Ankara Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı 2015 - Personel Alımları, İş İlanları, İş Başvuruları ve İş Haberleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı 2015

İlan tarihi: 6 Ocak, 2015

Ankara-Buyuksehir-Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı 2015

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmak isteyen işçiler için oluşturulmuş bilgilendirme sayfasıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi iş ilanlarını web sitelerinde duyurmamaktadır, bu iş başvuru haberlerini farklı mecralara ilan vermektedirler. Belediyeye giderek veya telefonla arayarak hiçbir sonuç alamazsınız.

Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi iş ilanlarını takip etmek için yazımızın devamında vereceğimiz linke tıklayabilir çıkan sonuçlara bakabilirsiniz. Eğer ilanların içinde Ankara Büyükşehir Belediyesi‘ne ait bir iş ilanı var ise oradan başvuru yapabilirsiniz.
Belediyelerde genelde daimi işçi, sözleşmeli personel, temizlik işçisi ve geçici işçi gibi alanlarda işçi alımı yapılmaktadır.

Belediye Başkanlığının görev ve sorumlulukları

 1. Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yer alan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak Ankara Büyükşehir Belediyesinin; stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
 2. Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Ankara Büyükşehir Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak.
 3. Ankara Büyükşehir Belediyesi içindeki belediyelerin, nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişikliklleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını, aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek.
 4. Nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyellerinin, uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak.
 5. Kanunlarla Ankara Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak.
 6. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyyerlerine ruhsat vermek ve bu iş yerlerini denetlemek.
 7. Ankara Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak, koordine etmek ve uygulamak, trafik düzenlemelerinin gerektirdiği tüm tedbirleri almak.
 8. Yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, bakım ve onarımmını sağlamak, kentsel tasarım projeleri yapıp uygulamak, buna dair yükümlüllükler koymak, ve binalara numara verilmesi işlemini gerçekleştirmek.
 9. Coğrafî ve kent bilgi sistemleri kurmak.
 10. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak.
 11. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerleri ile halk sağlığına ve çevreye olumsuz etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak.
 12. İnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahallarını belirlemek ve bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri almak.
 13. Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak yada yaptırmak. Katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç, katı atıklarrın ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. Bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak ve işletmek.
 14. Sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak.
 15. Gıda ile ilgili olanlar da dâhil, birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmmak ve denetlemek. Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak.
 16. Sorumluluk alanında zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
 17. Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek ve ruhsat vermek.
 18. Sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphhane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak.
 19. Gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek, bunlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı göstteren veya derece alan sporculara, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla ödül vermek.
 20. Gerektiğinde; sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
 21. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak. Bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yenidden
  inşa etmek.
 22. Toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, işletmmek veya işlettirmek.
 23. Toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.
 24. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek. Bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak.
 25. Derelerin ıslahını yapmak. Kaynak sularını veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.
 26. Mezarlık alanlarını tespit etmek. Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
 27. Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak. İmar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemmek.
 28. İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları yapmak. Gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermmek.
 29. İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit ederek; konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önllemler yönünden denetlemek. Bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatlları
  vermek.
 30. Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek; bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya bu hizmetleri yürütürken; üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
 31. Merkezî ısıtma sistemleri kurmak veya kurdurmak.
 32. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.
 33. Nazım imar ve uygulama imar planlarına uygun olmak kaydı ile Akaryakıt, Sıvılaştırılmış petrol gazı(LPG) ve Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına İşyeri çalışma ruhsatı vermek.

Çalışılabilen Pozisyonlar; Zabıta Memuru, İşçi, Halkla İlişkiler Elemanı, İtfaiye Eri.

Ankara’nın ilçeleri:

 • Akyurt
 • Altındağ
 • Ayaş
 • Bala
 • Beypazarı
 • Çamlıdere
 • Çankaya
 • Çubuk
 • Elmadağ
 • Etimesgut
 • Evren
 • Gölbaşı
 • Güdül
 • Haymana
 • Kalecik
 • Kazan
 • Keçiören
 • Kızılcahamam
 • Mamak
 • Nallıhan
 • Polatlı
 • Pursaklar
 • Sincan
 • Şereflikoçhisar
 • Yenimahalle

Ankara Büyükşehir Belediyesi hukuk, İİB., iktisat, işletme, siyasal bilgiler mezunu 15 müfettiş yardımcısı alacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından:

DÜZELTME İLANI

2/12/2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Müfettiş Yardımcılığı Sınav ilanının 4. maddesi sehven yanlış yayımlanmış olup, “Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak” şeklinde düzeltilmiştir.

İlgililere duyurulur.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı aşağıda belirtilen kadrolarına, Yarışma Sınavı ile Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.

Sınıfı Unvanı Kadro Derecesi Sayısı

GİH Müfettiş Yardımcısı 6 15

Sınava Katılma Şartları:

1. ÖSYM tarafından 6-7 Temmuz 2013 ve 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans (A) Grubunda, (KPSSP 65) bölümünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.

3. Üniversitelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak.

4. 4.Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

5. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak.

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

Sınav Başvurusu:

Başvurular 30 Aralık 2014 günü saat 17.00’ye kadar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 Kat: 22 06330 Yenimahalle/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. “Ankara Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Belgesi” yukarıda belirtilen adresten veya Internet aracılığı ile “www.ankara.bel.tr” adresinden temin edilebilir. (0 312 507 29 62 – 0 312 507 29 70 no’lu telefonlardan ayrıntılı bilgi alınabilir.)

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

a) Aday Formu, (Söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten veya Internet üzerinden www.ankara,bel.tr adresinden temin edilebilecektir.)

b) KPSS Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti

c) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı sureti

ç) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 ebadında 3 adet fotoğraf,

d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi

e) T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı sureti.

Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak, sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Sınava Gireceklerin Belirlenmesi ve İlanı:

Yazılı Sınava toplam 300 kişi çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 300 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 300 aday giriş sınavına alınacaktır. 300’üncü aday ile eşit puan alan tüm adaylar sınava çağrılacaktır. Sınava girebilecekler 31 Aralık 2014 tarihinde Internet üzerinden www.ankara.bel.tr adresinde ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 Kat: 22 06330 Yenimahalle/ANKARA adresindeki ilan panosunda ilan edilecektir.

Giriş Belgesi:

Sınava girebileceklere Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınav Giriş Belgesi 31 Aralık 2014 – 14 Ocak 2015 tarihleri arası mesai saatleri içerisinde Teftiş Kurulu Başkanlığından adaylarca alınacaktır. Bu tarihler dışında “Sınav Giriş Belgesi” verilmeyecek ve Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Şekli:

Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır.

Yazılı Sınavın Yapılacağı Yer, Tarih ve Saati:

Yazılı sınav 15 Ocak 2015 tarihinde 09.30 – 12.30 (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 14.00 -16.30 (Muhasebe, Yabancı Dil) saatleri arasında Kocatepe Kültür Merkezi Mithat Paşa Caddesi No: 74 Kızılay/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Yazılı Sınav Konuları:

A – HUKUK

a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)

b) İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı, İdari Teşkilat)

c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)

d) Medeni Hukuk (Genel Esaslar, Ayni Haklar)

e) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

f) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar, Kıymetli Evrak)

g) Ceza Muhakemesi Kanunu (Genel Esaslar)

h) İş Hukuku

B – İKTİSAT

a) İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi vd.)

b) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür

c) Güncel Ekonomik Sorunlar

d) Milli Gelir

e) Milletlerarası İktisadi Münasebetler ve Teşekküller

f) İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim.

C – MALİYE

a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası

b) Türk Vergi Kanunları Esasları

c) Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları

d) Bütçe ve Bütçe Çeşitleri

e) Kamu Borçları

D – MUHASEBE

a) Genel Muhasebe

b) Bilanço Analizi ve Teknikleri

c) Ticari Hesap

E – YABANCI DİL ( İngilizce, Fransızca ve Almanca Dillerinden birisi),

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması:

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden ortalama 65 puan almak gerekir. Yazılı sınav sonuçları Internet üzerinden www.ankara.bel.tr ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 Kat: 22 06330 Yenimahalle/ANKARA adresindeki ilan panosunda ilan edilir. Ayrıca kazanan adaylara tebligat yapılarak sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saati bildirilir.

Yazılı Sınavı Kazanan Adaylardan, Sözlü Sınavdan Önce Aşağıdaki Belgeler İstenir.

* Askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,

* Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi,

* Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi.

(Bu özgeçmişte baba ve ana adları ile meslek veya işleri; ilk, orta ve yüksek tahsillerini yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin ad-soyadı, adresi ve telefon numaraları yüksek tahsilden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.)

Sözlü Sınav Konuları:

Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında, zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır.

Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi:

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Kurulu Üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65’den aşağı olmaması gerekir.

Giriş Sınav Notu:

Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Sınavda başarı gösterenlerin başarı sırası ve sayısı ilan edilir. Atamalar puan sıralamasına göre yapılır. Giriş sınav notunun eşitliği halinde hukuk notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş Sınavı Sonuçları ve İlanı:

Sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı kazananların listesi Internet üzerinden www.ankara.bel.tr ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 Kat: 22 06330 Yenimahalle/ANKARA adresindeki ilan panosunda ilan edilerek, Sınavı kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından tebligat yapılacaktır.

İlan olunur.260 Yorum yapılmış: "Ankara Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı 2015"

commenter
EMEL KILIÇ | Ekim 5th, 2013 at 22:55

Ankara Buyuksehır Beledıyesı personelı olmak ıstıyorum.Hangı pozısyonda olursa olsun

commenter
derya gorur | Ekim 19th, 2013 at 20:35

acill iş arıyorum (çay ve temizlik işleri olabilir)

commenter
sümeyra kaplan | Ekim 21st, 2013 at 11:18

ankara büyükşehir belediyesinde çalışmak istiyorum 1 ay önce form vermiştim haber bekliyorum 1 aydır haber gelmedi umutlarımı yitirmek istemiyorum sadece çalışmak istitorum 2 çocuk okutuyorum zor onun için bende çalışmak istiyorum temizlik kısa zamanda bekliyorum haberinizi

commenter

20 yaşındayımm bi işşş:)

commenter

acil iş arıyorum ankara büyükşehir belediyesinde çalışmak istiyorum 4 yıllık işletme mezunuyum evliyim 6 aydır iş arıyorum

commenter
nuriye baykara | Kasım 21st, 2013 at 23:15

ankara büyükşehir belediyesinde çalışmak istiyorum.Lise mezunuyum.Ne iş o lursa olsun işe çok ihtiyacım var.Eşimde işsiz iki çocuk okutuyorum.Çocuklardan birisi zihinsel engelli hahif mr. lise mszunu engelli kadrosundan işe girebilirse çok sevinirim.

commenter

ankara büyükşehir belediyesinde çalışmak istiyorum 4 yıllık okul öncesi öğretmeniyim ayrıca farklı birimlerde olabilir.

commenter

ben yıllardır iş makinaları tamir bakım işleriynen uğraştım emeklime 3 sene kaldı 3 çocuğum var ikisi okuyo acilen işe ihtiyacım var mağdurum ilgilerinize arz ederim

commenter

ben 19 yılık uzm çvş taşıma ruhsatlı silahım var E sınıfı ehliyetim sivil meslegim oto elektik büyükşehir belediyesinde gövev verilirse sevinirim

commenter

iyi günler
2 SENEYE YAKINDIR İŞŞİZİM 2 COCUGUM VAR BİR ÇOK YERE BAŞVURDUM AMA GERİ DÖNÜŞ OLMADI.
SRC 2
SRC 4
PSİKOTEKNİK BELGEM
E EHLİYETİM VAR
30 YAŞINDAYIM
ASKERLİGİMİ YAPTIM
LİSE OKUYORUM(ACIK ÖGRETİM)
BİLGİSAYAR BİLGİM VAR
RİCA EDİYORUM BELEDİYEMİZİN VE SİZİN YARDIMLARINIZLA BİR İŞ SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM İLGİLENİRSENİZ SEVİNİRİM İŞE İHTİYACIM VAR.

commenter

iyi günler (553 252 7114)
2 SENEYE YAKINDIR İŞŞİZİM 2 COCUGUM VAR BİR ÇOK YERE BAŞVURDUM AMA GERİ DÖNÜŞ OLMADI.
SRC 2
SRC 4
PSİKOTEKNİK BELGEM
E EHLİYETİM VAR
30 YAŞINDAYIM
ASKERLİGİMİ YAPTIM
LİSE OKUYORUM(ACIK ÖGRETİM)
BİLGİSAYAR BİLGİM VAR
RİCA EDİYORUM BELEDİYEMİZİN VE SİZİN YARDIMLARINIZLA BİR İŞ SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM İLGİLENİRSENİZ SEVİNİRİM İŞE İHTİYACIM VAR.

commenter

Slm 20 yillik su tesisatçısıyIm ve tüm belgelerim var işimdede uzmanım su ariza bökümünde iş istiyorum saygılarımı arz ederim.05326752668

commenter

özel güvenlikciyim ehlıyetım var iş arıyorum beledıyede

commenter
zekeriya gündoğdu | Aralık 12th, 2013 at 08:12

slm belediyede ne dayım nede amcam var ambulans deneyimim var e sınıfı ehliyetim var sec belgelerim var 3 çocucugum var belediyenin her han gi bir yerinde şöför olarak başlamak istiyorum lütven rıca ediyorum tek torpilim allah cc aygılarımla.

commenter

iş makinasi operatöriyim agir vasita ehliyetim var belediyede calişmak istiyorum.

commenter

ramazan
ankara altındag karapürcekte oturuyorum
01 03 1990 dogumluyum 2 yıldan beri tsk da uzman çavuş olarak calısıyorum belediyemizin acıktan atama kadrosu ile görev yapmak istiyorum.B sınıfı ehliyetim vardır saygılarımla .. 05348823262

commenter

ben iş arıyorum cep telefon numaram 05388444786

commenter
derya yılmaz | Aralık 17th, 2013 at 14:40

ankara büyükşehir belediyesinde çalışmak istiyorum

commenter

merhaba ben pursaklarda oturuyorum 1984 doğumluyum.evli iki çocuk annesiyim A.B.B’de temizlik görevlisi olarak çalışmak istiyorum.

commenter

beledıyenıze kalmadım allah sıze muhtac etmesın serefsızler bu kadar mııletın hakkını nasıl vereceksınızzz

commenter
MEHMET fedakar066@hotmail.com | Aralık 20th, 2013 at 12:35

slm ben mehmet yenimahalleden yazıyorum ( E ) sınıfı ehliyetimle şöforlük işi arıyorum alakanız için teşekürederim

commenter

arkadaşlar nasıl başvuru yapılıyor

commenter
muammer akyuz | Aralık 21st, 2013 at 18:58

Ankara kayaşda oturuyorum temizlik vb .işleri yapabilirim

commenter

büyükşehir belediyesine personel alımı olacaksa eğer hangi ayda olacak bilginiz var mı arkadaşlar

commenter

ben 25 yaşındayım yerel yönetim mezunuyum.bilgisayar sertifikam var. teşekkürler.

commenter

ankara mamakta oturuyorum 1 hafta oldu işten ayrılalı tecrübeli şöförüm fiziği ve görünüşü düzgün biriyim iş arıyorum umarım okuyup değerlendirmeye alıyosunuzdur bu bırakılan yorumları şimdiden tşk ediyorum 0536 959 30 66 numaram

commenter
Mehmet DOĞAN | Aralık 27th, 2013 at 09:39

ANKARA YENİMAHALLDE İKAMET EDİYORUM E SINIFI EHLİYETİM VAR S.R.C.PİSİKOTEKNİK VE FORKLİFT BELGELERİNE SAHİBİM UZUN YOL TECRÜBEM VARDIR MAKAM TECRÜBEM KAMYON VE TIR TECRÜBELERİM VARDIR SAYGILAR TEŞEKÜRLER MEHMET DOĞAN 05354494767

commenter
Ramazan gürbüz | Aralık 27th, 2013 at 12:13

Ankara sincan da oturuyorum hem sofor hemde inşaat ustasiyim bu yüzden belediyede çalışmak istiyorum insaallah okuyanlar dikkate alır cep 0545 405 19 00 ( teşekkürler ) Ehliyetim (E) dır

commenter
Ünsal KORKUSUZ | Aralık 27th, 2013 at 14:42

Merhaba. E SINIFI EHLİYETİM VE PSİKOTEKNİK BELGEM VAR. İşe ihtiyacım var. Belediyeniz bünyesinde çalışmak istiyorum. Sincanda ikamet ediyorum. Tel : 0 542 739 54 45

commenter

belediyelerden hiç bir yardım istemiyorum sadece iş istiyorum daha önce avukatlık bürolarında calıştım yasım 40 0543 363 27 53 tesekkürler

commenter
vedat boran | Ocak 2nd, 2014 at 14:49

illa torpilmi lazım sesimizi duyurmak için koltuğun BAŞINA OTURMAYA ALIŞMIŞ OĞLANLAR

commenter
erdem, alıcı | Ocak 2nd, 2014 at 21:16

askerden yenı geldım iş arıyorum adalet akademısınde garsonluk yaptım smdı ıs arıyorum ankara k.örende oturuyorum 0554 298 10 91

commenter
mesut bingöl | Ocak 3rd, 2014 at 10:40

yerel yönetim mezunuyum

commenter
mesut bingöl | Ocak 3rd, 2014 at 10:41

yerel yönetim mezunuyum 05369357409

commenter
ERDAL YÜCEL | Ocak 3rd, 2014 at 14:52

asfalt yol formeniyim.artı mesleklerim finişer ,silindir,bopket ve loder oparatörlügü yapmaktayım.05363235876

commenter
murat söker | Ocak 5th, 2014 at 13:28

iş makinası kullanıyorum gıreyder silindir csb 05353972864

boştayım şuan

commenter
evren oğuz | Ocak 5th, 2014 at 15:25

ben hakkari yüksek ova beledieyesinde şüfür olarak görev aldım temizlik bölümünde burda çalışmak istemiyorum hayalimde hep batıda çalışmak istedim askerliğimi yapmışım 27 ve 28 yaşlarındayım evliyim iki çocuk babasıyım eşimin ailesi istanbolada kalıyor unlarada yakın olmak isterim tercüibeliyim ne iş olursa ben hazırım ihtiyacım var lütfen belediye işlerinde memnunum
bu benim şahsıma ait numaram gsm 05333619494

commenter
burak kayacı | Ocak 6th, 2014 at 21:04

ehliyetli deneyimli iş makinesi bekoloder operatörüyüm 24 yaşındayım ankara akyurt da ıkamet etmekteyim lise mezunuyum belediyemiz bünyesinde çalışmak istiyorum yetkili görevliden sadece deneme amaçlı bir şans istiyorum saygılarımla 0541 269 05 21

commenter

şöförluk arıyorum

commenter

b ehliyetim var yenibosnada oturuyorum söför işi arıyorum. 1.80 boyundayım. kilom. 80 iyi giyimli biriyimdir.

commenter

Büyük şehir belediyesinde içgörü olarak çalışmak istiyorum işe ihtiyacı.m var tel5534934684

commenter
HASAN SARIKAYA | Ocak 11th, 2014 at 21:49

KENDİM SİNCANDA OTURMAKDAYIM ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİNDE CALIŞMAK İSTİYORUM B.SINIFI EHLİYETİM VARDIR İLK OKUL MEZUNUYUM.CEP 05424945150 İLGİNİZE ARZEDERİM

commenter
Eyüp KILIÇ | Ocak 11th, 2014 at 23:34

1962 ANKARA doğumlu lise mezunuyum (E)sınıfı ahliyete sahibim.serece (2)serece (4)mevcut.1984 yılında 1 yılda 2 iş değişikliğim oldu.Birinde emekli astsubay diğerinde de emekli albay sorumluluğunda sabah iş başı yapmadan işdimaya katılmadım diye işden ayrıldım.Daha sonra kendi işimin patronu oldum bu güne geldim.Emekliligime az kaldı.Bana bir masa bir sandalya geçineceğim kadar maaş AKP ‘ye ve ANKARA BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ’le uğraşanlara gözümü yumar tiwitla kayarım.Küfrün adı günah di bakalım altta yazıyor yorumlarınızdan iş başvurusu yapılmamaktadır diyor töbe töbeee.

commenter
MUHAMMET AKIF DURKAL | Ocak 18th, 2014 at 06:24

S.a 2009 yilinda geçirdiğim trafik kazası sonucu boynum kırıldı ameliyat gecirdim % 40 surekli raporum var engelli kadrosundan is istiyorum ALLAH RIZASI ICIN hayirli günler

commenter

ben ankaradan ali damar sizden bana uygun bir iş istiyorum E sınıfı ehliyetim var. SRC(1-2-3-4) var.boya ve kaynak işlerinden anlarım.
0536 882 34 93 irtibata geçmenizi rica ediyorum saygılarımla.

commenter
uzay demirel | Ocak 20th, 2014 at 16:47

Ankara Buyuksehır Beledıyesı personelı olmak ıstıyorum.Hangı pozısyonda olursa olsun b g ehliyetim var ilginize arz ederim

commenter

G-sınıfı eliyetim var sizden iş rica ediyorum irtibat 05392729777 saygılarımla,

commenter

aşçıyım büyükşehirde aşçı olarak çalışmak istiyorum saygılarımla

commenter

büyükşehirbelediyesinde çalışmak istiyorum iş arıyorum ne iş olursa yaparım 05354337894

commenter
uğur genç | Ocak 23rd, 2014 at 14:06

1977 doğumluyum büyük şehir fen işleri yada aski de şöför olarak çalışmak istiyorum her türlü ağır vasıta araç kullanabilirim e snıfı ehliyetim var tel 05357080391

commenter
uğur genç | Ocak 23rd, 2014 at 14:21

ALLAH rızası için biraz önceki iş ilanım için hayırlı bir cevap bekliyorum 4 çocuğum var evim kira işe çok ihtiyacım gerçekten adaletliyseniz işe ihtiyacı olanları çağırırsınız

commenter

1987 Sakarya doğumluyum aöf devam ediyorum şuan Devler bankasında Silahlı özel güvenlik işi yapıyorum. 2012 kpss puanım var sizinle çalışmaktan memnuniyet duyarım. Saygılarımla….05304163354

commenter

10 senedir oto tamircisi olarak yetkili serviste çalışmaktayım EMLİSESİ mesunuyum ustalık belgem ustaogretıçı belgem veEsınıvı eliyetim var büyükşehirde çalışmak istiyorum saygılarimla

commenter

B sınıfı ehlıyetlıyım -acık ogretımde ogrenımım suruyor aktıf bı ksılıe sahıbım bı ıse baglanmam yeter 21 yasındayım

Ilgılenırsenız (0)553 – 504 – 69 – 06

No lu telefon numarasından ulasabilirsiniz

Is deneyımım +5 yıl

SAYGILAR …

commenter

ankara büyükşehir belediyesini ve belediyedeki çalışanları gördüm ..inanıyorumki benim için güzel bi ortam orası… benim gerçekten bu işe çok fazla ihtiyacım var …dilerim olur ben önce rabbimden sonrada yetkili insandan yazdıklarımı dikkate almasını istiyorum…

commenter
GÖKHAN KESKİN | Ocak 24th, 2014 at 22:17

özel güvenlik kimlik kartım var silahlı 181 boy 90 kilo evli cok acil işe ihtiyacım var 0542 344 63 09

commenter

selam ben 3 yıllık jcb operatoruyum ankaranın her hangi bir belediyesinde calışmak istiyorum saygılarımla 0507 856 14 87

commenter
RUHAN KOÇAŞ | Ocak 25th, 2014 at 11:41

BÜYÜK ŞEHİRDE CALIŞMAK İSTERİM SÖFER OTO YEDEK PARCA DEPO TEMİZLİK OLARAK CALIŞIRİM

commenter

merhaba.peyzaj mimarlığı mezunuyum.ankarada ikamet ediyorum.belediyenzde çalışmak istiyorum.bnun için nasıl bir yol izlemem gerek.cevabınızı bkliyorum.sevgiler…

commenter

merhaba ben elektrikçiyim bana uygun bir elektrikçi yada şöför olarak bana uygun pozisyonlarda ankara büyük sehirin personeli olmak isterim ehliyetim e sınıfı elektrik uzerine ustalı kalfalık belgelerine sahıbim ayriyeten acıkta meslek lisesi okuyorum elektrik bölümü bana uygun bozısyonlarda belediyemizde benden çalışmak isterim (0506 982 25 47)

commenter
basri aytac | Ocak 26th, 2014 at 23:36

48 yasindayim emekliyim tecrubeli insaat kalfasiyim E sinifi ehliyetim var cok fazla beklentim yok
her isi yababilirim. saygilarimla
05324226886

commenter

selam ben gökhan binay b sınıfı ehliyetim var askerlimi yaptım lise mezunuyum silahlı güvenlik sertifikam var gemiçi sertifikam var motor ustasıyım makine rasamıyım otokat 2004 ketken kulana bilirim 05,09,1988 doğumtarihim trabzon yomra 1.70 boyunda 60 kiloyum 0531 894 59 81

commenter
ercan kayaturan | Ocak 28th, 2014 at 15:49

merhaba ben ercan 2 yıl meslek yüksek okulunda öğrenciyim bu sene mezun oluyorum bölümüm elektrik-elektronik sözleşmeli olarak çalışmak istiyorum çok ihtiyacım var b sınıfı ehliyetim var 21 yaşındayım saygılar..

commenter

ankara büyükşehirbeliyedisinde çalışmakistiyorum 05354337894

commenter
TURAN ÇELİK | Ocak 31st, 2014 at 01:25

Biliisim Teknolojileri Bölümü Mezunuyüm Ankara Büyükşehir Belediyesinde Çalışmak İstiyorum 05301254847

commenter

ğ+c+a2 ehliyetliyim 6.10.1971 dogumluyum ankara büyükşehir belediyesinde ne görev verirseniz yapmaya hazırım..05368930302

commenter
ismail avcı | Şubat 2nd, 2014 at 14:20

bünyenizde çalışmaktan onur duyarım
35 yaşındayım gençlik kolları üyesiyim B sınıfı ehliyetim var ilginize teşekkürler 0538 743 07 64

commenter

Ankara buyuksehirbeleditesinde calismak isdiyorum gercekten buna ihtiyacim var ehliyetim agir vaista e kamyon otobis daha onceden surdum sofor olarak deneyimim var hayirlisi bakalim cvp gelirsede caniniz sag olsun gelmesede saygilarmlan.0537 599 37 39

commenter
mustafa uğur | Şubat 3rd, 2014 at 16:18

MRH ANKARA YENİMAHALLEDE OTURUYORUM E SNF EHLİYETİM SRC 2VE4 PİSİKO TEKNİK BELGEMLE VE UZUNYOL TECRÜBEMLE BERABER İŞ ARIYORUM 14 YIL ŞÖFÖRLÜK TECRÜBESİNE SAHİBİM DURMAK YOK YOLA DEVAM AMA İŞSİZİM ACİL

commenter
Hüseyin Bozkuş | Şubat 8th, 2014 at 02:14

İyi günler Kecioren de oturuyorum %16 (yüzde 16) Engelli Raporum var sene 2000 den gecirmiş oldugum trafik kazası nedeniyle sol bacagımda engelim var halk dılıyle topallıyorum ama rapor oranımı dusuk verdıklerını soyluyor herkes bu yuzden kımse iş vermiyor maddi durumumuz hiç iyi degil bi yerden başlamak istiyorumartık Engelliyim kimse anlamıyor halim den lütfen msj ı mı okuyup bi düşüğnmenizi istiyorum.. 22yaşındayım 0506 454 37 55

commenter

slm demetevlerde oturuyorum e sınıfı ehliyetim var işsizimm gercekten işe yaracagını zannetmiyorum ama genede yzym 05373891641

commenter

ankara keçiörende oturuyorum askeri görevimi hudutta tamamladım işsizim 05064730678

commenter
hasan karakaş | Şubat 9th, 2014 at 00:17

1972 dogumluyum işsizim agır vasıta ehliyetliyim ankara topraklıkta ikamet ediyorum söförlük veya vasıf sız da olabilir şirketde olbilir,çok ihtiyacım var.saygılar arz ederim

commenter

arkadaşlar 2014 personel alımı ne zaman olacak aydınlatırmısınız lütfen

commenter

Merhaba ben yasemin 1974 doğumluyum üç çocuk annesiyim daha önce bir devlet okulunun ana sınıfı bölümünde 5 yıl yardımcı personel olarak çalıştım bu alanla ilgili çeşitli kurs sertifikaları aldım
bu alan veya başka alanlarla ilgili belediyemizden iş istiyorum

commenter

yasımm 23 altındag oturuyorumm ıs arıyorumm 5417819959

commenter
levent ÇELİK | Şubat 12th, 2014 at 12:02

Merhaba ben arıtma ve su tesisatçısıyım a2/E/D/G (forklift/ bekoloder) iş makinası ehliyetlerim var, Etimeskut yapracık’da oturuyorum ve Büyük Şehir Belediyemizden yada personel eksik olan belediyelerimizden iş istiyorum (0535.058.43.18) levent Çelik

commenter

eşim maliye bakanlığında güvenlik maaşı az ev kiredisi ödüyoruz düğünde birikenlerle aldık metroda güvenlikte çalışmak istiyor kpps sınavınada giriyor ama 70 alıyor bir yere giremiyor yardımcı olurmusunuz

commenter

merhaba ben lisans işletme mezunuyum sizinle birlikte çalışmak istiyorum.uygun bir pozisyonda çalışmak istiyorum.yardımcı olursanız sevinirim.çok teşekkür ederim.iyi çalışmalar…

commenter

E+G SRC2 SRC4 EHLİYETLERİM VAR 05355013458

commenter

Merhaba ben almanyadan vatanimisa dönüş yaptik ve acil iş ariyoruz

commenter

iş arıyorum daha öncedende askide çalışmıştm büyük şehir belediyesinde çalışmak istiyorum e sınıfı ehliyetimvar şöförlük öncelik işim tşk ler saygılar

commenter
FARUK KIZILIRMAK | Şubat 21st, 2014 at 11:00

ANK BÜYÜK SEHIR BELEDIYESINDE CALISMAK ISTIYIORUM YAŞ 31

commenter

ANK BÜYÜK SEHIR BELEDIYESINDE CALIŞMAK İSTİYORUM YAŞ 31 CEP 05357354979

commenter

Uluslararası İlişkiler mezunuyum Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışmak istiyorum.İnsan Kaynakları, kültür faaliyetleri yada aile yaşam merkezler vb. pozisyonlara talibim.

commenter

ben çelik imalat+mekanik montaj ustasıyım bana uygun iş istiyorum saygılarımla

commenter
haşim türkoğlu | Şubat 26th, 2014 at 23:35

gazaltı kaynakcıyım.ustalık belgem var, ank.büyük.şehir belediyesinde çalışmak istiyorum.

commenter

mrb ben inşaat teknıkerıyım Ankara büyükşehir belediyesınde calışmak ıstıyorum bana gore iş varsa ben buradayım ofııce autocad kulllanabılıorum yaşım 20 genc yasta calışan genclere ıhtıyacı var ankaranın

commenter
dilan kaleli | Mart 5th, 2014 at 16:33

bn çalışmayı istiyorumm ülkeme ve milletime yardım etmek istiyorumm oyüzden çalışmak istiyorummmmmmmmmmm ülkeme duyarlıyımm beni işe alın

commenter

torpilim yok ama. işe almazlar. ama genede bir selam verelim .
her türlü araç kullanırım ağır vasıta tır,kamyon,otobüs, binek araç
referans verebilirim
ankara bala lıyım cep no : 0535 233 52 08 :D belediyelerde adamı olan adamına söylüyor iş var diye ama biz garibik :D :D:D

commenter

slm peyjas otomatik sulama ustasıyım iş arıyom gsm 05067407787

commenter
şevket ırmalı | Mart 10th, 2014 at 10:39

ben ankara kazan ilçesinde oturuyorum sizlerden iş istiyorum saygılar

commenter
hasan sabuncu | Mart 10th, 2014 at 14:45

belediyede ne iş olursa yaparım iki çoçuk babasıyım işsizim

commenter
derya emiroğlu | Mart 10th, 2014 at 21:09

Merhaba.İşletme mezunuyum.6 yıllık iş tecrübem ve bilgisayar işletmenliği sertifikam var.Bünyenizde bana uygun pozisyonlarda çalışmayı isterim.Şimdiden teşekkür ederim.

commenter
Yener KELEŞ | Mart 10th, 2014 at 21:09

Mrb Özel Güvenlik kimlik kartım var E sınıfı ehliyetim var Ankara Büyükşehir Belediyesi personeli olmak istiyorum.Refaransım yok verilen işi en iyi şekilde yaparım ama refarans yok işte bizide değerlendirmeye alın benide bizim gibileride işe alaınnnn…..

commenter
KADİR ÇETİN | Mart 12th, 2014 at 06:37

MERHABALAR,ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTIM VAR SİLAHLI…E SINIFI EHLİYETİM VAR.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE,GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAK İSTİYORUM.REFARANSIM VAR,EGO DAİRESİ SENDİKA BAŞKANI DEĞERLENDİRMEYE ALIRSANIZ ÇOK SEVİNİRİM……..,CEVABINIZI BEKLİYORUM.ALLAH KOLAYLIK VERSİN……….

commenter

İNŞATÇIYIM 20 YILDIR KARASIVA ALÇI SIVA YAPMAKTAYIM ŞİDİ İŞ ARIYOMT 0546 640 05 10

commenter

ANKARA BUYUK SEHIR BELEDIYESINDEN BELEDIYE PERSONELI OLARAK İŞ ARAMAKDAYIM 8 YILDIR CALISMIYORUM İŞSIZIM BI YASLI ANEM VAR HASTA BAKMAKDAYIM HIC BIR GELIRIM YOK EN YAKIN BI ZAMANDA YARDIMCI OLMANIZI BEKLIYORUM TESEKURLER

commenter
murat perçin | Mart 25th, 2014 at 12:42

çok acil işe ihtiyacım var sayın i melih gökçek başkanıma sagılarımı arz eder bana herhangi bir birimde iş verirse kendim için değil çocuklarım için istiyorum bu işi şimdiden teşekkür ederim

commenter

çok açil iş arıyom şöförlük

commenter

selam ben uzman erbaşlıktan istifa ettim… daha dogrusu zorunlu kaldımm.. kamuda iş imkanım var.. beledıyenizin zabıta görevinde olmayı çok istiyorum aslende ankaralıyım..saygılar

commenter

slm 8 yıldır bosdayım kadrolu bı iş aramaksdayımn yardımcı olursanız cok cok sevırım

commenter

12 yıldır akp için çalısıyorum ama issizim bana yardımcı olmanızı istiyorum gerçekden cok ihtiyacım var saygılarımla

commenter

slm akaryakıt istasyonları tamir bakım işleri yaptım yaklaşık 15 senelik tecrübeb var üst seviyede elektrik bilgim var belediyenizde iş istiyorum

commenter

yaşım( 28) 31,12,2013 tarihinde uzm erbaşlık görevimden kendi isteğimle fesh ettim belediyeniz bünyesine açıktan atama istiyorum gerekli evrakları daha önce gönderdim arz ederim. 546 635 63 22

commenter

belediyemiz bünyesinde iş imkanı istiyorum pursaklara oturuyorum çocuk gelişimi mezunuyum bakmakla yukumlu ailem var ve bayanım tel 05465253442

commenter

elektronık teknisyeniyim %60 engelliyim .fiziksel ve zihinsel herhangi bir özürüm yok.büyük şehir belediyesinde çalışmak istiyorum.teşekkür ederim

commenter

kepce operatoruyum iş rıyorm
0541 827 10 81

commenter
yalçın yücel | Nisan 8th, 2014 at 19:03

lisans işletme mezunuyum işsizim büyükşehir belediyesinde çalışmak istiyorum form verdim AMA bi sonuç çıkmadı tel 05434720519 acil iş arıyorum

commenter
levent özcan | Nisan 11th, 2014 at 14:19

20 yıllık oto tamircisiyim renoult servisinde ve ford servisinde calıştım ankara büyük şehir belediyesinde calışmak istiyorum tşk ederim tel 05427424532

commenter
ismail asilkan | Nisan 12th, 2014 at 17:31

merhaba iyi günler iyi çalışmalar ben 20.07.1988 tarihinde mersin/gülnar’da dünyaya geldim ilkögretim ve ortaögretim egitimi’mi mersin/aydıncık soguksu ilköğretim okulunda tamamladıktan sonra 2002 ila 2005 yılları arasında mersin/aydıncık çok programlı lisesi elektrik bölümün’den mezun oldum 2008 ila 2009 yılları arasında askerlik görevimi tamamlamak üzere izmir bornava’da acemi birliğimi 10.j.er eğitim alayında tamamladık’tan sonra antalyanın gündoğmuş ilçesinde 15 aylık askeri hizmetimi bitirdim 2010 ila 2012 tılları arasında uzman erbaşlık sınavlarına katılarak basarılı olduktan sonra egitimlerimi tamamlamak için tuzla piyade okulları komutanlına katıldım ve buradaki 6 aylık egitimlerim sonucu 21.05.2011 de tayin yerim olan 2/95 mekanize piyade yardımcı komutanlığı 2.tabur 3.mekanize piyade bölük komutanlıpı tekirdağ/hayrabolu’da görevime başladım kaydırma birliği oldugumuz için şubat ayının ilk haftası terörle mücadele iç güvenlik harekatın’da şırnak/beytüşsebap’ta ( 2 ) sene görev yapmş bulunmaktayım ve kendi rızamla uzman erbaşlık’tan istifa ettim ilgi ve alakanıza teşekkür ederim saygılar… 0553 235 89 86

commenter

Buyuksehir belediyesinde calismak istiyorum.lise mezunuyum 27 yasindayim ne olur sesimizi duyun bibizimde is sahibi olmamizi saglayin insallah geri donusum yaparsiniz tel.5433509890

commenter

1991 doğumluyum. Yerel yönetimler mezunu, kamu yönetimi 3.sınıf (açık öğretim) öğrencisiyim. Bilgisayar sertifikam var. Bana belediyenizin herhangi bir kurumunda iş verirseniz memnun olurum.

commenter

ankara büyük şehir bld işçi olarak çalışmak istiyorum 1974 samsun dogumluyum 14 yıldır sincanda oturuyorum lise mezunuyum 2 çocuk okutuyorum E sınıfı ehliyetim var bakmakta oldugum bir ailem var iş istiyorum 05375287955

commenter
Emre uzuntaş | Nisan 14th, 2014 at 20:54

Ankara çankaya bölgesinde büyükşehirde iş aramaktayım genel meslegım elektrık bılgısaray işlernden anlamaktayım madur durumdayım ilgilerinizee..

commenter
Hazim görkem | Nisan 14th, 2014 at 21:24

Cevre sagligi teknisyeniym 2005 mezunuyum belediyelerin hepsinde staj gordum 1987 dogumluyum evli 1 cocuk var b ehliyetim var ogg serifikam var askerlik yaptim acil is ariyom kendi brasimda zabita olarak yada herhangi cst bolumunde teşekkür ler inşallah olur .05549382568

commenter
çetin eroğlu | Nisan 14th, 2014 at 21:27

ankara büyük şehir belediyesinde söför olarak görev almak istiyorum b sınıfı ehliyetim var aslen ankaralıyım taksicilik yapıyorum şu an söförlük konusunda hiç kuşkunuz olmasın ankaranın her yerinide biliyorum ilgilenmenizi rica derim saygılarımla

commenter

Daha önce bel-ka bünyesinde topoğraf olarak çalıştım askerlik nedeniyle işi bırakmak zorunda kaldım Ankara büyükşehir belediyesi bünyesinde Topoğraf-CnC-Elektronik meslek dallarından birinde hizmet vermek istiyorum

commenter
YALÇIN DİNÇ | Nisan 15th, 2014 at 14:31

MERHABA 1978 AKSARAY DOĞUMLUYUM,ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ÇALIŞMAK İSTİYORUM ACİL İŞE İHTİYACIM VAR 05057928084 SAYGILARIMLA TEŞEKKÜR EDERİM YALÇIN DİNÇ

commenter
mehmet büyük | Nisan 15th, 2014 at 23:26

Altın dağ belediyesinden iş istiyorum park yapılarında kaldırım yapımlarında çalışa bilirim evliyim üç çocuk babasıyım yaşlı annem ve babala beraber yaşıyorum samsunda yaşıyorum eğer işe alınırsam ayilemi gertire bilirim yaşım 29 ismim mehmet cep nom 05375847472 sayın belediye Başkanımız dan rıcamız budur saygılarımla selamlıyorum teşekkür ederim

commenter

Büyük Şehir belediyesin de görev almak çalışmak istiyorum ..0543 972 80 59

commenter
ŞENER KOYUNCU | Nisan 16th, 2014 at 14:35

SLM.. ELEKTRIK TEKNIKERIYIM E-D SINIFI EHLIYETIM VAR SEYAHAT ENGELIM YOK İŞ ARIYORUM 0546 458 49 36

commenter

40 yaşındayım Kırıkkale’liyim Sincan’da ikamet ediyorum 25 senelik otobüs şöförlüğü yapmaktayım bütün belgelerim mevcut Belediyenin bütün işlerinde calışabilirim tlf numaram 0 539 673 18 24 bakmakla olduğum bir ailem var işe çok ihtiyacım var

commenter
ramazan atay | Nisan 16th, 2014 at 19:25

Altın dağ belideyesinden işci olarak çalışmak istiyorum park ve kaldırım işlerinde çalişa bilirim ismim ramazan yaşım 36 2çocuk babasıyım sayın belediye başkan ımıza saygılarımızı sunarız cepnom 05316789229 tteşekkür ederim

commenter
mehmet büyük | Nisan 16th, 2014 at 19:35

Altın dağ belediyesinde işci olarak çalışmak istiyorum park ve kaldırım yapımlarında çalışa bilirim ismim mehmet yaşım 29 evliyim üç çocuk babasıyım cep nom 05375847472 sayın Bakan ımızdan rıca ederiz Teşekkür ediyorum saygılarımı sunarım

commenter
ramazan atay | Nisan 16th, 2014 at 19:44

Altındağ belediyesinde işci olarak çalışmak istiyorum park ve kaldırım yapımlarında çalışa birim ismim ramazan yaşım 36 evliyim iki çocuk babası yım cep nom 05316789229 saygılarımla selamlıyorum teşekkür ederim

commenter

İş arıyorum e sınıfı ehliyetım var cep numaram 05370260712 saygılarımla

commenter

36 yaşındayım 3 aydır işsizim 4 çocuğum var seçimden önce işden çıktım seçim için uğraştım ALLAH’a şükürki kazandık şimdide işe giremiyorum.harfiyat şöförüyüm bütün ağır vasıta araçları kullanabiliyorum ALLAH rızası için yardımcı olun ANK.B.Belediyesinde yer almak istiyorum 05357080391 saygılarımla pursaklarda oturuyorum

commenter
Abdullah yiğid | Nisan 20th, 2014 at 12:28

sayın belediya başkanımız melih gökçek ğe saygılarımı sunar çok acil bir işe ihtiyacım olduğunu arz ederim daha önceden evrak vermiştim mamakta oturmaktayım kaynakçıyım ama hangi iş olursa çalışırm saygılarımla abdullah yiğid 05354981814

commenter
s ahmet kuyucu | Nisan 20th, 2014 at 21:15

sayın başkanım belediyenizde hizmetli olarak çalışmak istiyorum lise mezunuyum geregini arz ederim.

commenter
Erhan öztürk | Nisan 20th, 2014 at 21:37

Türk silahlı kuvvetlerinde jandarma özel harekatta 2010 ile 2012 yilları arası j.uzman çavuş olarak görev yaptim.kendi isteğimle istifa ederek ayrildim.aciktan atanma yolu ile 657 te tabi devlet memuru olmak istiyorum.gereğinin yapilmasini saygilarimla arz ederim.05412868462

commenter
mustafa gülşen | Nisan 21st, 2014 at 14:14

28 YAŞINDAYIM ÇEVRE SAGLIĞI TEKNISYENIYIM B SINIFI EHLIYETIM VAR EVLIYIM İŞ ARIYORU SAYGILARIMLA

commenter
sadettin özügüzel | Nisan 22nd, 2014 at 15:50

30 yasındayım 3 cocugum var işsizim acıl ıse ihtıyacım var ankara beledıyesınde ne iş olursa olsun yaparım

commenter
sadettin özügüzel | Nisan 22nd, 2014 at 15:51

30 yasındayım 3 cocugum var işsizim acıl ıse ihtıyacım var ankara beledıyesınde ne iş olursa olsun yaparım 05433630613

commenter

1997 e sınıfı ehliyet src1,3 belgesi pisiko teknik belgeler mevcut şirkette şoför olarak çalışmayı istiyorum akp üyesiyim saygılar 05358949340 yardimci olursaniz sevinirim

commenter

22.09.1982 ankara doğumluyum E sınıfı ehliyete sahibim büyükşehirimizin bünyesi altında uzun yıllar hizmet etmek ve çalışmak istediğimi tarafınıza arz ederim

commenter
mustafa bolat | Nisan 22nd, 2014 at 22:54

ankara buyuk sehir personeli olmak istiyorum eskavator oparatoruyum B.G ehliyetim vardir eyr ulasa bilirseniz com memun olurum nom 05466199659

commenter

ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİNDE ÇALIŞMAK İSTİYORUM 4YILLIK İŞLETME MEZUNUYUM 05469383310

commenter
tülay ablak | Nisan 24th, 2014 at 11:18

1984 doğumlu Anadolu üniversitesi işletme mezunuyum bilgisayar işletmen sertifikalıyım SMMM ruhsatlıyım işe ihtiyacım vardır Ankarada her yerde çalışabilirim.

commenter
YUNUS AKDOĞAN | Nisan 24th, 2014 at 12:07

mrb ben yunus akdogan iş kazası sonucu sol kolumda 8cm kısalık var iş arıyorum özurlu raporum var 40 bana bıs verırsenız memnun olacak saydılarımla

commenter
volkan tetik | Nisan 24th, 2014 at 12:49

ben şuan izzisim cok madur durumdayım belediyede ne iş olursa calışırım 1995 yılından beri şöförluk yapmakdayım ama nedense talihim gülmedi 3 aydır sıkıntıdayım 05433220773 3900848 tel acık irtibat icin acil büyük şehir belediyesin den rica ediyorum sayın başkanlarıma
arz ederim

commenter

Sn; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanım bünyenizde bulunan raylı sistemlerde ankaray yada metro şöförü olarak çalışmak istiyorum E Sınıfı ehliyetim var silahlı güvenlik sertifikam var saygılarımı arz ederim 05439727473

commenter
MERVE TURNATA | Nisan 25th, 2014 at 12:45

SLM ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ MEZUNUYUM.ÇEŞİTLİ SERTİFİKALARIM VAR. BELEDİYENİZDE GÖREV ALMAK İSTİYORUM.

commenter
HAKAN KILIÇ | Nisan 25th, 2014 at 14:12

1988 ankara doğumluyum 2 aydır işsizim acil işe ihtiyacım var. iş konusunda bir şans verilmesini istiyorum. 05418014898

commenter

belediye bnyesinde iş arıyorum şöförlük de olur 05444252417 arasanız sevinirim

commenter

iki çocuğum var kalıcı bir işe ihtiyacım var 31 yaşındayım tşk ederim

commenter
şaban coşkun | Nisan 28th, 2014 at 18:35

acil iş arıyorm lütfen yardımcı olun lise mezunuyum her türlü iş olur fark etmez 0531020 5729

commenter

1975 dogumlu E ehliyetli src piskotekniim var14 yildir soforluk yapiyorum tir kirk ayak damperli kamyon ve otobus kulanabiliyorum evliyim 2 cocugum var ve issizim ilginize arzederim numaram 05533713457

commenter

1986 doğumluyum.E sinifi ehliyete sahibim 10 yildir şoförlük yapıyorum.evli bir cocuk babasiyim belediye bünyesinde Sofor olarak calismak istiyorum.

commenter

ankara büyükşehir belediyesinde görev almak istiyorum buradan pek ilgileneceğini düşünmüyorum ama şansımı denemek istiyorum .

commenter
barış ünal | Mayıs 1st, 2014 at 16:47

e sınıfı ehliyet src lerim piskoteknik otobüs tecrübem yüksek iş arıyorum evim sincanda tlf 0532 773 20 38

commenter
mustafa sarikaya | Mayıs 2nd, 2014 at 21:08

enyiyaşındayim haziranda dugunum olacak.bi türlu is bulamıyorum çok zor durumdayim yardimci olursaniz cok memnun olurum.ben 2 yıllık tarim makinaları mezunuyum.4 yıllik kamu yönetimi son sınıf tayim iyi derece arac kullanırım pc kullanim sertifikasina sahibim .. lutfen bir is .. ve is icin tanidigim kimse

commenter
erkan sabahyıldızı | Mayıs 3rd, 2014 at 14:12

ilgili makama ben grayder oparatörüyüm E+G sınıfı belgesine sahibim çeşitli özel şirketlerde çalıştım en son kızılpınar belediyesinde 7 yıl görev yaptım
sözleşmemin bitmesi neticesinde işten çıkarıldım ilgili mercilercede uygun görülürse ankara büyük şehir belediyesinde görev almak istiyorum saygılarımla.tel.05314643092

commenter
melek dinçdemir | Mayıs 3rd, 2014 at 15:35

1974 doğumluyum ankara mamak ta oturuyorum 14 yıl önce eşimden ayrıldım hasta bakıcı veya temizlik işnde tecrübem var çok zor durumdayım belediye yardımıyla geçiniyorum tek istediğim sizden yaşamımı sürdürmek için bir iş tel 05078763733

commenter
ismail özdemir | Mayıs 9th, 2014 at 11:13

25.11.1975 dogumlu. lise mezunuyum. 543 956 21 02

commenter
mehmet yıldız | Mayıs 9th, 2014 at 14:43

Exkavatur opreturuyum iş arıyorum 0535 6107060

commenter

29.08.1981 ankara dogumlu,olgunlaşma endüstirisi (moda tasarımı)mezunu 2001yılı ve o zamandan beri çalışıyorum.VE sizinle çalışmak istiyorum belediyenin birimlerinden birinde,talebimi kabul ederseniz çok sevinirim

commenter

cebeci kız meslek mezunu 1999
olgunlaşma endüstrisi(moda tasarımı)2001
ustalık belgesi
usta ögreticilik belgesi
bilgisayar belgesi
b sınıfı ehliyet

commenter

Ekskavator operatoruyum is ariyorum bilginize tskkurler.. Yas 26 05414216563

commenter

Merhabalar adım Mesut Kaya 1988 doğumluyum. 2 yıllık bilgisayar teknoloji ve proğramlama ön lisans mezunuyum. Keçiören Atapark Mah oturuyorum. 2 yıllık evliyim 1 çocuğum var E sınıfı ehliyetim var şu an işsizim belediyemiz bünyesinde uygun bir işte çalışmak istiyorum. Ilginiz için teşekkürler. Aramanızı bekliyorum. Iyi çalışmalar.
0544 762 51 87

commenter

Merhaba adım Nİhal 35yaşındayım kız teknik ve meslek lisesi mezunuyum 3 çocuk annesiyim çocuklarımı büyüttüm şimdide bölümüme uygun bir alanda çalışıp diğer çocuklara yararlı olmak İstiyorum saygılarımla arz ederim

commenter

.Merhaba adım Nİhal 35yaşındayım kız teknik ve meslek lisesi mezunuyum aynı zamanda düz lise mezunuyum .sosyal hizmetler bölümünü okumaktayım.B sınıfı ehliyetim var.uygun bir alanda çalışmak istİyorum. saygılarımla

commenter

Merhaba adım Nİhal 35 yaşındayım düz lise mezunu aynı zamanda kız Teknik ve MEslek Lİsesi mezunuyum .sosyal Hİzmetleri okumaktayım. B sınıfı ehliyetim var. Çok acilen çalışmak ìstiyorum.saygılarìmla.

commenter

Meraba dogalgazda ozelestirmeden sonra issiz kaldim belediyede agirvasita soforu ve oparator olarak calismak istiyorum 05382987711

commenter

Ben yeni bayındırda oturuyoru matbaacıyım okul mezunuyum aynı zamanda e sınıfı ehliyetim var ilgililere teşekkür ederim şimdiden

commenter

ben VAN /ERCİŞ.LİYİM DEPREMDE. BİR EVİM VARDI YIKILDI KİRA GELİRİM ORDAN GELİRDİ LÜTFEN BELEYEDE ÇALIŞMAK İSTİYORUM NE OLURSA EVLİYİM .2 ÇOCUK OKUTUYORUM ZORDAYIM YARDIM EDERSENİZ MEMNUN OLURUM SAYGILARIMLA

commenter

Ankara büyükşehir belediyesi bünyesinde bulunan şirket ve kuruluşlarında şoför olarak çalışmayı istiyorum E sınıfı ehliyet ve src pisiko teknik belgeler mevcut yönetim kurulu arkadaş lardan yardımcı olursanız sevinirim saygılar

commenter

Merhaba 6 yıl Uzman Çavuşluk yaptım. Kendi isteğimle istifa ettim şuan boştayım işe ihtiyacım var ilgilenirseniz sevinirim.0542 570 56 61 AYRICA SRC BELGEM BİLGİSAYAR SERTİFİKAM VAR.

commenter
murat dirican | Mayıs 27th, 2014 at 12:39

34 yaşındayım e sınıfı ehliyetim serece 1 3 var pisko teknik var çekirdekten yetişme otobüs şöförüyüm her türlü aracı kullanırım büyükşehirde çalışmak istiyorum 0545 558 68 49

commenter
betul aydeniz | Mayıs 27th, 2014 at 22:32

33 yasindayim 3 cocuk annesiyim bilgisayar bilgim var ve yapacagim is konusunda kendime guveniyorum.3 cocuklu olupta tek maasla ve kiraci olarak gecim zor cocuklarimin gelecegi icin bunyenizde calismak istiyorum esimin ayligi 1600 kira 550 okul masrafi bankaya borc gercekten is istiyorum.tesekkurler

commenter

39 yaşındayım işsizim 2 çocuğum var kiradayım belediyeniz bünyesinde çalışmak istiyorum 0536 765 35 01 ilginize tşkrler

commenter

SELAMUN ALEYKÜM ben ORHUN EYETEM 1990 doğumluyum şereflikoçhisar imam hatip lisesi mezunuyum askerliğimi güneydoguda SİİRT PERVARİ OKCULAR ÜS BÖLGESİNDE yaptım silahlı özel güvenlik sertifikam var askerden önce numune hastanesinde temizlik şirketinde çalıştım temizlik elamanı olur sertifikam var ben bugsaşa güvenlik içinde müracat ettim EVRAK ALINDI BELGE NUMARAM 7618 ne olur banada uygun bir işverin her türlü zorlukta çalışırım şimdiden ALLAH razı olsun BANA ULŞIRSANIZ SEVİNİRİM GSM 0506 662 21 73 RABBİME EMANET OLUN

commenter

sgk lı bir yerde çalışıyorum haftada 3 gün çalışabilirim uygun olursa 1 bebeğim var ek gelire ihtiyacım var saygılarımla 554 321 82 48 isletme mezunuyum her işi yaparım ALLAHIN izniyle kendime güveniyorum ehliyetim var kasiyerlik saha araştırma ön muhasebe danışma kayıt kabul vb. işleri yaptım

commenter

24 yasindayim .Kaynakciyim. Acil is Ariyorummm.

commenter
Fethi Karagül | Haziran 5th, 2014 at 18:39

24 yaşındayım yenimahalle ticaret meslek lisesi mezunuyum bekarım ve elimden her iş gelir kndimi geliştirme kabiliyetim war ne iş olursa olsun yaparım iş beğenmek gibi tipim yok ankara Kızılcahamam’lıyım Büyükşehir Belediyesi adı altında bende bi görev istiyorum Allah razı olsun

commenter

ben 4 yıllık mezunum iş arıyorum 31 yaşındayım ne iş olsa yaparım evliyim bir çoçugumvar ne olur yardımcı olun

commenter

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde engelli kadrosunda istihdam edilmek istiyorum gerekli haberleşmenin engellilik açısından önemsenmesini arz ederim teşekkürler

commenter

Ankara Şereflikoçhisarda ikamet etmekteyim lise mezunuyum Ankara büyükşehir Belediyesinde Çalışmak istiyorum 05070934402

commenter

Ankara yenimahallede ikamet ediyorum. 07/06/1980 ANKARA doğumluyum..E + D ehliyetim var,ayrıca G sınıfı ehliyetimde mevcut. Greyder ve bekoloder sertifikalarım var. Belediye bünyesinde faydalı olacağıma inanıyorum..Ayrıca inşaat sektörü teknik konularda bilgi sahibiyim…
DeğerlendirmeniziRicaEderim SAYGILARIMLA:
İSA ÖZTÜRK.

commenter

bende büyükşehir belediyesinin herhangi bir departmanında çalışmak istiyorum ilginiz için şimdiden teşekkürler..

commenter
Muammer Acielma | Haziran 30th, 2014 at 23:52

ANKARA cubukluyum tek gecim kaynagim soforluk E-D eliyetim var yardimizi bekliyorum evli 22 cocugum var. Otobus kamyon her araci kullanirim tercubem var sizden yardimci olmanizi istiyorum her zaman destekciniz oldum hayir mubarek ramazan bereket ayinda yardimci olacaginizdan eminim selamin eleykum .05352401229

commenter
sadettin özügüzel | Temmuz 2nd, 2014 at 16:15

ben ankara buyukşehir belediyesinden iş devamli iş cok caresızım 3 cocuk okutuyum kıradayım cevabı beklıyum 05433630613

commenter

Sa fatih ben imamhatip lisesi mezunuyum ankaraliyim evli bir cocuk babasiyim belediyeniz bunyesinde calusmak istiyorum yillardirher gun kuculen kucuk esnaflik yapiyorum 05069000527 neden imamhatip lisesi mezunlari issiz anlam veremiyorum selametle kalin

commenter

selamun aleykum..ben 29 yaşında etlikte oturuyorum ve bünyenizde çalışmak istiyorum, ne iş olsa yaparım yeterki bir maaşım olsun. evliyim işsizim.

commenter

merhaba 1983 Ankara doğumluyum uzun zamandır iş arıyorum belediyede çalışmak istiyorum teşekkürler.

commenter
soner arıkan | Temmuz 12th, 2014 at 15:29

slm merhaba buyuksehır beledıyesı oncelıkle e sınıfı ehlıyetım var soforluk ıcın bana donersenız sevınırım sızınle devam etmek ıstıyorum oyumuda İ.MELİH GÖKÇE”YE ATTIM SIMDIDE IS ARIYORUM BANA YARDIMCI OLURSANIZ SEVINIRIM ANKARA/MAMAK TA OTURUYORUM YAKINDA COCUGUM OLACAK SIZE SIMDIDEN TESEKUR EDERIM KOLAYGELSIN BU BENIM NUMARAM ARARSANIZ GELIRIM…..

commenter

MRB ANKARADAN BAYAN ÖĞRENCİLERE VE BAYANLARA MADDİ AÇIDAN YARDMCI OLABILIRIM. 0554 689 33 23

commenter
AliRıza özbek | Temmuz 14th, 2014 at 04:50

1980 doğumluyum evliyim B sınıfı ehliyetim var meslek lisesi elektrik bölümü mezunuyum iş arıyorum ilgilenirseniz sevinirim.Ankara yenimahallede ikamet ediyorum.Telefon numaram:05062252262 ararsanız sevinirim.

commenter
dursun ceylan | Temmuz 15th, 2014 at 01:55

ank yasıyorum mesleyım gorson yenı cumhurbaskanımızın gorsonluguna talıbım ALLAHIN ıznıyle ıyı yerlerde calıstım calısmaktayımda sızlerden haber beklıyorum saygılarla ARZ EDERIM. TEL 0536 958 81 14.

commenter

DİKKATLİCE OKUYUN… 21 TEMMUZ TARİHİNE KADAR ANKARA ASKİ 15 ELEMAN ALIMI YAPACAKTIR. ARANAN BELGE İSE BİREY VE AİLELER İÇİN ”’ AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ 1 EĞİTMEN EĞİTİMİ ”’ VE İŞE ALIM KURA ÇEKİLEREK OLUCAKTIR. BU BELGEYİ ANKARA AFAD VERİYORMUŞ. AFADA GİDİLDİĞİNDE BU BELGENİN KAMU KURULUŞLARININ TOPLU BAŞVURULARIYLA OLACAĞINI SÖYLEDİLER. ŞUAN BELGEYİ ALMAK İSTEDİĞİNİZ TAKTİRDE İSE EĞİTMENLERİN TATİLDE OLDUGU EĞİTİMİN VERİLEMEYECEĞİ SÖYLENİYOR. BİREYSEL BAŞVURU DA BİR AÇIK VAR .. AFAD DA GÖRÜŞTÜĞÜMDE İSE DAHA 14 TEMMUZDAN ÖNCE ASKİDE ÇALIŞAN TAM 15 KİŞİYE BU BELGELER VERİLMİŞ. BU 15 KİŞİ KURAYLA NASIL ATANACAK NOTERLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDELER KESİN..

commenter
Ezgi Gültekin | Temmuz 19th, 2014 at 17:56

Merhaba,27.02.1991 Ankara doğumluyum.Ankara’da ikamet etmekteyim.İİBF Kamu Yönetimi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü mezunuyum.Etimesgut Kaymakamlığı’nda stajyerlik yaptım.Alanımla ilgili olduğundan uygun bir pozisyonda sizlerle çalısmaktan memnun olurum.Saygılarımla tel:05532130181

commenter
Muammer Acielma | Temmuz 20th, 2014 at 01:47

16 yillik agir vasita soforuyum issizim ANKARA cubuk luyum evli 2 cocugum var bana yardimci olursaniz sevinirim saygilarimla arz ederim 0535 240 12 29

commenter
halis yılmaz | Temmuz 20th, 2014 at 23:32

ankara dedeman otelin de usta demi acehef olarak 24yıl çalışdım iş yeri kapanış nedeniyle iş sız kaldım belediye bünyesinde çalişmak istiyorum ilgılilere şimdiden teşekür ederim telefon numaram 0535 696 78 25irtibat numaram

commenter
dilara çetiner | Temmuz 24th, 2014 at 14:06

Merhaba kırıkkale üniversitesi grafik tasarımı bölümünü başarıyla bölüm birinciliğiyle bitirdim. Anka reklam ajansı Ptt Başmüdürlüğünde staj yaptım. Bölümüm ile ilgili programlara hakimim. Belirli makinaları kullandım . Programları iyi derecede biliyorum . İşe ihtiyacım var . Büyükşehir belediyesinde çalışmak istiyorum . İlgileriniz için şimdiden teşekkür ediyorum . 05315564766

commenter
Büşra NAZLI | Temmuz 24th, 2014 at 14:27

Merhaba 10.10.1994 Yozgat doğumluyum.Ankara Yenimahallede ikamet ediyorum. Kırıkkale Üniversitesi MYO grafik tasarımı 2014 mezunuyum.Bölümümü başarılı bir şekilde bitirdim.Lise ve üniversite stajımı Ptt Başmüdürlüğünde yaptım.Bölümümle ilgili programlara hakimim.Bölümümle ilgili belirli makinaları kullandım.Alanımla ilgili uygun bir pozisyonda Büyükşehir belediyesinde çalışmakdan memnun olurum.İlginiz için teşekkür ederim.05547247276

commenter

Merhaba 1989 ANKARA doğumluyum.Ankara Etimesgutda ikamet ediyorum.Etimesgut Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek lisesi bilgisayar programcılığı bölümünü bitirdim.Alanımla ilgili Belediye bünyesinde çalısmak istiyorum ilginiz için teşekkurler.. 554 460 47 49

commenter
ALİ KABAOĞLU | Temmuz 31st, 2014 at 21:40

33 YAŞINDAYIM B VE E SINIF EHLİYETİM VAR SİZ VE SİZİN BÜNYENİZDE OLAN ŞİRKETLERDE ŞÖFÖR OLARAK ÇALIŞMAK İSTERİM0507 279 79 75

commenter

Salamun aleykum hayiyli işler 1978 dogumluyu belediye būnyesinde şöför olaraktam calışmak istiyorum E+D src piskoteknik belgelerim eksiksiz olarakta vardır ve yaklaşık dört aydır işsizim saygılarımla teşekkürederim

commenter

ünüversite 4 yıllık mezun olup belediye hizmetleri 4c olarak yada sözleşmeli olarak defalarca iş başvurusunda bulundum ama şuan tek eksiğim TORPİLİM yok itinaa ile belediyede TORPİL aranmaktadır

commenter

iktisat mezunuyum ve iş arıyorum .yardım lütfen

commenter

Ben engelli her işi yapabilecek durumdayım meslek lisesi mezunuyum engelli sınavlarına giriyorum bir yere yerleşemedim beni kimseye muhtaç etmeyin banada bir iş imkanı verin çalışmak istiyorum

commenter

Lutfen biri bizi duysun aartikkkkk lise mezunyum 33yasindayim.b sinifi ehliyetim var.5 aylik kizim var issizim.belediyede calismak istiyorum532 738 95 03

commenter

üniversite öğrencisiyim zor durumdayım.ailem para gönderemiyor. ltfn yardımcı olabilirmisiniz.şimdiden teşekkür ederim.

commenter

Slm 26 yaşındayım marshall boya bayisinde çalışdım depo görevlisiydim çalışmak üzere her işi yapabilirim Saygılarımla sizlerden haber bekliyorum 0539 480 30 83

commenter

Slm adım serkan belediyeye şoför olarak girmek istiyorum kadrolu b ehliyetim ilgilenirseniz sevinirim tel 05364454618

commenter
ibrahim şavlı | Ağustos 21st, 2014 at 12:42

Ben 5 yıllık uzman çavuşun belediyede uygun bi kadraya kurum değiştirmek istiyorum ankara polatliliyim 05077612988

commenter

41 YAŞINDAYIM B SINIFI EHLİYETİM VAR 9 AYDIR İŞ ARIYORUM EVLİYİM 1 ÇOCUĞUM VAR. ACİL İŞ ARIYORUM . TELEFONUM. 05428237576

commenter

lisans mezunuyum personel alımları için yardımlarınızı bekliyorum bu mail üzerinden bana ulaşırsanız sevinirim teşekkürler…

commenter
özkan Aksungur | Ağustos 22nd, 2014 at 23:22

B sınıfı ehliyetim var SRC 2 VE SRC 4 belgelerim var belediyede çalışmak istiyorum şöför olarak çalışmak istıyorum yada bana göre uygun bir pzisyonda acil işe ihtiyacım var yardımlarınız bekliyorum ilgilenirseniz sevinirim saygılar 05426537013 nolu telefonumdan ulaşabilirsniz yada meil adresimden de ulaşabilirsiniz teşekkkürler

commenter
selim ışıldak | Ağustos 25th, 2014 at 11:18

Slm belediye iş arıyorum lütfen yardımcı Olur musunuz

commenter

ehliyetim var lise mezunuyum araba üzerinde terçübem var belediyede iş arıyorum torna tesvise mezunuyum

commenter

Ben 1982 dogumlu kırşehir ticaret meslek llisesi menzunuyum ankarada ikamet etmekteyim boyadan anlarim belediyede bana uygun pozisyonda çalışmak isterim cok ihtiyacim var işsizim nom 05448126548

commenter

loder eskravator ve beko loder sılındır oparatoruyum b sınıf elıyetım var

commenter

Slm yenimahalle de oturmaktayim issizim ehliyeti m var E 2 tane engelli hastam var masraflarini karsilamakta zorlanıyor um bi cevap versenizzzz

commenter

Burdan ulaşabilirsiniz 0537 389 16 41

commenter
ilker YILDIZ | Eylül 7th, 2014 at 12:29

UZMAN ÇAVUS OLARAK GÖREV YAPTIM ZABITA OLARAK CALISMAK ISTIYORUM 5448829122

commenter
LATİF TUNÇ | Eylül 7th, 2014 at 12:31

UZMAN CAVUS OLARAK GÖREV YAPTIM BELEDIYEDE CALISMAK İSTIYORUM 5432827720

commenter

24 yaşındayım. KIRIKALE DEde oturuyorum. Sizinle çalışmak istiyorum. Askerlik yaptım. Lise mezunuyum 05442423486

commenter

24 yaşındayım. KIRIKKALE oturuyorum. Sizinle çalışmak istiyorum. Askerlik yaptım. Lise mezunuyum 05458199678

commenter

Mrb ben yenimahalle de ikamet ediyorum issizim 2 tane engelli hastam var masraflarini yetistiremiyorum lutfen bana bi is verseniz E Sınıfı ehliyetim var 0537 389 16 41 ulaşabilirsiniz

commenter

merhabalar ben mamak bölgesinde oturuyorum lise mezunuyum b sınıfı ehliyetim ve silahlı güvenlik sertifikam var yaşım 22 ilgilenirseniz çok sevinirim

commenter

merhabalar ben mamakta oturuyorum yaşım 22 b sınıfı ehliyetim ve silahlı güvenlik sertifikam var ilgilenirseniz çok sewinirim 05069678935

commenter

kimya bölümü lisans mezunuyum iş arıyorum

commenter

23 yasindaym askerden geldigimden bu yana bi is bulamadim ise ihtiyacim var b sinifi ehliyete sahibim pursaklarda oturuyorum 05546574238 bu telefndan ulasa bilirsiniz

commenter
osman kapkner | Eylül 22nd, 2014 at 11:46

05368778722 aşçı dönerrci ustasıyım mamak ta ikamet idiyorum teşekürler.

commenter
yasemin yılmaz | Eylül 25th, 2014 at 10:11

4 yıldır kreşlerde öğretmen olarak çalışmaktayım.lise çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunuyum şimdiden teşekkürler.

commenter

KTÜ Orman müh. bölümü mezunuyum.sivi olarak Forum Migros A.Ş.T satış elemanı,ktü kütüphanede part time,optimal ormancılıkta mevsimlik muh. çalıştım. şuan işsizim iş arıyorumm

commenter
Neşe Akbıyık | Eylül 29th, 2014 at 01:44

Merhaba 33 yaşındayım %60 engelliyim Ticaret meslek lisesi bankacılık bölümü mezunuyum üniversite bankacılık bölümü okuyorum Ankara da oturuyorum ekpss girdim sizlerle calismak isterim

commenter
derya görür | Eylül 29th, 2014 at 20:22

acil iş arıyorum yardımcı olursanız sevinirim çay temizlik olabilir 05438483928

commenter
muharrem can | Ekim 13th, 2014 at 14:18

ankara çubukta oturuyorum nisanlıyım kısa süre içerisinde evlencem ve işim yok büyük şehir belediyemizden şöförlük yapabilecek bi iş rica ediyorum e ehliyetim var.torpilsiz de iş bulunabilceni biliyorum ve bunun için yardımlarınızı bekliyorum numaram 0544 483 79 11

commenter

slm ben etimesgutta oturuyorum lkaldırım taşı andazit bazat bordur ustasıyım işe ihtiyacım var yeni düğün yaptım daha önce belbetonun işini yaptım anklaradda çalışan kaldırım ekiplerini gezin bakın en kıral ustayı getirtin bnm kadar temiz hızlı yapan usta varsa ben bu mesleği brakcamm sizi bekliyorum 05432614702

commenter
melek erturan | Ekim 17th, 2014 at 09:57

çok ilginç.bu şekilde iş bulunabliyor mu.bu şekilde işe giren vars BENDE BİLGİLERİMİ VERECEĞİM DE….

commenter

35 yaşında 3 çoçuk annesi yardımcı annelik yaptım sosyoloji okuyorum sevgi evleri yada çocuk bölümü olan yerlerde iş arıyorum

commenter
Ahmet çakmak | Ekim 24th, 2014 at 19:23

15 Yıllık elektrikçilik yaptım teknik bölümde çalışmak istiyorum. 05074862761

commenter
göze gülseven | Ekim 26th, 2014 at 16:29

çankaya bölgesinde ikamet etmekteyım, evlı ve askerlıgımı yapmış bulunmaktayım, yardımcı olursanız cok memnun kalacgm ıyı calısmalar. 0538 862 48 00

commenter
deniz demirci | Ekim 28th, 2014 at 23:13

merhaba evliyim bir çocuğum var ve işe ihtiyacım var bana iş verin lütfen.

commenter

404 not found!!!! Hiç şaşırmadım :)

commenter

1993 doğumlu harita ve kadostro DPÜ mezunuyum .
K.örende ikamet edyorum.
Belediyede kendi alanimmda ise baslamak istyorum
0544 972 92 19

commenter

1993 dogumlu ankara k.ören ikamet edyorum harita kadostro DPÜ üni mezunuyum. belediyelerde tekniker olarak çalşmak istyrum
m.enes_06@hotmail.com 0544 972 92 19

commenter
inci bolukbasi | Kasım 1st, 2014 at 08:15

Calismak istiyorum torpil yok bulamıyorum 3 cocuk borclarimiz var çocuklar un ihtiyacini karsiliyamiyorum temizlik olsun

commenter

B sınıfı ehliyetim var ehliyetimi büyütüyorum (e) sınıfına SRC 2 VE SRC 4 belgelerim var belediyede çalışmak istiyorum şöför olarak çalışmak istıyorum yada bana göre uygun bir pzisyonda acil işe ihtiyacım var yardımlarınız bekliyorum ilgilenirseniz sevinirim saygılar 05426537013 nolu telefonumdan ulaşabilirsniz yada meil adresimden de ulaşabilirsiniz teşekkkürler
Acilllllllllllll

commenter
hacı ali köksal | Kasım 4th, 2014 at 16:53

belediyeniz kadrosunda otobüs şoförü olarak çalışmak istiyorum iş başvurusunu nereden yapıyoruz SRC 1 SRC 2 SRC 3 SRC 4 VE PİSİKOTEKNİĞİM var ilginize şimdiden teşekkürler 532 523 02 10

commenter

sayın başkanım; ben Atatürk üniversitesi çevre mühendisliği bölümü mezunuyum. okul stajımı İstanbul büyükşehir belediyesinde yaptım. acilen işe ihtiyacım var. 1981 doğumluyum. ankarada oturuyorum. bana sağlıyacağınız iş imkanı için şimdiden teşekkür ederim. 05323480283

commenter
Taşkın Noyan | Kasım 8th, 2014 at 20:15

Merhaba,

1980 Ankara doğumluyum, 10 yıllık ehliyetim SRC – 4 belgem var meslek lisesi motor bölümü mezunuyum. Aynı zamanda çok çok iyi derecede bilgisayar bilsine sahibim. Evliyim bir çocuk sahibiyim ve iki yılı aşkındır işsizim.

2004 yılından bu yana başta Keçiören olmak üzere Büyükşehir belediyesinde de Akparti ilçe teşkilatında bulundum.

ilginiz için Teşekkür ederim . 05333831492 .

Selamlar. . .

commenter

büyükşehir belediyesinde bende çalışmak istiyorum. ne iş olursa olsun. 0 505 721 89 43

commenter

Lise mezunu 1980doğumluyum işe ihtiyacım var lutfen yardımlarınızı bekliyorum

commenter

Merhaba.
1986 doğumluyum. Güvenlik sertifikam ve kaynakçı sertifikam var. ağır işe alışkınım. 2 kızım var büyük şehir belediyesinde çalışmak istiyorum. ne iş olursa yaparım. lütfen bir haber bekliyorum. Saygılarımla. Tel: 0541 932 16 41

commenter
hamza başaran | Aralık 1st, 2014 at 10:29

1979 doğumluyum sincan imam hatip lisesi mezunuyum e’sınıfı ehliyetim var.-silahlı güvenlik sertifikam ,
forklift kullanma sertifikam var .src/2/src3var
iş arıyorum.

commenter

1983 Ankara doğumluyum ve acilen 2 tane meleğim için ise ihtiyacım var silahlı güvenlik belge mevcut ve ileri düzeyde bilgisayar kullanabilirim kadinim diye suçlu değilim ve namusuna çalışabilecek bir işim olsun istiyorum

commenter
mehmet yıldırım | Aralık 24th, 2014 at 16:08

Ekskavatör operatörüyüm is arıyor um saygılarımla belgem mevcuttur

commenter

Acil is arıyor e Sınıfı ehliyet src 2/4 Psikoteknik car

commenter

Hayırlı günler eşim bir senedir işsiz bir senelik evliyiz eşim is olursa calismaya gidiyor benim ocak ayında doğumum var maddi durumumuz yok kömür sağolsun yardım dan geldi ev kira ailem burda değil kimsemız yok yardımda bulunan eşim ne iş olursa çalışır nasil is olursa olsun razıyız lütfen sesimızi duyun

commenter

Telefon numarasi 05070849310 lütfen allah rızası icin yardım edin ise cok ihtiyacimiz var

commenter

Slm eşim kaynakci 1senedir işsiz yeni evliyiz ocak ayında doğumum var is olursa gidiyor is olmazsa evde maddi durumumuz iyi değil evin ihtiyaçlarını karşılayamıyor üzülüyor çoğu zaman onu ağlarken görüyorum lütfen allah rızası icin eşime is her ne iş olursa olsun razıyız bize ulaşın zor durumdayiz 05070849310

commenter
Kemal celayir | Ocak 1st, 2015 at 20:43

Is ariyorum E ehliyetim var buyuk Araç tecrubem var uzun yok tecrubem var ankara min semptlerini cok iyi biliyorum.saygilarim Melih gig eke burdan tesekkur I bir borc bilim basinizdan email olmasin ins bizlerin ve TURKIYE’nin Melih beye her Zaman ihtiyaci var

commenter

Slm iki yıl forklift operator liği yaptım bir yıldır bostayim JCB forklift eskvator kepçe dözer loder Mikser kullanma operator luk belge var ehliyeti sürücü kursuna dir olum lu bir iş olursa Büyükşehir Belediyesi ile çalışmak isterim no: 0553 535 43 46 sincan Fatih’de ikahamet etmekteyim

commenter
burak çalışkan | Ocak 15th, 2015 at 09:30

acil is arıyorum numaram 05436809995 yasım 19

commenter

muhasebe bölüm 2 yıllık mezunum b sınıf ehliyetim var belediyemizin hangi bölümü olursa olsun işe ihtiyacım var

commenter
ercan kayaturan | Ocak 21st, 2015 at 03:47

merhaba ben ercan 22 yaşındayım elektronik haberleşme 2 yıllık myo mezunuyum aynı zamanda aöf 3 ncü sınıf kamu yönetimi okuyorum b sınıgı ehliyetim var işsizim işe çok ihtiyacım var ankara büyükşehir belediyesinde sözleşmeli olarak işçi olarak uygun olan bir yerde çalışmak istiyorum lütfen yardımcı olun..

commenter

slm ben ankaran ugur gölbaşindan daimi iş arıyorum e sınıfı ehliyet src 2ve 4 vardır tecübem var fazlasıyla tşk :0542 715 52 66

Yorum Yap

Ad:
Email:
Comment: