilir.

İşe başlama süresi

MADDE 14? (1) Bir göreve açıktan atanan personel, atama onayının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içerisinde atandıkları göreve başlamak zorundadır. Mücbir sebepler dışında, bu süre içinde görevlerine başlamayanların atamaları iptal edilir.

Deneme süresi ve idari hizmet sözleşmesi

MADDE 15 ? (1) Deneme süresi, açıktan ilk defa atanan personelin, atandığı pozisyonun gerektirdiği görev ve sorumlulukları gereğince yerine getirip getiremediğine karar vermek için uygulanan süre olup, bu süre altı aydır.

(2) Personelle altı aylık deneme sözleşmesi imzalanır. Personelin bağlı olduğu birim yöneticisi, altı aylık sürenin bitiminden en geç onbeş gün önce personelin durumu hakkında değerlendirme raporu düzenler ve yazılı olarak insan kaynakları birimine aktarır. Hakkında düzenlenen rapor olumsuz olan personelin sözleşmesi yenilenmeyerek, merkez teşkilatında ilgili Daire Başkanlığının, taşra teşkilatında ise başmüdürlüğünün görüşü ile birlikte sunulan raporun atamaya yetkili makamca onaylanması halinde PTT ile ilişiği kesilir.

(3) Ayrıca, deneme süresi içerisinde hal ve hareketlerinde görevi ile bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenler ile hizmete devamında yarar görülmeyenlerin deneme süresi sonu beklenmeksizin birim yöneticisinin teklifi, merkez teşkilatında ilgili Daire Başkanlığının, taşra teşkilatında ise başmüdürlüğünün görüşü üzerine atamaya yetkili makamın onayı ile PTT ile ilişikleri kesilir.

(4) Altı aylık deneme süresi sonunda atandığı pozisyonun gerektirdiği nitelik ve özel şartları taşıdığına karar verilenlerin müteakip sözleşmesi cari yılsonuna kadar beş yıla tamamlanarak yapılır.

İlk olarak işe başlayanların kuruma aidiyet duygularının gelişmesi, işi öğrenip sahiplenmesi güven duygusu içinde çalışılabilir bir çalışma ortamının tesis edilebilmesi açısından ilk sözleşme süresinin uzun tutulması gerekmektedir.

(5) Personel ile imzalanacak müteakip sözleşmeler, takvim yılı itibarıyla yıllık olarak düzenlenir. Sözleşme süreleri sona eren personelin idari hizmet sözleşmeleri, fesih kararı alınmadıkça, meydana gelecek ücret artışından yararlanmak suretiyle yenilenmiş sayılır. İlk beş yıla tekamül ettirilen hizmet sözleşmesi her yılki ücret artışlarından faydalanır.

(6) İdari hizmet sözleşmelerinin içeriği ve hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

Şef Görevde Yükselme Sınavı
Mühendis Unvan Değişikliği

Görevde Yükselme Suretiyle Atama

Görevde Yükselme Suretiyle Atama

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN PERSONEL

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KURUM İDARİ KURULU (KİK) 2013 YILI 2.DÖNEM TOPLANTI RAPORU
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
Buradan başvuruda bulunabilirsiniz.
Kariyer'.net'ten iş ilanlarına bakmak için tıklayın.

32 Comments

Yorum yap

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir